4

Miért fog Sarmaságon kétszer annyiba kerülni a vezetékes víz?

Olvasd el a magyarázatot, egyenesen honnan ha nem máshonnan mint a hivatalos dokumentumokból, íme:

 

R O M Â N I A Avizat favorabil,

JUDETUL SĂLAJ Secretar comună,

COMUNA ȘĂRMĂȘAG ______________

CONSILIUL LOCAL

Nr.2510/20 iunie 2011

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare către S.C. Compania de Apa Somes S.A. Cluj

Consiliul Local al Comunei Șărmășag,județul Sălaj întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 iunie 2011;

Având în vedere:

– prevederile art. 11 alin.( 2) și ale art. 36 alin(2) litera „d” și “e” alin. (6) litera „a” , pct.14 , alin.( 7) litera „c”, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

– Expunerea de motive cu nr.2509/20 iunie 2011;

– Raportul de specialitate nr.2508/20 iunie 2011 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare către S.C. Compania de Apa Somes S.A. Cluj;

– Avizele comisiilor de specialitate …;

– prevederile art. 10 si art. 30 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale art. 17 , art. 18 alin (2) , articolele 21-24 și art. 41 alin(1) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;

– prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă si canalizare semnat între Asociația Regionala pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Someș-Tisa, a cărui membru este comuna Șărmășag și S.C Compania de Apă S.A;

– art. 59 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006 , privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica , cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E:

Art. 1 – Aprobă delegarea prin gestiune a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă si canalizare , proprietatea comunei Șărmășag, către Compania de Apa Somes S.A, conform anexei nr. 1, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 –Se împuternicește Asociatia Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Someș-Tisa, prin reprezentantul sau legal să semneze în numele și pentru comuna Șărmășag actul aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare, încheiat cu Compania de Apă Someș S.A , care va avea ca obiect bunurile prevăzute în anexă, parte integranta a acestei hotărâri.

Art. 3- Durata concesiunii acestor bunuri către Compania de Apă Someș S.A este pe durata existenței Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimenatre cu apă si canalizare, semnat între Asociatia Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Someș-Tisa, a cărui membru este comuna Șărmășag și S.C. Compania de Apă Someș S.A.

Art. 4- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei și Asociatia Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Someș-Tisa.

Art. 5 – Prezenta hotărâre se comunică cu :

-Institutia Prefectului Judetului Sălaj;

-Primarul comunei;

-Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Someș-Tisa;

– Dosar ședință;

-Dosar hotărâri.-

INIȚIATOR PROIECT DE HOTĂRÂRE,

 

R O M Â N I A Avizat favorabil,

JUDETUL SĂLAJ Secretar comună,

COMUNA ŞĂRMĂŞAG _____________

CONSILIUL LOCAL

Nr.2563/24 iunie 2011

PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru concesionarea unor suprafete de teren proprietatea comunei ŞĂRMĂŞAG

Consiliul local al comunei ŞĂRMĂŞAG,judetul SĂLAJ întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 iunie 2011;

Având în vedere:

– prevederile art.36(2),lit.”c”,alin.(5), lit.”b” din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile O.U.G nr.34/2006,privind atribuirea contractelor de achiziție public, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.337/2006, cu modificările și completările ulterioare;

– Studiul de oportunitate pentru concesionarea unor suprafete de teren proprietatea comunei Sarmasag;

– Raportul viceprimarului nr.2561/24 iunie 2011 cu privire la propunerea pentru concesionarea unor suprafete de teren proprietatea comunei, teren având categoria de folosință – pășune;

– Expunerea de motive a primarului comunei cu nr.2562/24 iunie 2011;

In temeiul art.45,(2),lit.”a”şi ale art.115, lit.”b”din Legea nr.215/2001,privind administratia publicã localã,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul local al comunei Şărmăşag adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E:

Art.1. Aprobă concesionarea prin licitatie publica a suprafeței de 100 ha pășune, proprietatea privată a comunei, situată în localitățile Lompirt și Ilișua.

Art.2. Aproba Studiul de oportunitate si Caietul de sarcini privind concesionarea obiectivelor mentionate la art.1, conform anexei nr.1 si 2, anexe care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3.Pretul de pornire al licitatiei se stabileste la 0,8 lei/mp./an.

Art.4.Durata concesiunii este de 1 an de zile.

Art.5.Aproba constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor si de organizare a licitatiei publice in vederea concesionarii obiectivului mentionat la art.1, în următoarea componență:

1.CSOBANKA ISTVAN ARPAD, viceprimarul comunei – presedinte;

2.OROIAN ANGELA RODICA, secretarul comunei – membru;

3.Reprezentantul D.G.F.P Sălaj – membru;

4.OLVEDI ARPAD,Inspector de specialitate Primaria comunei-membru;

5.DEMJEN ALEXANDRU,consilier local – membru;

Art.6.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul comunei domnul CSOBANKA ISTVA ARPAD.

Art.7.Persoana nemulțumită se poate adresa împotriva prezentei Hotărâri Tribunalului Sălaj în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004, privind contenciosul administrativ.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu:

– Instituţia prefectului judeţului Sălaj;

– Primarul comunei;

– Dosar concesiuni;

– Dosar hotărâri;

– Dosar şedinţă.

INIȚIATOR PROIECT DE HOTĂRÂRE,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞĂRMĂŞAG

JUDETUL SĂLAJ Anexa la HCL nr…../……

TABEL CU BUNURI PRODUSE PENTRU CONCESIONARE

Nr.

Crt

Denumire bunuri

Caracteristici

Cantitate

Nr. inv

Locaţia

Cod de clasificare

AN_PIF

Valoarea evoluată în contabilitate

Durata de amortizare

Observaţii

Statia Captare

1

Sarmasag

Put Nr.1

3m(diam)

1

Statia de Captare

Put Nr.2

3m(diam)

1

Statia de Captare

Put Nr.3

3m(diam)

1

Statia de Captare

Put Nr.4

3m(diam)

1

Statia de Captare

Put Nr.5

3m(diam)

1

Statia de Captare

Put Nr.6

3m(diam)

1

Statia de Captare

Put Nr.7

3m(diam)

1

Statia de Captare

Put Nr.8

0.25m(diam)

1

Statia de Captare

Pompa Submersibila

1.1 kw

1

Sarmasag

Pompa Submersibila

1.1 kw

1

Sarmasag

Nr.

Crt

Denumire bunuri

Caracteristici

Cantitate

Nr. inv

Locaţia

Cod de clasificare

AN_PIF

Valoarea evoluată în contabilitate

Durata de amortizare

Observaţii

Pompa Submersibila

1.1 kw

1

Sarmasag

Pompa Submersibila

1.1 kw

1

Sarmasag

Pompa Submersibila

1.1 kw

1

Sarmasag

Pompa Submersibila

1.1 kw

1

Sarmasag

Pompa Submersibila

1.1 kw

1

Sarmasag

Tablouri de comanda

1

Statia de Captare

Tablouri de comanda

1

Statia de Captare

Tablouri de comanda

1

Statia de Captare

Tablouri de comanda

1

Statia de Captare

Tablouri de comanda

1

Statia de Captare

Tablouri de comanda

1

Statia de Captare

Tablouri de comanda

1

Statia de Captare

Statie tratare

1

Statia de Captare

Nr.

Crt

Denumire bunuri

Caracteristici

Cantitate

Nr. inv

Locaţia

Cod de clasificare

AN_PIF

Valoarea evoluată în contabilitate

Durata de amortizare

Observaţii

Aerator

1

Statia de Captare

Aerator

1

Statia de Captare

Filtru

5

Statia de Captare

Pompa alimentare

Grunfos

15 kw

1

Statia de Captare

Pompa alimentare

Grunfos

15 kw

1

Statia de Captare

Pompa de spalare

Grunfos

4 kw

1

Statia de captare

Pompa de spalare

Grunfos

4 kw

1

Statia de captare

Pompa de spalare

Grunfos

4 kw

1

Statia de captare

Compresor

Simens

1

Statia de captare

Compresor

Simens

1

Statia de captare

Rerzervor AER

1

Statia de capatre

Rezervor APA B

2

Statia de capatre

Rezervor APA TR

1

Statia de capatre

Casa Poarta

1

St.Capt

Nr.

Crt

Denumire bunuri

Caracteristici

Cantitate

Nr. inv

Locaţia

Cod de clasificare

AN_PIF

Valoarea evoluată în contabilitate

Durata de amortizare

Observaţii

Statia de clorinare

1

Statia de capatre

Dozator Clor

1

Statia de capatre

Fosa Septica

1

Statia de capatre

Camin Apometru

1

Statia de capatre

Apometru

1

Statia de capatre

Conducta Canalizare

300(diam)

1

Statia de capatre

Camine Vizitare

1m(diam)

8

Statia de capatre

Conducta Adunctiune

200(diam)

600 ml

Statia de capatre

Tuburi Clori

3 Buc

Statia de capatre

Set Scule

1

Statia de capatre

Banc de lucru

1

Statia de capatre

Menghina

1

Statia de capatre

Tablou electric

1

Statia de capatre

Ventilator

2

St.Capt

Nr.

Crt

Denumire bunuri

Caracteristici

Cantitate

Nr. inv

Locaţia

Cod de clasificare

AN_PIF

Valoarea evoluată în contabilitate

Durata de amortizare

Observaţii

Conducta Adunctiune

200m(diam)

Statia de capatre

Conducta de distributie

32m(diam)

475

Strada

Morii

Conducta de distributie

160

320

Rezervor Compensare

500 mc

1

Strada

Pomilor

Rezervor Compensare

500 mc

1

Strada

Pomilor

Camin Vane

31

Sarmasag

Statie Pompare Apa Menajera

1

Papret

Pompa submersibila

Willo

2

Papret

Statie Pompare Apa Menajera

Pedrolo

2

Strada

Albinei

Conducta Pompare Apa Menajera

PE 110

1700

Papret

Conducta Pompare Apa Menajera

PE 110

273

Strada Parcului

Conducta PompareApaM

Otel 200

280

Strada

Parcului

Nr.

Crt

Denumire bunuri

Caracteristici

Cantitate

Nr. inv

Locaţia

Cod de clasificare

AN_PIF

Valoarea evoluată în contabilitate

Durata de amortizare

Observaţii

Conducta Pompare Apa Menajera

PE 75mm(diam)

135 ml

Strada Albinei

Canal Colector

Beton 300mm(diam)

Starda

Minerilor

Canal Colector

Strada

Florilor

Canal colector

Strada

Trandafirilor

Canal colector

Strada Parcului

Canal colector

Strada

Salajului

REȚEA ALIMENTARE CU APĂ

Conducta Polietilena

160mm/dm

764 ml

Strada

Primaverii

Conducta Polietilena

160mm/dm

200 ml

Starada

Turturelelor

Conducta Polietilena

32mm/dm

175 ml

Starada

Turturelelor

Conducta Polietilena

110mm/dm

343 ml

Starada

Viitorului

Conducta

Polietilina

32mm/dm

154 ml

Strada

Zorilor

Conducta

Polietilina

Denumire bunuri

50mm/dm

210 ml

Strada

Garoafelor

Nr.

Crt

Caracteristici

Cantitate

Nr. inv

Locaţia

Cod de clasificare

AN_PIF

Valoarea evoluată în contabilitate

Durata de amortizare

Observaţii

Conducta

Polietilina

32 mm/dm

215 ml

Strada

Salajului

Conducta

Polietilina

110 mm/dm

573 ml

Strada

Salajului

Conducta

Polietilina

160 mm/dm

825 ml

Strada

Salajului

Conducta

Polietilina

75 mm/dm

430 ml

Strada

Crinului

Conducta

Polietilina

160 mm/dm

1050 ml

Strada

Parcului

Conducta

Polietilina

110 mm/dm

990 ml

Strada

Minerilor

Conducta

Polietilina

110 mm/dm

400 ml

Strada

Florilor

Conducta

Polietilina

110 mm/dm

567 ml

Strada

Trandafirilor

Conducta

Polietilina

110 mm/dm

666 ml

Strada

Izvorului

Conducta

Polietilina

110 mm/dm

464 ml

Strada

Crasnei

Conducta

Polietilina

110 mm/dm

422 ml

Strada

Salcamului

Conducta

Polietilina

50 mm/dm

1120 ml

Strada

Albinei

Conducta

Polietilina

32 mm/dm

280 ml

Strada

Morii

Cond. Pol

50 mm/dm

400 ml

Str. Morii

Nr.

Crt

Denumire bunuri

Caracteristici

Cantitate

Nr. inv

Locaţia

Cod de clasificare

AN_PIF

Valoarea evoluată în contabilitate

Durata de amortizare

Observaţii

Conducta

Polietilina

90 mm/dm

150 ml

Strada

Morii

Conducta

Polietilina

110 mm/dm

147 ml

Strada

Garii

Conducta

Polietilina

90 mm/dm

390 ml

Strada

Garii

Conducta

Polietilina

50 mm/dm

100 ml

Strada

Garii

Conducta

Polietilina

63 mm/dm

561 ml

Strada

Garii

Conducta

Polietilina

160 mm/dm

278 ml

Strada

Teilor

Conducta

Polietilina

110 mm/dm

1032 ml

Strada

Teilor

Conducta

Polietilina

90 mm/dm

236 ml

Strada

Teilor

Conducta

Polietilina

50 mm/dm

321 ml

Strada

Rasaritului

Conducta

Polietilina

32 mm/dm

240 ml

Strada Viilor

Conducta

Polietilina

32 mm/dm

220 ml

Strada

Liliacului

Conducta

Polietilina

110 mm/dm

74 ml

Strada

Crizantema

Conducta

Polietilina

160 mm/dm

137 ml

Strada

Crizantema

Cond. Pol

32 mm/dm

224 ml

Str. Pietii

Nr.

Crt

Denumire bunuri

Caracteristici

Cantitate

Nr. inv

Locaţia

Cod de clasificare

AN_PIF

Valoarea evoluată în contabilitate

Durata de amortizare

Observaţii

Conducta

Polietilina

63 mm/dm

293 ml

Strada

Stadionului

Conducta

Polietilina

32 mm/dm

105 ml

Strada

Stadionului

Conducta

Polietilina

33 mm/dm

50 ml

Strada

Crinului

Conducta

Polietilina

110 mm/dm

157 ml

Strada

Castanilor

Conducta

Polietilina

40 mm/dm

220 ml

Strada

Mioritei

Conducta

Polietilina

32 mm/dm

205 ml

Strada

Pomilor

Conducta

Polietilina

160 mm/dm

369 ml

Strada

Amurgului

Conducta

Polietilina

50 mm/dm

150 ml

Strada

Teilor

REȚEAN COLECTARE APĂ MENAJERĂ

Retea de Colectare Apa Menajera PVC

250 mm/dm

260 m

Strada

Teilor

2005

Retea de Colectare Apa Menajera PVC

250 mm/dm

765 m

Strada

Garii

2005

Retea de Colectare Apa Menajera PVC

250 mm/dm

115 m

Strada

Crizantemelor

2005

Retea de Colectare Apa Menajera PVC

250 mm/dm

750 m

Strada

Primaverii

2005

Retea de Colectare Apa Menajera PVC

300 mm/dm

390 m

Strada Pietii

2005

Retea de Colectare Apa Menajera PVC

300 mm/dm

458 m

Strada

Stadionului

2005

Retea de Colectare Apa Menajera PVC

300 mm/dm

766 m

Strada

Turturelelor

2005

Retea de Colectare Apa Menajera PVC

300 mm/dm

1225 m

Strada Salajului

2005

Retea de Colectare Apa Menajera PVC

250 mm/dm

260 m

Strada Garii

2005

Retea de Colectare Apa Menajera PVC

300 mm/dm

334 m

Strada Viitorului

2005

Retea de Colectare Apa Menajera PVC

300 mm/dm

278 m

Strada

Zorilor

2005

Retea de Colectare Apa Menajera Beton

300 mm/dm

670 m

Strada Parcului

1999

Retea de Colectare Apa Menajera Beton

300 mm/dm

1650 m

Strada

Minerilor

1953

Retea de Colectare Apa Menajera Beton

250 mm/dm

303 m

Strada

Florilor

1953

Retea de Colectare Apa Menajera Beton

250 mm/dm

378 m

Strada

Trandafirilor

1953

Retea de Colectare Apa Menajera Beton

300 mm/dm

126 m

Strada

Salajului

1999

Retea de Colectare Apa Menajera Beton

300 mm/dm

80 m

Strada

Parcului

1996

Retea de Colectare Apa Menajera Beton

300 mm/dm

95 m

Strada Parcului

1996

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞĂRMĂŞAG

JUDETUL SĂLAJ Anexa la HCL nr…../……

TABEL CU BUNURI PRODUSE PENTRU CONCESIONARE

Nr.

Crt

Denumire bunuri

Caracteristici

Cantitate

Nr. inv

Locaţia

Cod de clasificare

AN_PIF

Valoarea evoluată în contabilitate

Durata de amortizare

Observaţii

 

Retea de Colectare Apa Menajera

Viilor-Teilor

250 mm/dm

573 ml

 

Strada

Viilor

Teilor

 

2009-2010

     
 

Retea de Colectare Apa Menajera Teilor prin Salajului

250 mm/dm

354 ml

 

Stada

Teilor

Salajului

 

2009-2010

     
 

Retea de Colectare Apa Menajera Teilor-Mioritei

Rasarit-Garii

250 mm/dm

1778 ml

 

Strada

Teilor-Mioritei-Rasarituilui-Garii

 

2009-2010

     
 

Retea de Colectare Apa Menajera Crinului

250 mm/dm

573 ml

 

Strada

Crinului

 

2009-2010

     
 

Ret.de Col.Apa Men Izvorului Minerilor

250 mm/dm

1342 ml

 

Strada

Izvorului

Minerilor

 

2009-2010

     

R O M Â N I A

JUDEŢUL SĂLAJ

COMUNA ŞĂRMĂŞAG

CONSILIUL LOCAL

Nr.2638/ 29 iunie 2011

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 29 iunie 2011, la sediul Primăriei Comunei Şărmăşag, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Şărmăşag.

Din totalul de 15 membrii ai consiliului local sunt prezenţi:

1.BALOGH BELA

2.BERKI EDITH

3.BOTI SANDOR CSABA

4.CHEREJI NICOLAE

5.CSOBANKA ISTVAN ARPAD

6.DEMJEN ALEXANDRU

7.ERDEI ARVA KAROLY

8.KOVACS OTTO

9.KOVACS ZOLTAN-SZABOLCS

10.SERESS CLARA CATALINA

11.SZONYI LEVENTE

12.ZSURSZAN GABOR ZSOLT

13.SZABO ZOLTAN

La şedinţa consiliului local sunt absenţi domnii LUCZA ISTVAN ATTILA şi VINCZE FRANCISC.

Convocarea şedinţei ordinare a consiliului s-a făcut în baza Dispoziţiei primarului nr.230 din 24 iunie 2011 şi a convocatorului înregistrat la numărul 2559 din 24 iunie 2011.

Lucrările şedinţei sunt deschise de către preşedintele de şedinţă, care prezintă ordinea de zi:

ORDINE DE ZI:

1.Proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului local al comunei prin virări de credite de pe un trimestru în altul al anului 2011.

2. Proiect de hotărâre pentru demolarea imobilului proprietate privată a comunei, situată în comuna Şărmăşag, str. Crizantemelor, nr.4.

3. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 33/2011, pentru transmiterea în folosinţă gratuită doamnei HAZEENA MIRELA, medic medicină de familie, a imobilului – casă, domeniu privat al comunei Şărmăşag şi situat în localitatea Lompirt nr. 62.

4. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011 privind arendarea suprafeţei de 100 ha păşune proprietatea comunei în favoarea Asociaţiei Crescătorilor de bovine – Lompirt.

5. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului – casă, domeniu privat al comunei Şărmăşag şi situat în localitatea Lompirt nr. 62.

6. Proiect de hotărâre privind concesionarea unei suprafeţe de 100 ha păşune proprietatea comunei.

7. Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului cu apă şi canalizare către S.C. Compania de Apă Someş S.A. Cluj.

8.Proiect de hotărâre privind închirierea fără licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 62,7 mp pentru sediu secundar al Biroului Notarului Public Ghile Gavrilă, spaţiu situat în noua clădire a Primăriei comunei Şărmăşag

9. Proiect de hotărâre pentru întocmirea Stidiu de Fezabilitate – Amenajare spaţiu verde şi parcarea- Sediu primărie.

10. Proiect de hotărâre privind participarea comunei Şărmăşag la înfiinţarea Asociaţiei Gal Tovishat.

11.Probleme diverse

Preşedintele de şedinţă domnul SZONYI LEVENTE consultă consiliul dacă mai sunt şi alte probleme urgente ce nu suferă amânare, bineînţeles dacă sunt respectate şi prevederile art.45 din Legea nr.215/2001 privind existenţa raportului de specialitate al compartimentului de resort al aparatului de specialitate al primarului comunei şi dacă comisia de specialitate s-a pronunţat asupra problemei ce se constituie urgenţă.

Nefiind alte propuneri preşedintele de şedinţă supune la vot Ordinea de Zi, care este aprobată cu 13 voturi pentru: BALOGH BELA – pentru; BERKI EDITH – pentru; BOTI SANDOR CSABA – pentru; CHEREJI NICOLAE – pentru; CSOBANKA ISTVAN-ARPAD – pentru; DEMJEN ALEXANDRU – pentru; ERDEI ARVA KAROLY – pentru; KOVACS OTTO – pentru; KOVACS ZOLTAN-SZABOLCS – pentru; SERESS CLARA CATALINA – pentru; SZONYI LEVENTE – pentru; SZABO ZOLTAN – pentru; ZSURZSAN GABOR ZSOLT –pentru.

Se trece la prezentarea primului punct al ordinii de zi, Proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului local al comunei prin virări de credite de pe un trimestru în altul al anului 2011.Se prezintă avizarea Comisiilor de specialitate a Consiliului local.

Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre care este aprobat cu 13 voturi pentru, după cum urmează: BALOGH BELA – pentru; BERKI EDITH – pentru; BOTI SANDOR CSABA-pentru; CHEREJI NICOLAE – pentru; CSOBANKA ISTVAN-ARPAD – pentru; DEMJEN ALEXANDRU – pentru; ERDEI ARVA KAROLY- pentru; KOVACS OTTO – pentru; KOVACS ZOLTAN-SZABOLCS – pentru; SERESS CLARA CATALINA – pentru; SZONYI LEVENTE – pentru; LUCZA ISTVAN ATTILA – pentru; SZABO ZOLTAN – pentru; ZSURZSAN GABOR ZSOLT –pentru.

S-A ADOPTAT HOTĂRÂREA NR.49

În continuare se trece la prezentarea celui de-al doilea punct al ordinii de zi, Proiect de hotărâre pentru demolarea imobilului proprietate privată a comunei, situate în comuna Şărmăşag, str. Crizantemelor, nr.4.Se prezintă avizarea Comisiilor de specialitate a Consiliului local.

Comisia nr. III nu avizează favorabil în forma actuală proiectul de hotărâre.

Szabo Zoltan – propune ca imobilul situat pe strada Crizantemelor nr.4, să nu fie demolată şi propune ca să se reabiliteze, apoi să fie închiriată prin licitaţie.

Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre care este aprobat cu 7 voturi pentru, 2 voturi abţinere şi 4 voturi împotrivă după cum urmează: BALOGH BELA – împotrivă; BERKI EDITH – pentru; BOTI SANDOR CSABA-pentru; CHEREJI NICOLAE – pentru; CSOBANKA ISTVAN-ARPAD – împotrivă; DEMJEN ALEXANDRU – împotrivă; ERDEI ARVA KAROLY- se abţine; KOVACS OTTO – se abţine; KOVACS ZOLTAN-SZABOLCS – pentru; SERESS CLARA CATALINA – pentru; SZONYI LEVENTE – pentru; SZABO ZOLTAN – împotrivă; ZSURZSAN GABOR ZSOLT –pentru.

S-A ADOPTAT HOTĂRÂREA NR.50

În continuare se trece la prezentarea celui de-al treilea punct al ordinii de zi,

Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 33/2011, pentru transmiterea în folosinţă gratuită doamnei HAZEENA MIRELA, medic medicină de familie, a imobilului casă, domeniu privat al comunei Şărmăşag şi situat în localitatea Lompirt nr. 62. Se prezintă avizarea Comisiilor de specialitate a Consiliului local.

Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care este aprobat cu 13 voturi pentru după cum urmează: BALOGH BELA – pentru; BERKI EDITH – pentru; BOTI SANDOR CSABA- pentru; CHEREJI NICOLAE – pentru; CSOBANKA ISTVAN-ARPAD – pentru; DEMJEN ALEXANDRU – pentru; ERDEI ARVA KAROLY- pentru; KOVACS OTTO – pentru; KOVACS ZOLTAN-SZABOLCS – pentru; SERESS CLARA CATALINA – pentru; SZONYI LEVENTE – pentru; SZABO ZOLTAN – pentru; ZSURZSAN GABOR ZSOLT –pentru.

S-A ADOPTAT HOTĂRÂREA NR.51

În continuare se trece la prezentarea celui de-al patrulea punct al ordinii de zi,

Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011 privind arendarea suprafeţei de 100 ha păşune proprietatea comunei în favoarea Asociaţiei Crescătorilor de bovine – Lompirt. Se prezintă avizarea Comisiilor de specialitate a Consiliului local.

Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre care este aprobat cu 13 voturi pentru, după cum urmează: BALOGH BELA – pentru; BERKI EDITH – pentru; BOTI SANDOR CSABA – pentru; CHEREJI NICOLAE – pentru; CSOBANKA ISTVAN-ARPAD – pentru; DEMJEN ALEXANDRU – pentru; ERDEI ARVA KAROLY- pentru; KOVACS OTTO – pentru; KOVACS ZOLTAN-SZABOLCS – pentru; SERESS CLARA CATALINA – pentru; SZONYI LEVENTE – pentru; SZABO ZOLTAN – pentru; ZSURZSAN GABOR ZSOLT –pentru.

S-A ADOPTAT HOTĂRÂREA NR.52

În continuare se trece la prezentarea punctului cinci din ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului – casă, domeniu privat al comunei Şărmăşag şi situat în localitatea Lompirt nr. 62. Se prezintă avizarea Comisiilor de specialitate a Consiliului local. Se trece la discuţii.

Comisia nr. I avizează favorabil proiectul de hotărâre şi propune ca preţul de închiriere să fie de 0,8 lei mp/lună.

Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care este aprobat cu 13 voturi pentru, cu preţul de 0,8 lei/mp, după cum urmează: BALOGH BELA – pentru; BERKI EDITH – pentru; BOTI SANDOR CSABA – pentru; CHEREJI NICOLAE – pentru; CSOBANKA ISTVAN-ARPAD – pentru; DEMJEN ALEXANDRU – pentru; ERDEI ARVA KAROLY- pentru; KOVACS OTTO – pentru; KOVACS ZOLTAN-SZABOLCS – pentru; SERESS CLARA CATALINA – pentru; SZONYI LEVENTE – pentru; SZABO ZOLTAN – pentru; ZSURZSAN GABOR ZSOLT – pentru.

S-A ADOPTAT HOTĂRÂREA NR.53

În continuare se trece la prezentarea punctului şase al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind concesionarea unei suprafeţe de 100 ha păşune proprietatea comunei. Se prezintă avizarea Comisiilor de specialitate a Consiliului local.

Comisia nr. I avizează favorabil proiectul de hotărâre şi propune ca preţul de concesionare să fie de 5 lei ha/an.

D-nul Szabo Zoltan referitor la revocarea unor hotărâri şi întocmirea altor proiecte de hotărâri în locul celor revocate, roagă pe secretarul comunei ca în viitor să fie mai atentă, să nu se întocmească proiecte de hotărâri care ulterior trebuiesc revocate.

Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care este aprobat cu 13 voturi pentru, cu preţul de concesionare de 5 lei/ha/an după cum urmează: BALOGH BELA – pentru; BERKI EDITH – pentru; BOTI SANDOR CSABA – pentru; CHEREJI NICOLAE – pentru; CSOBANKA ISTVAN-ARPAD – pentru; DEMJEN ALEXANDRU – pentru; ERDEI ARVA KAROLY- pentru; KOVACS OTTO – pentru; KOVACS ZOLTAN-SZABOLCS – pentru; SERESS CLARA CATALINA – pentru; SZONYI LEVENTE – pentru; SZABO ZOLTAN – pentru; ZSURZSAN GABOR ZSOLT –pentru.

S-A ADOPTAT HOTĂRÂREA NR.54

În continuare se trece la prezentarea punctului şapte al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului cu apă şi canalizare către S.C. Compania de Apă Someş S.A. Cluj. Se prezintă avizarea Comisiilor de specialitate a Consiliului local.

D-nul Szabo Zoltan – s-a înfiinţat acest serviciul, iar acum de ce se predă către SC Compania de Apă Someş SA Cluj?

D-nul primar – Reţeaua de apă şi canalizare s-a făcut printr-un proiect SAPARD, fapt pentru care timp de 5 ani trebuia să funcţioneze pe primărie. Din păcate staţia de epurare nu funcţionează la standardele normale, lunar suntem verificaţi de către Garda de Mediu, se plătesc amenzi deoarece analizele nu sunt corespunzătoare standardelor, se plătesc analizele pentru apă, astfel serviciul iese în pierdere, fapt pentru care am discutat cu SC Compania de Apă Someş SA Cluj care preia sistemul de apă şi canalizare împreună cu angajaţii. Referitor la preţul apei, acest preţ nu a fost hotărât nici până acum de primărie.

D-nul Kovacs Otto – la Serviciul de gospodărie s-a alocat o subvenţie de 400 mii lei, ce se întâmplă cu aceşti bani?

D-nul primar – Serviciul de Gospodărie nu va fi desfiinţată, doar partea de apă şi canal va fi predată. Compania de apă şi canal are rugămintea ca în caz de defect să fie ajutat de către utilajele primăriei.

Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care este aprobat cu 12 voturi pentru şi 1 vot abţinere, după cum urmează: BALOGH BELA – pentru; BERKI EDITH – pentru; BOTI SANDOR CSABA – pentru; CHEREJI NICOLAE – se abţine; CSOBANKA ISTVAN-ARPAD – pentru; DEMJEN ALEXANDRU – pentru; ERDEI ARVA KAROLY- pentru; KOVACS OTTO – pentru; KOVACS ZOLTAN-SZABOLCS – pentru; SERESS CLARA CATALINA – pentru; SZONYI LEVENTE – pentru; SZABO ZOLTAN – pentru; ZSURZSAN GABOR ZSOLT –pentru.

S-A ADOPTAT HOTĂRÂREA NR.55

În continuare se trece la prezentarea următorului punct al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind închirierea fără licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 62,7 mp pentru sediu secundar al Biroului Notarului Public Ghile Gavrilă, spaţiu situat în noua clădire a Primăriei comunei Şărmăşag. Se prezintă avizarea Comisiilor de specialitate a Consiliului local. Se trece la discuţii.

D-nul Szabo Zoltan – spune că la şedinţa de comisie a avut obiecţiune referitor la preţul de 4 lei/mp, susţinând că acest preţ este mic, el propunând ca preţul să fie de 8 lei/mp.

D-nul primar – prezintă art.110 din Legea nr.36/1995, care prevede următoarele: consiliile locale au obligaţia de a pune la dispoziţia notarilor publici la cererea acestora, spatiile necesare în vederea organizării şi funcţionării corespunzătoare a serviciilor publice pe care le prestează, prin închiriere, fără licitaţie.” Totodată menţionează că are contor separat pentru curent electric, iar după finalizarea lucrărilor curţii primăriei va avea şi intrare separată în incintă.

Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care este aprobat după cum urmează: BALOGH BELA – pentru 4 lei; BERKI EDITH – pentru 4 lei; BOTI SANDOR CSABA – pentru4 lei; CHEREJI NICOLAE – pentru 4 lei; CSOBANKA ISTVAN-ARPAD – pentru 8 lei; DEMJEN ALEXANDRU – se abţine; ERDEI ARVA KAROLY- pentru; KOVACS OTTO – pentru 4 lei; KOVACS ZOLTAN-SZABOLCS – pentru 4 lei; SERESS CLARA CATALINA – pentru 4 lei; SZONYI LEVENTE – pentru 8 lei; SZABO ZOLTAN – pentru 8 lei; ZSURZSAN GABOR ZSOLT –pentru 4 lei.

S-A ADOPTAT HOTĂRÂREA NR.56

În continuare se trece la prezentarea următorului punct al ordinii de zi, Proiect de hotărâre pentru întocmirea Stidiu de Fezabilitate – Amenajare spaţiu verde şi parcarea- Sediu primărie. Se prezintă avizarea Comisiilor de specialitate a Consiliului local.

Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care este aprobat cu 13 voturi pentru, după cum urmează: BALOGH BELA – pentru; BERKI EDITH – pentru; BOTI SANDOR CSABA – pentru; CHEREJI NICOLAE – pentru; CSOBANKA ISTVAN-ARPAD – pentru; DEMJEN ALEXANDRU – pentru; ERDEI ARVA KAROLY- pentru; KOVACS OTTO – pentru; KOVACS ZOLTAN-SZABOLCS – pentru; SERESS CLARA CATALINA – pentru; SZONYI LEVENTE – pentru; SZABO ZOLTAN – pentru; ZSURZSAN GABOR ZSOLT –pentru.

S-A ADOPTAT HOTĂRÂREA NR.57

În continuare se trece la prezentarea ultimului punct al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind participarea comunei Şărmăşag la înfiinţarea Asociaţiei Gal Tovishat. Se prezintă avizarea Comisiilor de specialitate a Consiliului local.

Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care este aprobat cu 13 voturi pentru, după cum urmează: BALOGH BELA – pentru; BERKI EDITH – pentru; BOTI SANDOR CSABA – pentru; CHEREJI NICOLAE – pentru; CSOBANKA ISTVAN-ARPAD – pentru; DEMJEN ALEXANDRU – pentru; ERDEI ARVA KAROLY- pentru; KOVACS OTTO – pentru; KOVACS ZOLTAN-SZABOLCS – pentru; SERESS CLARA CATALINA – pentru; SZONYI LEVENTE – pentru; SZABO ZOLTAN – pentru; ZSURZSAN GABOR ZSOLT –pentru.

S-A ADOPTAT HOTĂRÂREA NR.58

Fiind epuizate toate punctele la ordinea de zi se trece discutarea problemelor diverse.

D-nul Kovacs Otto – Sunt unele locuri pe străzile nou asfaltate unde drumul s-a deteriorat şi propune ca firma care a efectuat lucrările de asfaltare să repară drumul, iar la Grădiniţa nr. 1 din Şărmăşag, situat pe strada Castanilor, să se realizeze consolidarea gardului şi să se repară magazia de lemne

D-nul Chereji Nicolae – la Calmangerie pe strada Minerilor este probleme cu sistemul de canalizare şi cere ca sistemul de canalizare să se cureţe.

D-nul primar – sistemul de canalizare a mai fost curaţat şi se va curăţa.

D-nul Chereji Nicolae – aduce în discuţie împrejmuirea grădiniţei din zona minieră

D-nul primar – poarta este făcută, pe când începe noul an şcolar va fi aşezată.

D-nul Csobanka Istvan – spune că secretarul comunei a avut control, iar în Procesul-verbal s-a trecut că viceprimarul nu a depus raportul de activitate pe anul 2010, ceea ce s-a verificat ulterior şi raportul exista în dosar.

Secretarul comunei – spune că nu ştie ce s-a întâmplat şi că v- a înştiinţa pe cei care au fost în control că remedieze greşeala din Procesul-verbal referitor la raportul viceprimarului.

D-nul primar – înştiinţează pe consilieri că în data de 16 iulie 2001 se organizează Zilele oraşului Nagyhalasz, din Ungaria unde sunt invitaţi consilierii.

Se stabileşte ca următoare şedinţă ordinară a consiliului local să se ţină în data de 20 iulie 2011.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR COMUNĂ,

SZONYI LEVENTE ANGELA RODICA OROIAN

admin

admin
 

 • sarmasági szerint:

  Ez az egész vízügy egy tipikus RMDSZ-es sikersztory.
  Kezdjük a legelején:
  -nagy csinnadrattával világgá kűrtölték, hogy az RMDSZ vezetékes vizet fakaszt Sarmaságon, ha beszavazzuk a parlamentbe. Kampány-tapsvihar.
  -egykori eremdéeszes primárunk és pártelnökünk-Hordómosó Balog Zoli-miden tervezést lelki jóbarátjának, Dörmögő Deák Lászlónak passzolt oda, aki, minő meglepetés, civilben a Szilágy megyei eremdéesz ügyvezetőelnöke (volt). Laci bácsi aztán úgy megtetrvezte, hogy még fele falu se csatlakozott rá a rendszerre, de a kutak már nem bírták. Hogy a szárazság miatt?… Ugyan már, kedves elvtársak! Azt nem kellett volna bekalkulálni?
  -elkezdték a munkálatokat (kampány-szalagvágás), a Hordómosó mandátuma lejárt hálistennek, a pénz elfogyott, a munkálatokat befagyasztották, az eddigi eredményeket szétlopták (még a trafó is eltünt-nem probléma, van másik, közpénzen)
  -megjelent a színen az újabbik eremdéeszes primár, a másik Zoli, a Májszter. Ő is kellett bizonyítson, hát mentek a bárányok bégetve București-be, kerűlt palinca is a csomagtartóba, hisz jó volt a szílvatermés. Az udemeré kormányon volt, megint csepegtettek egy kis pénzt a folytatásra (újabb dicshimnusz, ismét taps). Ástak, fúrtak, rendületlenűl, ameddig tartott a pénz, aztán itthagytak sáncot, gödröt félig (se) betemetve.
  -újabb kampány, újabb mandátumok lent is fent is, szalagvágás valamelyik utcán: a víz már folydogált-olyan amilyen! Jó világ köszöntött ránk. De egyesekre mégjobb: furkálták az új fővezetéket feketén?-fehéren? Lett is eredménye: nincs olyan áldott hét, hogy ne “defektálódjon” valahol az új rendszer. Na de vigasztaljon az, hogy a Sangi kéménye se tartott tovább…na meg az, hogy közben átadták a szenyvíz-rendszert is (természetesen, újabb szalagvágás és szeretetvendégség), így már nem csak a víz, hanem a szar is el-eláraszt egyeseket (Jövő-Viitorului utcaiak előnyben!)
  És a (rém)történet folytatódik, újabb primár, újabb világmegváltó ötletek:
  -csináltunk egy vadi új céget vagy 20 (húsz) emberrel, főnöknek odatettük, érdemei elismeréseként, na ki mást, mint Mindenttudó Balog Zolit, hogy kavarhassa tovább a büdöst, halásszon a zavaros (csap)vízben néhány jóemberével. Legkissebb gondja is nagyobb annál, hogy van víz vagy nincs, hogy megeszi a fogyasztókat a vízkő stb. Világjáró primárunk, nincs honnan tudja, hogy szükség esetén használhatnónk a pár lépésre lévő majádi kutakat, hogy furathatnánk 2-3 mélyfúrású kutat stb. Majd jövőre, mikor ismét választást tartunk, milyen jó kampányfogás lesz.
  Addig is, mossuk kezeinket (már ha folyik a víz), és átjátszuk az egész rendszert egy idegen cégnek, had baszogassák azt a kedves választók. Csakis ők a hibásak, hogy máris felement a víz ára.
  Folyt. köv.
  Addig is, tulipános, szebb jövőt!

 • kisutcai szerint:

  Hozzászólás kérésre törölve.
  admin.

 • admin szerint:

  kisutcai saját magadat minősíted a nem idevaló szavak használatával.
  Véleményt úgy is lehet mondani hogy közben nem a saját közönségességedre hívod fel a (köz)figyelmet.

 • pff. szerint:

  Kedves Admin,
  A “hordómosó”, “dörmögő” jelzők szintén személyeskedések, és az oldal színvonalat nem felfele emelik.
  A következő hozzászóló megrovása jogos, de szerintem törölhetnéd is mert igazán nem méltó leírva
  hagyni….
  köszönettel
  Egy néha benéző és csalódó ember…..

 • >