Kövér László és Izsák Balázs levele


Köszöntő az erdélyi Magyar Polgári Párt Országos Tanácsának gyergyószentmiklósi ülésére
2010, április 10.

Tisztelt  Országos Tanács !
Tisztelt  Meghívottak !
Kedves Barátaink !

Mindannyiunk életében ideje van a választásoknak. A küszöbönálló magyarországi parlamenti választások miatt a Magyar Polgári Párt Országos Tanácsa ülésén személyesen ugyan nem tudok résztvenni, ám engedjék meg, hogy a Fidesz Országos Választmánya és a magam nevében ezúton küldjöm Önöknek szövetségesi üdvözletünket.
Rövidesen mindannyiunk életében lezárul nyolc nehéz esztendő, lezárul egy olyan időszak, amelyben minden becsületes magyar közösségi törekvésnek a Kárpát-medencében vesszőfutás volt a sorsa.
Így volt ez Magyarországon és Erdélyben egyaránt, egyformán emberpróbáló időket éltünk át és egyformán ismertük fel a Fidesz és az erdélyi Magyar Polgári Párt  politikai szövetségének eszmei alapjait képező igazságot, mely szerint a magyaroknak nincsenek határon inneni és túli külön ügyei, a magyaroknak – éljenek Budapesten, Gyergyszentmiklóson vagy bárhol máshol – nincs többféle sorsuk, hanem egyetlen magyar ügy és egyetlen magyar sorsközösség létezik.
Nyolc év rombolás és romlás eredményeképpen a magyar állam romokban hever, a magyar nemzet közössége, pedig  súlyos sebeket kapott. A kifosztott államot – mint a magyar emberek legfontosabb védőintézményét – újjá kell építeni, a lelkileg megkeseredett magyar nemzeti közösség sebeit be kell gyógyítani. Minden túlzás nélkül mondhatjuk, történelmi feladat előtt állunk, történelmi eséllyel és felelősséggel felruházva. A Kárpát-medencei magyar közösségek lelki, szellemi és anyagi erejének összpontosítására lesz szükségünk, mert az előttünk álló feladatokat csak közösen teljesíthetjük, az eséllyel csak közösen élhetünk és a felelősség is, bár nem egyenlően, de közösen terhel mindannyiunkat. A felelősség azért, hogy soha többé nem ismétlődhessen meg velünk vagy gyermeinkkel, unokáinkkal az, ami 2002 és 2010 között – például 2004 december 5-én vagy 2006 október 23-án – magyar emberekkel a Kárpát-medencében megtörténhetett.

Tisztelt Országos Tanács !
A bajok elhárítására mindig vannak módszerek. A legpusztítóbb tatárjárások után például IV. Béla királyunk felismerte, hogy az ismétlődő betöréseket csak úgy lehet megakadályozni, ha a sík magyar területekre addig többnyire akadálytalanul behatoló tatár seregek útjába új és újabb várakat építenek. Így vette kezdetét egy nagyon tudatos várépítkezés, mely várakból később csodálatos módon egyébként kifejlődött városaink fontos része.

Napjainkban, a parlamentáris demokráciákban Magyarországon és Erdélyben egyaránt már nem várakat, hanem magyar közösségeket kell építeni, közösségeket kell megerősíteni, nagyon tudatosan és következetesen. Gyakorlatilag az egyetlen elérhető ellenszer jelenlegi közös bajainkra illetve azok jövőbeli elhárítására, ha mi, politikusok, közéleti szerepet vállalók, társadalmi szervezetek és politikai pártok, települési vagy országos kormányzó erők megfelelő feltételek teremtünk arra, hogy a magyar emberek sokaságából érdekeik felismerésére és érvényesítésére képes, öntudatos magyar közösségek alakuljanak.
A Magyar Polgári Párt egy ilyen tudatos közösségépítésre hivatott Erdélyben, Székelyföldön. Többszörösen kisebbségi helyzetből kell elvégeznie ezt a feladatot, mostoha körülmények között, de az eredmény ebben a munkában soha nem a mennyiség, hanem a minőség függvénye. Így volt ez a Magyar Polgári Párt életében az elmúlt időszakban például Nyárádszeredában, ahol a még kisebbségben lévő polgári pártiaknak – köszönet érte Csíki Sándor barátunknak és társainak – sikerült elérniük, hogy egy magyar  többségi akarat ne bontsa le a magyar iskolát és az alatta lévő telket ne adja idegeneknek, így volt ez Makfalván, ahol a még szintén kisebbségben lévő polgári pártiak elérték – köszönet érte Vas Imre alpolgámester úrnak és társainak – hogy helyére kerüljön a székely zászló és megszégyenüljön egy alkalmatlan magyar többségi polgármester, így volt ez legutóbb Sepsiszentgyörgyön a Székely Önkormányzati Nagygyűlésen, ahol a Magyar Polgári Párt nagyszerű stratégiai szövetségese, a Székely Nemzeti Tanács hívására – köszönet érte Izsák Balázs elnök úrnak – a polgári pártiak megjelentek, és bár még kisebbségben, de minőségben mindenképpen pótolták a távolmaradókat. A „magyar összefogással” kampányoló magyarok idegenek segítségével megfosztották ugyan Bálint József sepsiszentgyörgyi alpolgármester urat tisztségétől, ám Ő és polgári párti társai nem adták fel és küzdelmüket siker koronázza, köszönet nekik a kitartásért és példamutatásért. A kaplonyi és a székelyudvarhelyi időközi önkormányzati választások eredményei szintén a minőséget és a jövőt jelzik. És vannak települések, mint például  Gyergyószentmiklós, Kézdivásárhely, vagy azon, települések, ahol a már többségben lévő  MPP  az elmúlt időszakban bebizonyította cselekvőképességét és felelősségét.
Kedves Barátaink !
Ezekből a példákból merítsetek erőt és kitartást magatoknak, ezek a példák igazolják ugyanis, hogy jó úton jártok és jó irányba haladtok. Legyetek hűek azon közösséghez, amely bizalmával felruházott benneteket, legyetek következetesek céljaik megvalósításában, legyetek bölcsek politikai szövetségeseitek és politikai ellenfeleitek felismerésében, céljaitok érdekében legyetek készek a küzdelemre és legyetek készek az együttműködésre. Ezen az úton mindig számíthattok a szövetségesetek, a Fidesz támogatására.
Jó egészséget, eredményes munkát kívánok!
Budapest, 2010 április 10
Tisztelettel
dr. Kövér László
a Fidesz Országos Választmányának
elnöke

A Magyar Polgári Párt Országos Tanácsának

Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Küldöttek!
Kedves Vendégek!

A Székely Nemzeti Tanács nevében köszöntöm a Magyar Polgári Párt Országos Tanácsának munkálatait, egyben sajnálkozásomat fejezem ki, hogy eredeti szándékom ellenére, az utolsó pillanatban felmerült akadályok miatt, nem lehetek jelen.
Ezúton mondom el Önöknek, hogy a helyhatósági választás után a Magyar Polgári Párt jelenléte a székelyföldi közéletben, új helyzetet teremtett. A közéleti cselekvés mozgástere kitágult, és megnyílt az autonómiaküzdelem útja az önkormányzatok előtt is.
A területi autonómia vertikális hatalommegosztást jelent, azt jelenti, hogy a központi hatalom jogköröket ruházzon át a helyi, a regionális hatalomra, azaz Székelyföld önkormányzataira. Ezért azonban céltudatosan küzdenie kell annak, aki többlethatáskörökhöz akar jutni, vállalva akár a szembenállást, akár politikai konfrontációt a központi hatalommal. A székely autonómia valóra váltásának soron következő, megkerülhetetlen állomása éppen ezért: a székely önkormányzatok váljanak tudatos harcosaivá Székelyföld önkormányzásának! Küzdjenek meg azokért a többlethatáskörökért, amely jár nekik, nemcsak a demokrácia természetes követelményei szerint, nemcsak Románia nemzetközi kötelezettségvállalása alapján, de természetes következményeként a népakaratnak, amelyet Székelyföld választópolgárai az autonómia melletti népszavazáson jutattak kifejezésre.
A Székely Nemzeti Tanács ezért kezdeményezte a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlés összehívását és intézményesítését, mint a székely parlament előfutárát, és köszönettel állapítom meg, a Magyar Polgári Párt megértette ennek célját és értelmét, és következetes szövetségese volt a Székely Nemzeti Tanácsnak ebben a küzdelemben.
Azt kívánom Önöknek, hogy a következő helyhatósági választásokig erősítsék meg a Magyar Polgári Pártot, emelkedjenek felül a személyi vitákon, elfogadva a közélet első parancsának: Székelyföld autonómiája, mindenekfölött álló, nemzeti prioritás!
Kívánok Önöknek jó munkát, biztos utat, jó irányjelzőt és legfőképpen: megtartó és közösséget erősítő bizalmat egymásban!

Izsák Balázs

admin
 

>