Nincs többé keresnivalójuk Romániában

Az alábbi megdöbbentő dokumentum a Vatra Românească titkos programja. Az egyesület marosvásárhelyi székházában került a magyar tüntetők kezébe – sajnos, csak töredékesen, az első 8 pont szövege hiányzik. A megtalált szöveg egyes részleteit közölte a nyugati és a hazai sajtó is. Ez a dokumentum a szöveg szó szerinti fordítása, amely Király Károly: Nyílt kártyákkal című könyvében jelent meg.

9. A Vatra Românească Egyesület azt az elvet vallja, hogy hazánkban egyedüli urai lehetnek abban az értelemben, hogy a romániai nemzeti kisebbségek létét és tevékenységét minden területen állandó ellenőrzés alatt akarja tartani.

10. Az egyesület- amennyire csak lehetséges- meg kívánja védeni a régi szekuritátésok létét,meert a fentebbi pont értelmében szükség van kompetens emberekre, akiket egy jól meghatározott cél érdekében a feltétlen hűseg szellemében neveltek.

11. Egyesületünk biztosítja minden egyes tagját, hogy egyéni (sajátos) módszerekkel nemcsak a belföldi politikai élet befolyásos személyiségeit tudja megnyerni propagandisztikus anyagi támogatás céljából, hanem külföldi, több-kevésbé titkos, első sorban francia és kanadai szervezeteket is.

12. Az egyesület ugyanakkor az európai kapcsolatok nagyszabású liberalizálását célzó törekvéseket is meg kívánja fékezni, szükség esetén akár ezek aláaknázásávl is, minthogy ezek a kapcsolatok befolyásolhatják a tipikus és hagyományos román népeket, és az olyannyira nemes és erős nemzeti érzés elvesztéséhez vezetnének.

13. Az 1918.december 1-jei gyulafehérvári ünnepélyes nyilatkozatból kiindulva, amely Románia 1923-as alkotmányában is meglelhető, az egyesület kéri” hogy szem előtt tartvaa tényleges helyzetet és a mindenhova egyenletesen települt többségi román nép történelmi jogait, ne okozzon semmiféle csorbítást az állami egység róvására különálló közigazgatási egységek létesítésével, ne ismételje meg a sztálinista diktatúrát azokkal a káros hatásokkal, amelyeket a társadalmi-gazdasági élet minden területén gyakorolt, és amelyek a társadalmi és etnikai csoportoknak kedveztek a többségi román nép kárára.

14. Egyesületünk ebben a szellemben fogja nevelni a tagjait, minél konkrétabb jelszavakat terjesztve, magához vonva mindazokata személyeket, akik ugynilyen módon gondolkoznak,másoknak pedig felhívja a figyelmét azokra a törekvésekre, amelyektől félünk.

15. Egyesületünk népszerűségét az egész világon propagandatevékenységgel lehet biztosítani, a magyarellenes, cigányellenes és németellenes ézelmeket, amellyeknek egész mély gyökerei vannak a román lelkekben, kezdettől fogva propagálni kell, hogy minden egyes román szemében legyen nyilvánvaló a mi végső célunk: Nagy-Románia, amelyben az idegen elemeknek nincsen helyük, s ezeket nem is tűrjük meg. Elérkezett az a pillanat, hogy mindne eszközzel örökre, visszavonhatatlanul ésbiztosan oldjuk meg a kisebbségek problémáját.

16. Erdély a miénk volt, a miénk, és örökké a miénk lesz! Szent román földjét, sajnos, még mindig ázsiai hun lábak, cigányok és egyéb söpredékek mocskolják be. Egyesüljetek, hogy űzzük ki őket az országból. Ki a hunokkal (bozgorokkal =hazátlanokkal – a magyarok gúnyneve Romániában – szerk. megj.), akiknek soha otthonuk a mi földünk nem volt, és ki a cigányokkal, akik hazánk szégyenét jelentik. „Tiszta és Nagy-Romániát akarunk! Minden elrabolt román földet (területet) vissza akarunk szerezni. Most vagy soha! Ne féljetek harcolni és piszkos vérüket ontani! A szőrös majmoknak nincs keresnivalójuk a mi drága hazánkban. Most érkezett el a legkedvezőbb történelmi pillanat arra, hogy megszabaduljunk tőlük és mindazoktól, akikben nem folyik román vér. A németeket részben kikergettük, de még vannak elegen mások is, akikre nincs szükségünk. Tegyetek meg mindnet,hogy megszabaduljunk mindannyiuktól. Ceauşescu nem élt eleget ahhoz, hogy megsemmisítse őket, de nemzetünknek nem kell letennie az ellenük irányuló fegyvereket! Nem kell nekünk Svájc! Semmiféle Európára nincs szükségünk! Mi románok vagyunk – ne engedjétek, hogy tévedésbe vigye titeket a „Pro Europa” jelszó!E jelszavakban a mi román népünk megsemmisitése rejlik. Mi okos nép vagyunk! A közös Európa Ház nem jelenthet mást, mint a mi nemzeti egységünknek és Románia területének széthúzását. Egységet! Egységet! Egységet! csak a Vatra Românească kell nekünk – semmi egyéb. Aromán nyelv legyen az egyedüli uralkodónyelv! Nem akarunk hallani másféle nyikorgást, egyetlen más szót sem, csak kizárólag román szót!!! Felszólítjuk az összes jóhiszemű románt, hogy csatlakozzanak erőfeszítéseinkhez, amelyek egyelőre Marosvásárhelyre összpontosulnak ugyan, de bízunk a román népben, hogy ezek az 1918-as Nagy-Románia egész területén el fognak terjedni.

17. Figyelembe véve Marosvásárhely lakosságának hozzávetőleges arányát, azaz a kb. 50%-nyi románságot és az 50%-nyi magyar népességet, egyesületünk ebbe a városba összpontosítja tevékenységét mindaddig, amíg a román közvéleményben nem tudatosodik kellőképpen a nemzeti érzelmek és a magyarok mindenféle követelőzése megfékezésének tudata. Minthogy a népesség hozzávetőleges aránya az, amit említettünk, úgy gondoljuk, hogy Marosvásárhely municípium a legkedvezőbb hely a mi eszméink terjesztésére.

18. Egyesületünk elsőrendű feladatunkként írja elő a megfélemlítés különböző formáinak és mozzanatainak a megvalosítását. Ennek megfelelően ellenfeleink irányító, legtehetségesebb vezetőit eltávolítjuk vagy semleges közegbe szorítjuk- ez egyesületünklegfontosabb és legsürgősebb lépése, majd a nem románokban annak a ténynek a tudatosítása, hogy nincs többé keresnivalójuk Romániában, és számukra a jövő itt sem fizikai, sem szellemi épségüket nem garantálja. Lehetetlen, hogy a szent román föld meg ne tisztuljon ezen szégyenfoltjától, ezeknek az idegen elemeknek a külföldre távozása révén. Az itt maradottaknak a megsemmisítésére később a leghatékonyabb eszközöket fogják alkalmazni.

19. Románia kissé távolabbi jövőben való megtisztulása érdekében különösen jelentős a Vatra Românească Egyesület politikai semlegességének bejelentése -kezdetben- abból a célból, hogy a mostani politikapártok tagjai és a nem politizálók soraiba csatlakozók körében feltétlen és fenntartás nélkül rokonszenvre tehessünk szert.

20. Erdély, ez a szent román föld a legfertőzöttebb terület – az összes románok szégyenére – különösképpen a magyarok, de mások évén is. Ezért az egyesület szükségesnek látja, hogy kezdetben ide összpontosítsa tevékenységét, anélkül hogy megfeledkezne a többi területről,amelyeket más kisebségek (főleg cigányok, zsidók, tatárok stb) népesítenek be.

21. Hasonlóképpen szükségesnek tartjuk, hogy tudatosítssuk a román közvéleményben, milyen veszélyt jelentenek ezek az idegen elemek mind a román kultúra, mind általában Románia szempontjából. Sőt, világosan körvonalazni kell azt a gondolatot, hogy a románok testi épsége is veszélyben van, és társadalmi téren kénytelenek vagyunk hátrányos helyzetben maradni, az idegenek törekvéseinek befolyása alatt, tekintet nélkül szándékaik tartalmára, célkitűzéseikre és ezek hatására.

Marosvásárhely, 1990. február 20.

Vatra Românească Egyesület, Maosvásárhelyi Nemzeti Székhely

kiralykaroly.blogspot.com , erdely.ma

admin
 

>