79

Belső koalíciós MEGÁLLAPODÁS

a közösségi autonómia-formák közös képviselete

és az európai parlamenti választásokon való együttműködés érdekében

a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács között

Tudatában annak, hogy az erdélyi magyarság kollektív identitásának megőrzése és gazdagítása, a belső önrendelkezésen alapuló közösségi autonómia-formák elismertetése szempontjából kulcsfontosságú az autonómia-program egységes megjelenítése és következetes képviselete,

Felismerve a politikai pluralizmus és az abból eredő verseny korlátait egy számbeli kisebbségben élő nemzeti közösség érdekeinek érvényesítése esetében,

Azon meggyőződés által vezérelve, hogy az erdélyi magyarság stratégiai céljainak érvényesítéséhez önálló külpolitikai fellépésre van szükség, az európai parlamenti képviselet pedig a közösségi érdekvédelem egyik legfontosabb külpolitikai eszköze, amelynek tükröznie kell a közösség sokszínűségét és egységét,

Egyetértve abban, hogy közös fellépéssel az erdélyi magyarok európai parlamenti képviselete erősebb lehet,

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács megállapodik a következőkben:

I. Az azonnali és távlati közösségi célok tisztázása, kiemelten az autonómia-törekvések összehangolása és közös képviselete érdekében:

 1. Közösen hozzák létre az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórumot (EMEF), melynek működését külön megállapodás szabályozza. Az EMEF április hónap elején alakul meg.
 2. Az EMEF keretében keresik a megoldást arra, hogy az erdélyi magyarság személyi elvű autonómiája intézményrendszerének megvalósítására és működtetésére hivatott Kulturális Autonómia Tanácsát (KAT) közösen hozzák létre. Az RMDSZ a szövetség soron következő – 2009. áprilisi – kongresszusán napirendre tűzi az erre vonatkozó határozatok módosítását, az EMNT pedig soron következő – 2009. áprilisi – plenáris ülésén erre vonatkozó határozatot fogad el.
 3. Az RMDSZ és az EMNT közös munkacsoportot hoznak létre, amelynek feladata cselekvési terv kidolgozása és a konkrét lépések összehangolása a Székelyföld területi autonómiájának megvalósítása érdekében.
 4. Az érintett önkormányzatokkal együttműködve, közös munkacsoportot hoznak létre, amelynek feladata cselekvési terv kidolgozása és a konkrét lépések összehangolása a magyar többségű, illetve jelentős magyar lakosságú közigazgatási egységek sajátos jogállásának elismertetése érdekében.
 5. Támogatják a székelyföldi önkormányzati elöljárók által kezdeményezett Székelyföldi Memorandum gondolatát, és vállalják annak képviseletét a különböző hazai és nemzetközi fórumokon.
 6. Hasonló jellegű memorandum kidolgozását kezdeményezik az interetnikus környezetben és a szórványban élő erdélyi magyar közösségek sajátos problémáinak bemutatására, és vállalják ennek képviseletét a különböző hazai és nemzetközi fórumokon.
 7. Az RMDSZ által kidolgozott és a Velencei Bizottság által pozitívan véleményezett törvénytervezetet az EMNT két erre vonatkozó tervezetének rendelkezéseivel összehangolva, közösen lépnek fel egy olyan kisebbségi törvény elfogadása érdekében, amely megteremti a kisebbségi közösségek kulturális autonómiájának jogi kereteit.
 8. Az RMDSZ együttműködik a Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanáccsal, és megvizsgálja teljes jogú tagként való részvételének lehetőségét ebben a testületben.

II. Az EP-választásokon való közös fellépés érdekében:

 1. Az RMDSZ és az EMNT belső koalíciós jelölt-listát állít a 2009. június 7-én tartandó EP-választásokon „Magyar összefogás” név alatt.
 2. A hatályos törvényes feltételeket mérlegelve, a belső koalíció jogi keretét az RMDSZ jogi személyisége adja, tehát „A magyar összefogás listáját” az RMDSZ nevében, a tulipán jele alatt jegyeztetik be, politikai tartalmát a jelen megállapodásban megfogalmazottak határozzák meg.
 3. „A magyar összefogás listáján” szereplő jelöltek 75%-át az RMDSZ, 25%-át az EMNT nevezi meg. A belső koalíciós partnerrel való egyeztetés után, mindkét szervezet maga dönt jelöltjeiről.
 4. A jelölési folyamat során a felek kötelezően érvényesítik a Temesvári kiáltvány 8. pontjában megfogalmazottakat.
 5. „A magyar összefogás listáját” Tőkés László, az EMNT elnöke vezeti.
 6. „A magyar összefogás listájának” 2. és 3. helyére az RMDSZ, 4. helyére az EMNT nevezi meg a jelöltek személyét.
 7. A lista többi helyére a felek felváltva nevezik meg a jelölteket, a fenti arány tiszteletben tartásával.
 8. A felek vállalják, hogy időközi mandátumcserék esetében is megtartják a választásokon kialakult mandátumarányt.
 9. A választók minél hatékonyabb mozgósítása érdekében a felek saját kampánystábbal rendelkeznek, és önállóan kampányolnak, de kampányrendezvényeiket összehangolják.
 10. A különböző elképzelések összehangolására, valamint a közös fellépések megtervezésére és kivitelezésére kampányegyeztető bizottság alakul, amelybe mindkét fél 3 – 3 személyt javasol.
 11. A hivatalos szavazócédula kivételével az összes kampány-kiadványon, illetve nyomtatott és audiovizuális kampány-eszközön feltüntetendő az RMDSZ és az EMNT jele, továbbá a „magyar összefogás” felirata.
 12. Az RMDSZ és az EMNT egyaránt kiveszik a részüket az induláshoz szükséges támogató aláírások összegyűjtéséből, illetve a kampány finanszírozásából.
 13. Közös munkacsoport dolgozza ki a „Magyar összefogás” – RMDSZ-EMNT-belső koalíció európai választási keretprogramját, az alábbi sarokpontok szerint:
  1. a különböző közösségi autonómia-formák nemzetközi képviselete;
  2. Románia EU-tagságából eredő lehetőségek kiaknázása Erdély modernizációja érdekében;
  3. a régiók Európája, valamint ezen belül Erdély és Kelet-Közép-Európa felértékelése az EU reform-folyamatában;

A közös választási program véglegesítésénél a felek képviselői egyetértési jogot gyakorolnak.

 1. A RMDSZ és az EMNT által nevesített jelöltek a választási kampányban a közös választási program mellett a saját értékrendjüket, célkitűzéseiket és prioritásaikat képviselik.
 2. A megválasztott európai parlamenti képviselők saját szervezetüknek tartoznak felelősséggel, de keresik a konzultációs lehetőségeket és a konszenzust a magyar közösséget érintő ügyekben.
 3. „A Magyar összefogás listáját” 2009. március 23-ig véglegesíti az RMDSZ és az EMNT.

az RMDSZ nevében, az EMNT nevében

Markó Béla, Tőkés László

elnök, elnök

Marosvásárhely, 2009. február 22.

MEGÁLLAPODÁS

az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum létrehozásáról

Az erdélyi magyarság politikai érdekképviseletének és érdekvédelmének hatékony működtetése szükségessé teszi egy hiteles egyeztető fórum létrehozását, olymódon, hogy a közösség érdekérvényesítő képessége a politikai sokszínűség hasznosításával tovább erősödjék.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) megállapodik az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum (továbbiakban EMEF) létrehozásában.

1. Az EMEF a politikában és a közéletben jelentkező különböző vélemények és álláspontok egyeztető fóruma. Működésének elvi alapjai:

 • a bizalom és a közösségi szolidaritás helyreállítása,
 • a választói akarat és a demokrácia szabályainak tiszteletben tartása,
 • a munkamegosztás és esetenként az egységes fellépés a közösségi érdekérvényesítésben,
 • a konszenzusalapú döntéshozatal.

2. Az EMEF paritásos alapon jön létre. Tagjainak felét az RMDSZ elnöke, felét az EMNT elnöke jelöli. Az EMEF, a két szervezet elnökén kívül, akik egyben a társelnöki tisztséget is betöltik, további 12 tagból áll.

3. Az EMEF működési szintjei és tanácskozási rendje:

 • országos vezetői szinten – szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik,
 • szakértői szinten – szükség szerint.

4. Az EMEF általános feladata közös álláspont kialakítása a romániai magyar közösség egészét érintő politikai kérdésekben, kiemelten az alábbiakban:

o a közösségi autonómia különböző formáinak egységes képviselete a hazai és külföldi fórumokon,

o választási együttműködés részleteinek kidolgozása az önkormányzati, parlamenti és EP-választásokon,

· a romániai és magyarországi közpénzeken alapuló támogatási rendszerek hatékonyságának növelése,

 • munkacsoportok kialakítása döntés-előkészítés céljából.

5. Az EMEF a megalakulását követő hónapokban a következő területeken hoz létre munkacsoportokat:

 • a különböző közösségi autonómiaformák koncepcióinak egyeztetése, és egységes jogi kodifikációja,
 • a választási törvények módosítása, diszkriminációmentes és kisebbségbarát választási rendszer kialakítása céljából,
 • alkotmányos reform, saját alkotmánytervezet kidolgozása,
 • felsőoktatási és közoktatási stratégia kidolgozása, beleértve a felekezeti oktatást,
 • a szociális rendszer reformja, beleértve a nyugdíjrendszert is,
 • a fiatalok szülőföldön való boldogulásának programja,
 • a politika, az egyházak, illetve a szakmai és rétegszervezetek együttműködésének összehangolása
 • a támogatási rendszer újragondolása annak érdekében, hogy hatékonyabbá és átfogóbbá tegyük azt.

6. Az EMEF döntéseit konszenzussal hozza meg, határozatai formálisan ajánlás jellegűek.

7. Az EMEF konkrét szervezési és működési rendjét saját maga határozza meg, közvetlenül megalakulása után.

Markó Béla,         Tőkés László,

az RMDSZ elnöke,  az EMNT elnöke

Marosvásárhely, 2009. február 22.

admin
 

 • sarmasági szerint:

  Nem rossz kezdet az összefogásra. Ennek folytatódnia kell azért hogy ténylegesen nemzeti összefogás legyen belőle azzal hogy befogadják az MPP- t is meg az SZNT- t koalíciós partnereknek.
  Igazából ennek az ellenkezőjére nincs is ésszel felfogható érv vagy magyarázat akkor ha saját nemzettestünk érdekeit nézzük. Bárki aki ezzel ellentmondana, annak nem lehet más oka arra, mint esetleg a személyes érdeke.

 • Nevtelen szerint:

  mint pld. marko belanak?

 • Lúdas Matyi szerint:

  Jól értelmezem?
  Lesz egy közös (tulipános) lista, amit Tőkés püspök vezet, követi a neptunos Frunda(?) és a milliárdos Verestóy(?) , vagy ki tudja ki, meg egy “hazaáruló”(?) MPP-s?
  Ebből mit ért az átlag erdélyi szavazó?
  1. A megrögzött tulipános RMDSZ-es, Markó elkötelezett katonája arra a Tőkésre fog pecsételni, aki az elmúlt évbekben szídta, ostorozta, kritizálta Markót, Frundát meg a többit és az RMDSZ-t?
  2. A jobboldali, Tőkés párti MPP-s arra a tulipánra fog pecsételni, amely alternatívájaként júniusban még a fenyőt látta, s ugyanakkor (mellesleg) a kiebrudalt Tőkést tárt karokkal visszafogadó nomenklaturista RMDSZ-es górékra?
  Erre azért kíváncsi lennék. Úgy gondolják talán a nagy összeborulók, hogy az “autonómia” varázsszó erre is jó? Nem olvastam semmit arról, mi történik, ha valamelyik fél nem tartja meg az adott szavát…
  Jó lesz ez az összefogás egy “főpróbának” az “europarlamenti oscar” mandátumosztó előtt, s aztán majd meglátjuk…
  Lehet, hogy a megegyező felek elfelejtették a sérelmeket, de (ismerve a “magyar betegséget”) nem tudom elképzelni a zökkenőmentes szavazógépezetet. Ha csak ezen a blogon megjelent püspökellenes ocsmányságokat, vagy Markó- és RMDSZ-ellenes kirohanásokat visszaolvasom, (és akkor a nemzeti, vagy a nemzetközi sajtót nem is említettem)kétséggel állok a nagy összeborulás alsó szinten való megvalósulása előtt. Talán túl szkeptikus vagyok? Nem tudom, kíváncs lennék, mások hogyan látják ezt.
  Én mindenképpen örülnék annak, ha nem csak papíron, nem csak kampányidőszakban és nem csak felső szinten valósulna meg az erdélyi “Magyar összefogás”

 • Alszegi szerint:

  Véleményem szerint, ha az RMDSZ felső vezetőinek (6-7 ember) személyes érdeke úgy fogja kívánni, azonnal felrúgják az egyességet. A számukra sikeres europarlamenti választások után, majdnem biztos, hogy ezt fogják tenni. Annyira jártasak a megtévesztés művészetében, hogy bármit – a választóik által hihető módon – ki fognak tudni magyarázni. Persze, hogy a “Magyar Összefogás” egy kezdet, de nem biztos, hogy életképes, mert több magyar szervezetet/pártot indulásból kizár, és ezeknek támogatói nem mennek majd el szavazni. Hiába fog Tőkés László tárgyalni a kihagyott szervezetek vezetőivel, azok – véleményem szerint – nagyságuktól függetlenül, nem fogják a másodlagos szerepet elvállalni. Tőkés László a Polgári Szövetség segítségével jutott be az europarlamentbe, ezért mindent meg kellett volna tegyen a “Magyar Összefogás” kezdeti bővítéséért, mert az utólagos bővítés nagyon – nagyon bizonytalan, ami kb. 400000 szavazó elvesztésével járhat. Személyesen- e hibájával együtt – eléggé megbízok Tőkés Lászlóban, mert Ő ugyanazt mondja 1990 óta, de egyáltalán nem bízok a köpenyegforgató, szélkakas RMDSZ vezetőkben. Bebizonyították, hogy számukra a magyarság képviselete, kirakatpolitika. Amíg a húsos fazék körül forgolódhattak, majdnem semmit nem tettek például, Hargita és Kovászna megye fejlesztéséért, pedig kormányzati pozícióból tehettek volna. Ahogy a velőscsontnak az emlékével kényszerültek megbarátkozni, rögtön felismerték a romániai magyarság megoldatlan problémáit. Senkit nem zavar, hogy ennyire hülyének néznek bennünket? Amíg az a 6-7 hiteltelen RMDSZ vezető nem tűnik el a politikai porondról, addig hiteltelen lesz maga a szervezet is. Belülről kell megtisztuljon az RMDSZ, mint vezető szervezet , és az új hitelesebb vezetők majd kezdeményezhetik az összes romániai magyar szervezet egy koalícióban való egyesítését. Akkor lesz majd “Magyar Összefogás”. A jelenlegi nagyon bizonytalan. Én örvendenék a legjobban, ha nem lenne igazam.

 • Felszegi szerint:

  Tőkés László nem változott, ugyanaz az ember aki idáig volt. Most megpróbálja azt, saját neve patináját kockáztatván ezzel, hogy akár a gazemberekkel is összefog csak azért hogy valamilyen formában összefogja az erdélyi magyarságot magyar európarlamenti képviselőket bejuttatni az Európai Néppárt táborát szélesítendő.
  Mert Brüsszellnek mindegy, hogy mi történik velünk, amíg nem hallatjuk szavunkat képviselőinkön keresztül. Ez formailag azt jelenti hogy az Európai Néppárthoz tartozó RMDSZ- en keresztül vezet az út oda ahol már elegen vannak azért hogy meghallgatást és orvoslást találjanak specifikus problémáinkra Brüsszelben.
  A baj csak az hogy gazemberekkel egyeszséget kötni borzasztóan kockázatos dolog, a püspök úr még azt is vállalta mert szerintem értünk dolgozik mint ahogy eddig is tette. Mert nem mindegy hogy hány embert tud maga mellé állítani Európa fővárosában, akkor amikor a szavazásra kerül a sor. Ilyen értelemben csak gratulálni tudok Tőkés Lászlónak sok sikert kívánván Neki a jövőben is! Az RMDSZ- es huligánok egy percig se felejtsék hogy ha Tőkés László most nem köt velük egyeszséget akkor zuhanórepülésben mennek tovább egészen le a földig. Amit, köztünk szólva, amúgy: meg is érdemeltek volna…

 • Dari Zoltán szerint:

  Alszegitől:
  “Tőkés Lászlóban, mert Ő ugyanazt mondja 1990 óta, de egyáltalán nem bízok a köpenyegforgató, szélkakas RMDSZ vezetőkben. Bebizonyították, hogy számukra a magyarság képviselete, kirakatpolitika. Amíg a húsos fazék körül forgolódhattak”
  felszegitől:
  “Most megpróbálja azt, saját neve patináját kockáztatván ezzel, hogy akár a gazemberekkel is összefog csak azért hogy valamilyen formában összefogja az erdélyi magyarságot magyar európarlamenti képviselőket bejuttatni az Európai Néppárt táborát szélesítendő.”

  emberek, itt van megint egy ellentmondás. RMDSZ székakas, MPP mártír, mikor ugyanazt csinálja.

 • sarmasági szerint:

  Dari ?-nak
  Nagyon lekötelezel, hogy magyarországi magasságodból leereszkedni méltóztatsz közénk.
  Szivesen látunk, szivesen olvassuk magasröptű beírásaidat.Ez utóbbi, mondjuk, kivétel, mert csak a másolási készségedet bizonyítja.Erre pedig semmi szükség, mert olvasásra még nekünk is futja.
  És, becses engedelmeddel, saját véleményünk is van egynéhányunknak(pl.az általad citált Alszeginek és felszeginek), amelyek hál’Istennek nem kötelezően egyformák, ás nem kötelezően kell tetszedjenek magasszintű ízlésednek.
  MI, itteni emberek márcsak ilyen ellentmondásokban élünk. Ha akarunk, ha nem…
  Örök hálánk űldözne, ha a messzi távolból, nem csak filozófikus kritikáid zúdítanád ránk, buta itthonmaradottokra, hanem bölcs tanácsaiddal segítenél megtalálni a kivezető utat ebből az ellentmondásos sarmasági mocsárból.
  Őszinte alázattal várjuk és fogadjuk minden kinyilatkozásodat!

 • mppés szerint:

  Ha jól emlékszem Tőkés László függetlenként jutott be az Európai Parlamentbe, ezért nem tudott megfelelő támogatást kapni a javaslataihoz.
  Amennyiben az Európai Néppárt tagja lesz (RMDSZ ide vagy oda), akkor egycsapásra mögötte fog teremni egy Európa nagyságú gőzmozdony, egy óriási nagyágyu, amelyiknek van és ennélfogva finoman szólva is elegendő mozgási energiát képes belepréselni abba az ügybe amiért már lassan 2o éve küzd Tőkés László, és amely ügy nem más mint az erdélyi magyarság felvirágoztatása. Szép életmű készülődik Tőkés Úr ! Én is gratulálok…
  Sok sikert részemről is !

 • Alszegi szerint:

  Dari Zoltánnak.
  A Sarmaságiak szépen, lassan meg fogják oldani mindennapi gondjaikat. Nincsen szükség magasröptü tanácsaidra. Ha már itthagytad Sarmaságot és kiköltöztél – az egyelőre anyaországnak nem nevezhető – Magyarországra, legalább annyi jellemmel rendelkezhetnél, hogy ne szólj bele dolgainkba. Pillanatnyilag sokkal több megoldásra váró problémával szembesűltök ti OTT mint mi ITT. Azokkal foglalkozzál. Vagy ottan sem várják el tanácsaidat? Mások is megjárták, hogy két pad között a földre huppantak, de – irántunk való tiszteletből- legalább hallgatnak. Minden jót!!!!

 • kirugoro szerint:

  Kedves es nagyramelto “alszegi”. Sokan vagyunk akik ugy mint D.Z. elkoltoztek mert ugyhozta a sors, vagy a jobb megelhetes vagy mas miatt de azert minjajan visszahuzunk es hazamegyunk es kivancsiak vagyunk hogy mi tortenik Sarmasaggal.Nem ismerem az ugynevezett Alszegit de viszont ismerem D.Z.-t akinek igenis van jelleme nem ugy mint tisztelt Alszeginek.
  Ritkan irok de figyelemmel olvasom a hozzaszolokat, nem vagyok sem RMDSZ sem MPP szimpatizans,de ami ott Sarmasagon folyik az csak egy par ember (K.Z.I., SZ.Z.es az aktualis hatalmon levok) harca.Tudjak jol meg ok is ott voltak addig minden szep es jo volt most pedig semmisem az.Megnyugtatok mindenkit ha ok lennenek hatalmon ok sem csinalnanak sokkal tobbet.
  Aki hatalmon van az csak a sajat maga es ismerosei meggazdagodasara hajt (Nezd Marko Bela vagy Szasz Jenot)egyyik sem kulomb a masiknal.A baj csak az hugy a kozseg ennek csak a karat latja ha az emberek igy szethuznak.Kar Sarmasagert, viszont az emberek megerdemlik a sorsukat!!!

 • K.Z.I. szerint:

  kirugoro,
  mivel nevemet emlegetted engedd meg nekem hogy ellentmondjak neked, két dologban is egyszerre, mégpedig:
  1. azt mondod hogy az ami Sarmaságon folyik az pár ember harca a hatalomért. Politikai kultúrálatlanságod, szűkre mért látóköröd nem engedi meg neked belásd azt hogy többpártrendszer nélkül nincs demokrácia. A többpártrendszer meg több pártot jelent a politika porondján akik igenis versenyeznek egymással a választók kegyeiért, mert előbb – utóbb fog jönni a következő pecsételés. Ezért nekik az a dolguk hogy a választók kedvében járjanak. Ugye eddig tiszta ?
  2. Nem tom te honnan származol, illetve mit tudsz a Sarmaságiakról, de nagyon úgy néz ki a dolog hogy te nem szereted őket, mert valószínüleg ők sem szeretnek téged. Ez igazából a te magánügyed, maradjon is az.
  Veled ellentétben merem állítani hogy jómagam szeretem a saját fajtámat és szerintem igenis sokkal jobb sorsot érdemelnek, de minimum egy kövezett utcát per pillanat. Ez van. Az viszont hogy mások akik tehetnének értük valamit, még a minimálisnál is kevesebbet hajlandóak teljesíteni, már nemcsak hogy nem a magánügyem, de egyenesen közösségi, ha úgy akarod akkor politikai ügy az. És itt jönnek bele a képbe a pártok…
  Ami a (meg)gazdagodást illeti, rólam a legvádaskodóbb ürge sem állíthatja hogy a pénzért csinálom azt amit csinálok. Remélem te se. Nem beszélve a társaimról, akik tiszta ingyen dolgoznak ha kell, azért hogy a Sarmaságiaknak jobb legyen az életük. Ugyanis erről szól a polgári pártok ,,zenéje” . Nézz utána ha nem hiszed, akár itt az interneten is…

  Amúgy te is a két pad közt maradtál odakint mint a Dari barátod ?

 • admin szerint:

  Emberek !!! Aktuális topic ! Ne felejtsétek !
  Miről is szól ?
  Ugye a megkötött választási paktumról… Ugye dereng még valami ? Tőkés, Markó, RMDSZ, Európai Néppárt, MPP, stb. ?
  Mert ha nem derengene javasolnám elolvasni mégegyszer a vitaindítót inkább, mielőtt alkalmaznám a DELETE gombot !

 • SZ.Z szerint:

  kirugoro-nak!
  Nem tudom kit takar ez az egzotikus fedőnév, ezért csak találgatom ki is lehetsz.Csak arra a pár sorra támaszkodhatok, amellyel megtisztelted blogunkat, ezért, ha nem lesz teljes a jellemzésem csak magad hibáztasd (esetleg, egészítsd ki).
  Tehát:
  -vagy iskolakerülő voltál, vagy nehézfejű vagy.Ezt a csapnivaló helyesírásod alapján állítom (pl.egy ilyen remeklésed :minjajan ????…)
  -az olvasás sem erősséged.Ha az lenne, el tudtad volna olvasni, hogy ez a felület a Magyar Polgári Párt sarmasági szervezetének blogja, a topic pedig, amelyikbe belekontárkodtál, politikai témájú.
  Ehhez hozzászólni, nem elég a puszta kíváncsiság.Több kell:politikai műveltség, vagy legalább olvasottság.Te egyikkel sem rendelkezel.
  -a jólneveltség sem lehet erősséged.Névtelenűl, megnevesítve vádolni valakiket, neveletlenségre vall.Vagy gyávaságra?…
  -számtan órára sem jártál.Több mint 5oo választó a mi olvasatunkban sokkal több egy párnál (csakis az épülésedre:ennyi sarmasági szavazott az MPP-re)
  Még sorolhatnám a gyöngyszemeidet, de nem hiszem, hogy megérdemled.Egy olyan valaki, se nem RMDSZ-es se nem MPP-és,sajnálja is Sarmaságot(a sarmaságiakat)nem is,itt is van ott is van-az, sarmaságiasan szólva “sehun sincs”!
  P.S.(a kedvedért:utó irat)-ha netán valamelyik megállapításomat vitatni akarod, állok elébe.Tudod ki vagyok , és hol találsz meg.Kár a blogfelületet ilyesmire használni.Nekem nem volt más választásom…

 • admin szerint:

  SZ.Z. sem kivétel fentebbi felszólításom alól ! Topic , topic és megintcsak aktuális topic emberek itt a beszédtéma !

 • Antiadmin szerint:

  Ja, apropó ! Admin, miért is nem feded fel az igazi neved ? Vagy csak elkerülte a figyelmemet ?

  “Ez csak azert hogz off topic legyek.”
  Bye…

 • admin vagy adminok szerint:

  admin, vagy adminok, mit számít az, egyszerűen csak végezzük a dolgunkat… Ezért:
  mivel tényleg off topic vagy Antiadmin, vigyázz !!!

 • Antiadmin-nak szerint:

  Hany oraig is van szolgalat a primarian? mert gondolom meg szolgalati ido alatt irdogalsz a blogra.

 • admin vagy adminok szerint:

  Antiadmin-nak !

  Figyelem ! Rád is vonatkozik a házszabály !

 • Keresztes Zoltán István szerint:

  Ide figyeljetek emberek!
  Szerintem önsajnálatba estetek mert a többségetek sír mint a sz..p..s q…va, már megbocsássatok.
  Hogy így Tőkés, meg úgy Tőkés, meg hogy így keserű meg úgy keserű a pirula meg minden olyan.
  Ha valaki olvasta eddig soraimat, hozzászólásaimat, az tudja hogy én a legkevésbé sem vagyok vádolható RMDSZ pártfogással. Sőt. Polgáros vagyok már a kezdetektől, stb… ezt nincs értelme ezen a szálon folytassam mert semmi köze a témához.
  De, vissztérve a lényegre, (szerintem) próbáljunk gondolkodni fiúk-lányok a következőképpen:
  1. a következő europarlamenti választás 5 (azaz öt) év múlva lesz,
  2. a jelenlegi gazdasági krízis a legborúlátóbbak szerint sem fog két évnél tovább tartani,
  3. az RMDSZ az európai Néppárt tagja,
  4. ha valamikor Tőkés László azt szeretné hogy beteljesedjen életmúve akkor fel kell mutasson minimum egy autonómiát,
  5. függetlenként magad mellé állítani az európai parlamentet Brüsszelben fizikai képtelenség, de velük együtt már komoly lehetőséggé válik, mármint az Európai Néppárt fél parlamentnyi csapatával,
  6. Tőkés Lászlóra az vetheti rá döntéséért az első követ, akinek több mint 2o éves a komcsiellenes háborúja, (neki minimum annyi…),
  7. (egyáltalán) nem adta el a lelkét az RMDSZ- nek, és nem hagyta el az MPP- t hanem igenis csak egy (szar politikai) választás erejéig indul a színeikben,
  8. lehetőséget teremtett hogy két rmdsz- es mellett két polgári is ott lehessen az EP- ben (saját maga és még valaki), ami ahogy valaki már előttem mondta: 5o %,
  9. max. két éven belül megbukik odaát az MSZP és jön a Fidesz Mo. szágon, és akkor az MPP mint a Fidesz testvérpárja komoly történelmi lehetőséget fog kapni a sorstól. Szívből reméljük hogy ténylegesen magyarpárti lesz és sokkal ügyesebb mint ez a komcsi gyülekezet aminek udemeráj a neve.

  Na de addig is Urak és Hölgyek !
  Dolgozni kell ám!
  Hogyan? Jól, sőt sokkal jobban mint eddig Tőkés Lászlónak is.
  Meg is fogja azt tenni. Ne izguljatok, inkább támogassátok hogy megtehesse !
  De személyes adottságai és tudása mellé oda fog tartozni az Európai Néppárt nevű gőzmozdony !
  És akkor ki mer még keserű lenni ?
  Na ?

 • Keresztes Zoltán István szerint:

  Ja és mégvalami, soha ne feledjük a célt:
  autonóm Székelyföld !
  Tudjátok mit? Ha ez meg fog történni gyerekek, az (egyik dolog de lehet hogy több nincs is ami,) visszaútra fordíthatja Trianon tragédiája után az erdélyi magyarságot.
  Hát van -e ennél fontosabb, politika ide vagy oda fiúk- lányok ?
  Ha lenne, mondjátok csak bátran…

 • Keresztes Zoltán István szerint:

  Igaz, hogy Markó nem akar mai napig se belemenni abba, hogy az MPP-vel koalíciót kössön, de ez neki és semmiképpen sem Tőkés Lászlónak tudható be.
  Száradjon tehát az idők végezetéig a markó lelkén, ha ezt a történelmi lehetőséget el fogja utasítani…
  Dehát az eredményt, az autonómia ügyét ez cseppet sem zavarja…
  És az a dolgok kvintesszenciája, per pillanat…Ha hiszitek, ha nem…
  Ja és még valami.
  Ne felejtsétek kedves barátaim, hogy az a sok indulat ami bennünk dolgozik és bizonyos fokig az érzelmek béklyójában tart minket, pont annak az RMDSZ- nek köszönhető, aki eszközöket nem válogatva (akár a többségi románságot ellenünk hergelve) nekünk rontott, polgári gondolkodású embereknek…
  Ha továbbra is az indulatok fognak vezetni minket a józan ész helyett, akkor inkább fogadjuk el azt hogy egy legyőzött nép vagyunk minthogy feleslegesen és krokodílkönnyeket eregetvén visszafordíthatatlan és kijavíthatlan hibákat kövessünk el, mint tették volt őseink. Ugye sokat értek (ünk) el vele ?
  Konstruktív gondolkodás emberek ! Vagy mi a szösz ?

 • Keresztes Zoltán István szerint:

  Itt jelentős megtisztulásra ne számítsatok amíg marco és kommunistái vezetik az RMDSZ- t.
  Maximum annyi jó történhet velünk, hogy az érdekünkben egy olyan igazi reprezentatív és egyben hiteles személyiség mint Tőkés László belemegy egy választási szövetségbe csakazért hogy nekünk erdélyi magyaroknak a előre mozdítsa a szekerét egy olyan fórumon (amelyik tényleg képes dolgainkat befolyásolni és), amiből sajna csak egy van a világon, amit történetesen Európai Parlamentnek neveznek.
  Pont úgy mint a mesebeli Salamon király akinek feleségei közül az igazi édesanya engedte ki szétfeszítésnél a kezéből a gyereket, még akkor is ha azt örökre elveszti, a másik (a mostoha anya) javára, csakhogy ne essék annak a csemetének semmi baja.
  Visszafordítva a mindennapokra, ez úgy jön ki, hogy Tőkés László a nevét is feláldozná akár egy ilyen kétes bandának is mint az RMDSZ az autonómiáért, amíg azok képesek lennének az autonómia ügyétől elvágni a székelységet csakhogy az MPP ne legyen befogadva a koalícióba. Na itt a dolog lényege fiúk- lányok…
  Na akkor ki is itt az édes, illetve a mostohaanya?

 • Keresztes Zoltán István szerint:

  Kérdezném még azt is, hogy szerinted ki vagy mi is lenne az a bizonyos gyerek ?

 • Keresztes Zoltán István szerint:

  Na jó, a gyengébbek kedvéért:
  tehát szerintem a ,,gyerek” az MPP, annak az ,,egészsége”, (ami egyben a székelységé is) az autonómia, az ,,édesanya” Tőkés László, a ,,mostohaanya” marco bella és az udemeráj.
  Szóljon rám nyugodtan ha valaki nem ért egyet velem.

 • Csiki szerint:

  Hat, tudjatok, az ugy volt, hogy a szekelyek bevittek Tokest az EP-be. Aztan 35 % -ot kapott az MPP itt nalunk a helyhatosagin. Aztan a “magyarok” a szekelyt – megint!? – kihagytak az egyezsegbol.

 • Csiki szerint:

  Ja, es meg csak annyit: hanyadszor hagyja magat atverni Tokes Laszlo az ÚDÉMÉRÉ – tol?

 • csikinek szerint:

  nem tudom ha igazad van.

 • csikinek szerint:

  mer elfelejted a lenyeges dolgokat.

 • valaki szerint:

  csiki mióta a magyar és székely két külömbözö nemzet?

 • quad szerint:

  Mi koze a Sarmasagi MPP-nek a Sekelyfold autonomiajahoz, talan oda akarnak koltozni!!Hajra

 • quad szerint:

  Mi koze a Sarmasagi MPP-nek a Szekelyfold autonomiajahoz, talan oda akarnak koltozni!!Hajra

 • antiquad szerint:

  sokkal kozelebb vannak egymashoz mint neked az eszhez.

 • antiquad szerint:

  sokkal kozelebb vannak egymashoz, mint neked az eszhez.

 • Lúdas Matyi szerint:

  Van egy (majdnem) üresen lebegtetett “nemzeti” lista. Látunk rajta egy tulipánt, és ott van első helyen a Tőkés neve is… aztán ott tátonk a nagy fehérség (bianco nihil).
  Az a fránya március 23. olyan messze van, s, ahogy figyelem a lendületet, nehogy csak Tőkés maradjon meg azon a lajstromon 🙂
  Szóval: kulisszatitkokra lennék kíváncsi. Tud-e v.ki meglebegtetett, megszellőztetett nevekről. Olvasgattam néhány polgári visszakozást, de tulajdonképpen az RMDSZ részéről érdekelnének a tolakodók…
  ???

 • Rudas Anti szerint:

  Ad ide a didi,a didi ne adom!!!
  Pentek este sarmasagi kulturalis program!
  Ugras a csocsre akarom mondani a didire !
  EP valasztasok stb de ez lenne a nagy kulturalis forradalom sarmasagon?
  FUUUUUUUUUUUUUUUJJJJJJJJJJJJJJJJJ!!!!!!!
  Na nekem ez jutott eszembe errol a topikrol,na meg a “nagy” Romulus es Remulus legendaja…

 • sarmasági szerint:

  Értsd már meg Rudas Anti, a sarmaságiaknak a pákók, győzikék, a tüncik stb. adják a prímet, a nívót.
  Romulus és Remus?
  Részleteznél, érdekel…
  Admin ugye nem vagyunk Antival off topic ?

 • Rudas Anti szerint:

  ket testverrol van szo akik anyjuk elvesztese utann egy farkastol szopnak,magyaran egy csecset szivnak,majd kesobb megis egymas ellen fordulnak !
  a ket edes testver,akik igaz gyulolkodve szulettek,lasd rmdsz es mpp, anyjuk(a romaniai magyarsag bizalma) elvesztese utan egy csecsre szorulnak(Tokes Laszlo) de kivancsi vagyok mikor esnek megint egymas torkanak !

 • Rudas Anti szerint:

  titkon remenykedek,hogy Tokes atyank,ugy ahogy 1989-ben mar meg tette,ugy megint ossze fogja kovacsolni a magyar egyseget,mert ha nem…a nemzet hanyatlasa,bukasa es megsemisulese mar csak ido kerdese lessz!
  Meg jegyzem,hogy sokkal nehezebb dolga van mind `89 volt,mert aban az idoben egy,kozos ellenseg ellen fogtunk ossze,ma pedig egymas haragosai,eskudt ellensegei vagyunk!

 • Helyes szerint:

  Rudas Anti for president !

 • Lúdas Matyi szerint:

  Anti, mikor említeni méltóztattál a Romy and Remy legendáját (hujá-kocsog)Paco-val meg a didi(DD)-vel egy topicban, már azt hittem, hogy történelmet fogsz írni, és összehozod az aranytorkú Pa(c)ko díszvendéget a farkas didijével. Ez lenne igazából perverz kultúra a sarmasági prűd társadalomnak 🙂
  Úgy csiripelik a digi-tamagocsik, hogy községközi, faluközi, már-már nemzetközi rendezvény lesz ez a javából.
  Csocsesz után Paco, nincs ettől mélyebb fok… de garantálom, hogy nem lesz üres a “kultúrház”, és amíg kereslet van rá, addig jogos a “nagyérdemű” kiszolgálása.
  No comment

 • római szerint:

  Szemétdombra költözött- admin.

 • leszámolás szerint:

  🙂 ez jó:)

 • cien szerint:

  de gyerekek en ugy tudtam hogy dombi , es csobanka is ;gucat ; szereti . hogy jon ide pako?

 • cien szerint:

  Szemétdombra költözött- admin.

 • figyelő szerint:

  szerintem nagyon mellé trafáltál cien!

 • figyelő szerint:

  szeretnéd ha olyan szekered lenne mint Erdei Csabinak
  cien-ke!!!

 • adminnak szerint:

  te admin ez a cien nem is mpp-s,mert anyira szép magyar szavakat hasznal,nem ugy van?ez régi komcsi fajzat,na az
  ilyenre kell vigyázni.

 • cien-nek szerint:

  Szemétdombra költözött- admin.

 • admin szerint:

  római és cien,
  nyomdafestéket nem tűrő szavakat használtatok. Ismeritek a szabályt: 24 óra alatt felfeded az igazi neved, vagy hozzászólásotokba belecsap a DELETE billentyű !
  Bátorság emberek, bátorság !

 • admin-nak szerint:

  a te csaladod is elmehetett volna a buliba…

 • Csiki szerint:

  Quad – nak:
  ajanlom figyelmedbe, hogy ezt Keresztes Zoltán István mar elmagyarazta: ” Ja és mégvalami, soha ne feledjük a célt:
  autonóm Székelyföld !
  Tudjátok mit? Ha ez meg fog történni gyerekek, az (egyik dolog de lehet hogy több nincs is ami,) visszaútra fordíthatja Trianon tragédiája után az erdélyi magyarságot.
  Hát van -e ennél fontosabb, politika ide vagy oda fiúk- lányok ?
  Ha lenne, mondjátok csak bátran…”

 • felszegi szerint:

  Szemétdombra költözött- admin.

 • MPP-és szerint:

  rmdsz-esek! Szorongassátok meg a kezét a quad-os barátotoknak-ílyen szinten tudtok ti kommunikálni.Egy normális hozzászólásra sem futja a tudományotokból.
  Nem tudom miért rontja ay ilyen a blog levegőjét?!
  Tisztelt Csiki-hozzászóló!
  Értékelem és egyetértek mondanivalóddal, de könyörgöm, ne quad-ra pazarlod az energiád!
  Annak, a személyi elvű-vagy kulturális autonómia ismeretlen fogalmak.Ő leragadt még a bunkónál!
  quad-os! Légy szives, erőltesd meg magad, és utolsó blog-megnyílvánulásként, egy rövid három betűs szóval válaszolj kérdésemre.
  Ugye nem vagy sarmasági?

 • MPP-és szerint:

  Köszönöm a Fennvalónak!

 • admin szerint:

  cien-nek -nek és felszegi- nek! Rátok is vonatkozik a szemétdombra kerülés kényszerű pályája !
  Tudjátok: 24 óra és ha nem fogjátok kijelentéseitek mellé igazi neveteket vállalni, akkor hozzászólásaitok számára jönni fog a SZEMÉTDOMB TOPIC !
  Mert azt érdemlitek …

 • felszegi-nek szerint:

  Szemétdombra költözött- admin.

 • felszegi-nek szerint:

  az utan pedig Dj Barna!

 • leszámolás szerint:

  “rmdsz-esek! Szorongassátok meg a kezét a quad-os barátotoknak-ílyen szinten tudtok ti kommunikálni.Egy normális hozzászólásra sem futja a tudományotokból.”
  akad azért MPP szenátor is hasonló szinten.

 • R szerint:

  Vissza Az Eredeti temara!!!!

  Az RMDSZ-nek nem volt mas valasztasa. Tokes meg lassan elfaradt, sajnos ez van. Nagyon hamar megegyezett anelkul hogy minden felvetett problemaban megegyezett volna egymassal a ket fel. Ertem ebben az MPP felhaborodasat hogy kihagytak oket a dontesbol.
  Az MPP-et mar csak azert nem kedvelem annyire mert a Szekelyfold temat tarja elsobbrendunek Trianon helyett!! Viszaforditani semmit sem lehet. De nekem annyi is eleg lenne ha kulturalis autonomiank kifejlodne es a szarkaallamok es nemzetek (roman, szlovak, osztrak stb. bocsanatot kerne a magyar nemzettol.!!!
  KB ennyi!

 • R szerint:

  Amig Trianont valahol valaki felul nem vizsgalja nem lehet semmifele teruleti autonomia Szeklyfoldon sem, nemhogy Erdelyben!

 • admin szerint:

  felszegi-nek- nek,

  24 óra és utána repülsz a SZEMÉTDOMBRA !

 • sarmasági szerint:

  R, veled ellentétben én szerintem Tőkés nem az esetleges elfáradtság miatt kötött paktumot Markóval, hanem azért mert ő egy integratív összefoglaló szerepet szánt magának, amire most komoly lehetősége adódott.

 • Hun szerint:

  Szemétdombra vándorolt hozzászólás, szabályok be nem tartása miatt.- admin.

 • Lúdas Matyi szerint:

  Szerintem:
  Amikor Markó felajánlotta Tőkésnek az első helyet, bíztos volt abban, hogy Tőkén nem fogadja el.
  Tőkésen pedig túl nagy a teher, amelyet az erdélyi szervezetek, az anya(g)országi 🙂 fideszes politikusok, valamint az államfő pakoltak a batyujába, ezért (talán kicsit belefásulva az örökös harcba) esetleg hamar, esetleg feltétlenül, vagy talán (még,éppen)időben elfogadta a jelölést.
  Ez viszont már a múlt, nem érdemes rágódni rajta, és az aktualitása is csak a választáskor derül ki.
  Inkább a kampány lesz érdekes: Markóék arra kell buzdítsák az RMDSZ szavazótábort, hogy szavazzanak Tőkésre !!! Tőkésék arra kell buzdítsák a polgárokat, hogy pöcs-ételjenek 🙂 a tulipánra!!!
  Kicsit ferde ez így… nem igaz ?
  Ezt jelentené az összefogás?
  Mreggyőződésem viszont, hogy ez a nagy “fráternité” június után az első (temesvári)szikránál (fel)robbanni fog, az autonómia-lufi pedig simán kipukkad. Bár ne lenne igazam.

 • leszámolás szerint:

  Magyarországon rendezőzik a politikai helyzet hamarosan. Amint a nemzeti szemlélet is helyet kap a kormányban lesz rend a trianon ügyben is.
  R-nek
  Nem ott fenn kell ezt valaki piszkálja hanem itt lenn minél többen!!!

 • R szerint:

  Hat, Trianon ugyben annyit tudunk itt lenn tenni hogy oda szavazunk minel tobben aki ezt felvallalja, persze nem csak a valasztasok elott.
  Sarmasagi-nak meg hogy milyen teljes osszefogasrol beszelunk az MPP nelkul?

 • nektek okosok szerint:

  fekete pakot nem dombi es nem csobanka hozta ide
  hanem dj barna a fiataloknak!nagydolog mindig csak a szart kavarjak egyyes szemelyek jobb lenne a sok szarkevero tukorbe nezne es szembekopne magat!!!Sarmasagra nezve szegyen ami itt folyik!!!!

 • didi szerint:

  ad id a didi a didi nem adom !
  na en ezert nem kopom szembe magam,de aki ilyen “kulturaval” akarja tomni a fiatalsag fejet azt szivesen!

 • sarmasági szerint:

  Kialakul az, kialakul ne izgulj R !
  Csak légy pici türelemmel !

 • admin szerint:

  Nyugi ,nektek okosok” nevű hozzászóló, vigyázok arra hogy ne legyen szégyen ez a blog Sarmaságra nézve, ahogy te fejezted ki magad, ha nem vetted volna észre eddig…

 • telepi lakos2 szerint:

  kacagtatjatok magatokat vagyis KACAGNAK masok
  hogy eszik egymast a MAGYAROK

 • sg szerint:

  igazad van telepi lakos 2 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • admin szerint:

  telepi lakos2, eddigi hozzászólásaidból az derült ki hogy egy percig sem arra koncentráltál hogyan mutass fel valami építő jellegűt, semmi konstruktívat, sőt pont azt művelted amit mondtál: etted a magyarokat…
  Hogy is van ez, telepi lakos2 ? Ha ennyire mellébeszélsz a dolgoknak, esetleg nem is vagy telepi, mint ahogyan írod?
  Egy baráti tanács: próbálj meg te is beiratkozni a rendes emberek sorába és arra koncentrálj hogy építs, és ne arra hogy rombolj!
  Ugye érted? Ha nem, kérdezz csak rá nyugodtan, még egyszer elmagyarázom neked. Vagy akár többször is, lényeg azt hogy megértsd a dolgokat…

 • didi szerint:

  Szemétdombra szaladt hozzászólás szabályok be nem tartása miatt. – admin.

 • Csiki szerint:

  Ludas Matyinak:

  Ha azt a bizonyos lufit Markoekra bizzuk, akkor biztos.
  Ezelott husz evvel meg csak gondolni sem mertuk, hogy azon leszunk felhaborodva ma, hogy az uj Haromszeki prefektus a szekely zaszlot kiteszi a megyei tanacs ulestermebol. Ugyanis eszebe nem jutott senkinek hogy esetleg be lehetne tenni.

 • admin szerint:

  Hun- nak,

  most veszem észre a te hozzászólásod is azzal a puszta ténnyel hogy idéztél egy nem ide való szöveget, máris be lettél sorolva a szemetesekhez.

 • admin szerint:

  didi fogd vissza magad és beszélj normálisan mert kitiltalak a rendszerből!
  Amúgy tudod: neked is van 24 órád, ha van vér a pucádban felfeded magad!
  Ha nem, akkor irány veled a szemétládába!

 • >