Közlemény

535600 • Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 20. szám Tel./fax: +40 266 212623

Közlemény

A Magyar Polgári Párt elnöksége 2008. november 3-án Székelyudvarhelyen tartotta soros ülését, melynek

a november végi parlamenti választások képezték egyik kiemelt napirendi pontját. A párt elnökségének

szeptember eleji döntése értelmében a Magyar Polgári Párt szervezetként nem indul az õszi romániai

parlamenti választásokon, viszont öt függetlenként megméretkezõ jelöltet támogat Hargita, Kovászna és Maros

megyékben. Az választásokon függetlenként induló öt jelölt – Szilágyi Sándor és Rákosi János Kovászna,

Sebestyén Csaba és Garda Dezsõ Hargita, Kincses Elõd pedig Maros megyében – támogatása által a Magyar

Polgári Párt a magyar közösségi érdekek maximális érvényesülését tartja szem elõtt. A Magyar Polgári Párt az

RMDSZ által meghiúsított, elmaradt összefogás ellenére nem kívánja a magyar parlamenti képviselet létét – mint

a politikai képviselet egy eszközét – veszélyeztetni, nem a pozícióhajhászást, hanem a közösségépítést tekinti

legfontosabb feladatának. Ezért döntött a függetlenként megméretkezõ alkalmas személyek támogatásáról,

mely által nem veszélyeztetõdik a magyar parlamenti képviselet, hanem kiegészül, jobbá és hatékonyabbá

válik, ugyanakkor parlamenti szinten is képviseletet nyer a Magyar Polgári Párt által megjelenített értékrend és

magyar közösségi jövõkép.

A Magyar Polgári Párt elnöksége ugyanakkor azokban a megyékben, illetve egyéni választókerületekben,

ahol a pártnak nincs függetlenként induló támogatottja, a megyei szervezetek elnökségeinek hatáskörébe

utalta azon álláspont kialakítását, hogy a kampányban az illetõ megyei szervezetek a Magyar Polgári Párt

tagságát, támogatóit és szimpatizánsait valamely, magyar közösségünk számára méltatlannak tekintendõ

jelölttõl való egyértelmû elhatárolódásra szólítják-e fel, vagy pedig a választópolgárok lelkiismeretére bízzák a

döntés meghozatalát.

a Magyar Polgári Párt elnöksége

HIHETETLEN, DE IGAZ

Magyarok figyelem. Ilyen az igazi érdekvédelem arca. Meg van engedve, hogy románokra

szavazzatok!!! Nem volt elég, hogy 25 Szilágysági RMDSZ parlamenti képviselõjelölt vesz

részt Iasi, Braila, Mehedinti, Neamt, Constanta etc.etc. román megyékben, hanem még

megtetézik egy kis Kárpátokon-túli választói csemegével is.

Adrian Tudor, Borza Dediu Lucia, Bubulac Emilia, Milan Bugarschi, Fuiorea Rodica,

Gheorghiţã Viorel, Lacraru Marius, Mocioi Marian, Preda Lucian, Stihhi Cristina, Toader

Simona, Tudor Veronica. Kik ezek? Bizalmi embereink? Ismeri valaki õket?

Tisztelt olvasó-választók, ez a tizenkét személy nem egy román líceum ballagó osztálya, még csak

nem is érettségi találkozón egymás nyakába boruló kedves nénik és bácsik, hanem magyar érdekvédelmi

képviseletünk, az RMDSZ parlamenti képviselõjelöltjei. Többen Bukarestben, mások Gorjban, Mehedinţiben és

Galacon indulnak az RMDSZ színeiben.

Igencsak fontos mostani vezetõink számára, hogy õk feltétlenül bejussanak újólag a román parlamentbe,

ha képesek még román segítséghez is folyamodni, a cél szentesíti az eszközt alapon. Bár a kampányban

hangoztatott általánosságok inkább arra utalnak, hogy megint a kormányrúdhoz akarnak állni. És megint

mindegy lesz, hogy melyik román párt gyõz, a lényeg az, hogy a „mieink” is ott legyenek, ahol a tüzet csiholják.

Mert ugyebár csak együtt vagyunk erõsek, együtt megyünk tovább, no, de „ki tudja, merre”? Hogyan? Melyik

úton? És kik fognak vezetni? Na, ha mindegy nekik, melyik román párt fog gyõzni, akkor szavazzatok Ti is a

román jelöltekre, lehet, hogy jobbravaló emberek, mint Õk, lehet, hogy többet fognak tenni értünk, talán jobban

oda fognak figyelni ránk. Próbáljuk ki Õket. Mert a román nemzetiségû RMDSZ parlamenti képviselõjelöltek,

Tudorok, Lucianok, Rodicák, Viorelek és

Vioricák pedig bizonyára vállalták, hogy lelkesen kiállnak a Székelyföld autonómiája mellett, és a

parlamentbe bejutván újságolvasás, vagy szunyókálás helyett a magyar nyelvet fogják tanulni, érdekeinket

pedig jobban fogják képviselni, mint mandátumokat bitorló magyar úraink 20 év alatt.

Nyilatkozat

A Magyar Polgári Párt Szilágy- megyei Szervezete Elnökségének állásfoglalása a 2008.

november 30-án tartandó parlamenti választásokkal kapcsolatosan.

A Magyar Polgári Párt Országos Elnöksége döntése értelmében a szervezet nem indul pártként

a romániai õszi parlamenti választásokon, viszont jogában van független jelölteket támogatni.

Szilágy megyében a fentieket szem elõtt tartva, tekintettel a magyarság számarányára is, a

megyei elnökség úgy döntött, hogy nem indít jelölteket, mert ezzel veszélybe sodorná a megye

magyar képviseletét.

Sajnos, a választási koalició most is meghiusult, ennak ellenére felkérjük tagságunkat és szimpatizásainkat, hogy

tegyenek eleget alkotmányos joguknak és kötelességüknek, hangsúlyt adva annak, hogy ne csak szavazzanak, – mint

az egypártrendszer idején – hanem lelkiismeretük szerint válasszanak !

a Magyar Polgári Párt megyei elnöksége

Tisztelt Polgártársak,

Mindannyian derekasan kivesszük részünket párton belül és kívül, hogy végtére kialakuljon az erdélyi magyar

polgári társadalom.Ez számomra azt jelenti, hogy szabadon élek, beszélek úgy ezáltal senki szabadságát meg

nem sértem. Sajnos nap mint nap azt tapasztalom, hogy magyar nemzeti egységre hivatkozva sok településbeliek

fityet sem hánynak a személyszabadságra, lábbal sárba tipornák mindazt ami más, mindazt ami szép.

A történelmünk bizonyítja , hogy nekünk sok hõsre volt szükség. Erre én eggyáltalán nem vagyok büszke

hisz ez is bizonyítja,hogy népünk nem tud felzárkozni egy teljes értékü társadalom felépítéséhez, illetve

hosszutávon való fentartáshoz anélkül hogy valaki(k) ezért önként áldozatot ne hozna, vagy talán igen?

Kedves RMDSZ társak, ti még most sem érzitek a szél irányát? Ti egységrõl beszéltek, olyanról melyben az

ember feladja magát, megtagadja hitét, megtagadja becsületét. Ezt nem várhatjátok el tõlem. Mi nem kell úgy

politizáljunk mint mások, mert a 1,5 milliós keretbõl egyelõre nem lépünk ki.

Azt mondom nektek kezdjetek gyorsan hídakat építeni a mély árkokra, melyet ti ástatok népünk között azáltal

hogy sokakat lenéztek, kisemmiztek, megpróbáltok lejáratatni, ha netalán másképpen vélekedett (ik).

Jó reménységgel,

J.L.-nak: Az élet egy felelõsségteljes dolog, ami tele van hazugsággal,és õszinteséggel! Mindig hallgass a szívedre,

mert az biztos hogy jó utra vezet.

K.E.-nek: Nehéz helyzetben vagyunk ebben a hazug politikai világban, de csak azt ajánlhatjuk, hogy nem a

nemzetiség számít, hanem a rátermetség, arra kell szavazni, aki még nem élt vissza a magyarság bizalmával, legyen

az bárki!

A választás elõtti tudnivalók- jóslás?

Erdélyi magyarságunk politikai közszereplõit,

közöttük is elsõsorban a kiváltságos helyzetben lévõ

RMDSZ-t súlyos felelõsség terheli az egymással való

közérdekû megegyezés sajnálatos elmulasztásáért.

A további vádaskodásokat és bûnbakkeresést

megelõzendõ, jóelõre megállapítható, hogy a népünk

által igényelt és elvárt megállapodás és összefogás

elmaradása – nagy valószínûséggel – kedvezõtlen

kihatással lesz az országos választások eredményeire.

Ezt szem elõtt tartva, egyenesen kiábrándítónak kell

tartanunk azt a hazugságbeszédet, hamis választási

propagandát és pártos ellenségkép-festést, mely az

RMDSZ választási kampányát továbbra is jellemzi.

A hamis választási propaganda – amint részben már

eddig is – elõbb-utóbb vissza fog ütni. A kampánycélú

autonómia-propaganda, a fej lesztési régiók

átalakítására, valamint a román gyermekek magyar

nyelvre való tanítására vonatkozó kezdeményezések

opportunista,nemkülönben a sokszorosan elcsépelt,

demagóg egység- és sikerpropaganda a választások

alkalmával-nagy valószínûséggel–meg fogja bosszulni

magát.

A mindenen eluralkodó anyagiasság és a hatalmi

bírvágy világában,másfelõl népünk elszegényedésének

és erdélyi magyarságunk meggyengülésének

szorongatott állapotában – olcsó és hazug propagandával,

üres kampányfogásokkal, szemfényvesztõ

mellébeszéléssel és ígérgetésekkel ne hagyjátok

magatokat félrevezettetni!

Jóhiszemûségetek és nemzeti érzéseitek alapján se

hagyjátok magatokat becsapattatni!

Az egyéni szavazókerületeken alapuló választási

rendszer kiválóan alkalmas arra, hogy valóban: válasszatok.

Csak hiteles emberekre adjátok szavazatotokat – azokra,

akik valóban a mi közös értékeinket is, és érdekeinket,

városainkat, falvainkat,vidékeinket és közösségeinket

felelõsen képviselik.

(Részletek egy körlevélbõl)

admin
 

>