Tag Archive

Tag Archives for " Tanácsülések "
9

2008. október 28.-án 16 órától tartotta a Sarmasági Helyi Tanács a hónapos rendes gyűlését a Faluházban

2008. október 28.-án 16 órától tartotta a Sarmasági Helyi Tanács (továbbiakban SHT) a hónapos rendes gyűlését a Faluházban. A gyűlés elején mutatta be a Babes – Bólyai Egyetem tanára Prof. Dr. univ. Pompei Cocan a SHT által korábban megrendelt és végül elkészült „Fejlesztési Tervet”. A bemutató elnyerte a jelenlévők tetszését, olyannyira, hogy egyhangúlag el is fogadták. Kicsit drága, kicsit tudományos, … de a mienk.

Ezután került sor a napirendi pontok alapján előterjesztett határozattervezetek tárgyalására valamint azok megszavazására. Sorba jöttek előbb a kis pénzekről, majd később a nagy pénzekről szóló határozatok. Ennek értelmében megtudhattuk a határozatokból és a tervekből, azaz a határozattervezetekből, hogy polgármester úr egy újabb bizottság tagja lesz (Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Valea Zalaului”), a meglévő iskolabuszra egy sofőrt fognak alkalmazni, a felmondás útján megüresedett kultúr-igazgatói állást, valamint katasztrófavédelmi megbízott (Katona Csaba) helyét kinevezés vagy pályázat útján ismét be kell tölteni. Ezeken kívül úgy néz ki, hogy lesz még egy hely meghirdetve egy pályázat szakember számára, aki a tervek elkészítésében segíti majd a SPH-t (constructor studii de fezabilitate). A végén még az is kiderült, hogy a polgármester úr által a kampány idején sokat hangoztatott „felesleges” személyi tanácsadói helyet is igyekszik majd betölteni. Ennyit az új munkahelyekről. Határozat alapján kívánja támogatni a SHT az Illegetők utaztatását a varsolci néptánc találkozóra. Határozat alapján Ilosván és Lompérton sánctakarítás, útkarbantartás, Lompérton aszfaltozás kezdődik majd hamarosan, mint később kiderült a kormány által visszaosztott költségvetés-kiegészítésként kapott közpénzből. A végére került a határozatok sorában a nagy pénzekről szóló fejezet. Az 1155/2008-as sz. kormányrendelet szerint az ÁFA-ból származó 1.770.000. (RON) / 17.700.000.000. (ROL) pénzösszeggel a SPH költségvetés-kiegészítés céljából rendelkezhet. Ugyanakkor a megyei finánc 165/15.10.2008. sz. határozata alapján a jövedelmi adóból származó visszaosztott 37.000. (RON) / 370.000.000 (ROL) pénzösszeggel a SPH költségvetés-kiegészítés céljából rendelkezhet. Ez összesen: 1.807.000. Ron, azaz 18.070.000.000. Rol. Ebből az összegből az új polgármesteri hivatal épületére 3 milliárd, az iskola kerítésére 700 millió, a telepi templom építésére 2 milliárd, a lompérti kápolna építésére 1 milliárd, kanalizálásra 4 milliárd, utcák javítására 3 milliárd, sáncok és járdák javítására 4 milliárd közvilágításra 370 millió ROL(!!!) lett megszavazva.

A gyűléssel kapcsolatos további infókat lásd a SPH hirdetőtábláján kifüggesztett jegyzőkönyvben.

Sarmasági Tanácsülés 2008. szeptember 23.

Nagyításhoz klikk a képre!

Napirendi pontok2008. szeptember 23.-án 17 órától tartotta a Sarmasági Helyi Tanács (továbbiakban SHT) a hónapos rendes gyűlését a Faluházban. Ez a gyűlés is napirend előtti felszólalással kezdődött. Dari Ibolya bizonyos Golgoncé-beli földügyekkel kapcsolatosan fogalmazta meg sérelmét, miszerint eddig az emberek „sötétségbe voltak vezetve”, egyúttal kéri a SHT-t, hogy az említett földterületet a SPH parcellázza újra, valamint a Varga András dossziéját vizsgálja felül. Hosszú tárgyalás után, melyben elhangzottak személyes vélemények, referensi hozzászólások a hivatal titkárnője kijelentette, hogy állásfoglalási, vagy határozathozatali kompetenciája ebben az ügyben a SHT-nak nincs. Sérelmekkel és észrevételekkel földügyekben az illetékes szerv a Helyi Földosztó Bizottság, azt követően a Megyei Földosztó Bizottság, vagy végső esetben a bíróság foglalkozik.

Ezután került sor a napirendi pontok alapján előterjesztett határozattervezetek tárgyalására valamint azok megszavazására. Az első két határozattervezetet –zöldövezet kialakítása az új gyógyszertár és orvosi rendelő mögött, valamint a szennyvízhálózat kibővítése a Szilágy utcán és Hársfa utcán- a bizottságok láttamozása és jóváhagyása után a SHT megszavazta.

A harmadik határozattervezet bővebb megbeszélést igényelt, mely eredményeként kiderült, hogy az Általános Városrendészeti Terv elkészítése törvényes előírás, és a határidő miatt halasztani nem lehet, ezért a mi községünkben is ezt el kell készíttetni. A terv ára 10.000. Euro, és ez – polgármesteri közbenjárásra – kedvezményes árnak számit. A terv szerint a község belterületei fognak bővülni, többek között Vasút utca mindkét oldala Zilah fele a lompérti hídig, a Hársfa utca vége /Lente/ Zilah fele, a Part utca a Pompaházig, a Vadgalamb utca át a vasúton az európai útig, a B.telepen a református templomtól befele, az ú.n. „László kert”, Majádon a „Ferma Nr. 8.”-ig, Lompérton a vasúti átkelőtől befele az út két oldala stb. A felsorolt helyeken nemcsak lakásépítésre alkalmas belterületek, hanem ipari parkok kialakítására alkalmas telkek is lesznek.

A negyedik és ötödik napirendi pontok alatt előterjesztett határozattervezetet is jóváhagyta a SHT. Jelen pontoknál került szóba a Sarmasági Napok költségeinek kérdése, valamint később az is, hogy szükséges-e nekünk évente megszervezni a S. Napokat. A szóbeli beszámoló alapján körülbelüli összegek hangzottak el, mely szerint az idei Sarmasági Napok 35.000 lejbe került. A költségek fedezésére 10.000 lej támogatás érkezett a helyi szponzori felajánlásokból, a többi költség az önkormányzatot terheli, úgymint: 12.500 lej edénykészletre (ez természetesen leltári tárgyként meg is maradt) 10.000 lej Zoltán Erika és az Insect fellépéséért, a többi a vendégek ellátására és megvendégelésére, tűzijátékra és egyebekre.. Ismételten: fent említett összegek nagyságrendileg mutatja a S.N. költségeit, pontos elszámolással az illetékesek szolgálhatnak. Polgármester javaslatára érdemben tárgyalt a SHT arról, hogy a jövőben milyen időközökben tartsunk S.N.-at. Határozat született, miszerint ilyen közvetlenül a lakosságot érintő kérdésben kérdezzük meg az érintetteket, lakossági főrum, falugyűlés vagy közvélemény kutatás útján.

A hatodik határozattervezetet a SHT jóváhagyta.

Az „egyebek” napirendi pont alatt a sorra felszólaló tanácsosok a következő észrevételek hangzottak el: a kiparittyázott égőket ki kell cserélni, a Bányatelepen éjszaka randalírozó rallyzókat meg kell fékezni, Varga Mihályéknál az utat hamarosan ki kell javítani, az Orgona utcát valamint az ú.n. „Varga-kertet” meg kell menteni a további csúszástól, mert az ott épült házak veszélyben vannak, van olyan szoba, melyet a földmozgás okozta repedések miatt már nem laknak. A Tavasz utca elejét konszolidálni, területrendezés útján szépíteni kell, az ott, valamint a Vass Zsigmond üzlete előtt parkoló teherautókat ki kell tiltani. Az iskolába járó gyerekek biztonsága érdekében az iskola környékén sebességkorlátozást kellene bevezetni, vagy az utcát egyirányúvá kellene tenni, esetleg az iskola kapuit tanítási idő alatt lezárni, körültekintőbben közlekedni, stb.

Ezek után a polgármester és Zsurzsán Zsolt tanácsos a bodelshauseni látogatásról, és az utazás fáradalmain kívül az ott tapasztalt jó benyomásaikról, különösen a tapasztalt tisztaságról, rendről, rendezettségről számolt be. Fontosnak tartották tisztázni, hogy ez az út az önkormányzatnak nem került pénzbe.

Egy kis adalék a végére: a Bodelshauseni Rathaus /Polgármesteri Hivatal, Városháza/ éves költségvetése 14.000.000. /tizennégymillió/Euro. No comment.

27

Tájékoztató Sarmaság Helyi Tanácsa gyűlése 2008. augusztus 26.

2008. augusztus 26.-án 17 órától tartotta a Sarmasági Helyi Tanács (továbbiakban SHT ) a hónapos rendes gyűlését a Faluházban, melyen ez alkalommal is a tanácsosokon kívül jelen voltak külön meghívottak, akik egy bizonyos témában kívántak szót kérni. Ez pedig nem más, mint Simona doktornő és testvére által kért telekhelynek a megvitatása, mely a Sarmasági Polgármesteri Hivatal (továbbiakban SPH ) tulajdonát képező úgynevezett kastélykertben került volna kimérésre. Doktornő kérte, hogy ügyét a napirendi pontok előtt tárgyalják, melyet a gyűlés elnöke javaslatára tanácsosaink elfogadták. Hosszú egyeztetések, eszmecserék és véleménynyilvánítások után a doktornő által készíttetett tervet elutasítva egy másik ajánlattal állt elő a testület, mely szerint a kimérendő rész ne a játszótér felé, hanem inkább a Hársfa utcára legyen ki(be)járási lehetőséggel. Így megőrizhető a kastélykert sajátossága, nem takarja az épülendő lakásrész a kastélyt, és ezen kívül pedig a lakó saját bejárattal rendelkezik.

A rendkívüli kérdés megvitatása után következett a napirendi pontok tárgyalása.

1. A SHT a következő három hónapra a tanácsülések elnökévé Balogh Béla képviselőt választja.

2. A 31/1998 sz. határozat módosításával a SHT létrehozza a sürgősségi helyzetekre vonatkozó önkéntes szolgálatot – „Serviciul Voluntar pentru situatii de urgenta Sarmasag”

3. Az esetleges pályázatok hozzáférése érdekében a SHT jóváhagyja a SHT, a Szilágykövesdi Helyi Tanács és a Baksai Helyi Tanács között megkötendő szövetkezést, társulást (asociere).

4. A SHT jóváhagyja Sarmaság község hozzácsatolását az ivóvíz és szennyvíz infrastruktúrát bővítő Szamos – Tisza közi Regionális Szervezethez.

5. A SHT egy tartózkodás mellett jóváhagyja a SPH keretén belül működő állások, alkalmazottak és köztisztviselők munkabeosztását ( Organigrama )

6. A SHT jóváhagyja az ilosvai járdák rehabilitálását, melyre céladomány érkezett, azzal a kiegészítéssel, hogy a munkálatokra pályázatot kell hirdetni, és az elvégzett munkát kinevezett bizottság felügyelje.

7. A SHT jóváhagyja az lompérti utak lebetonozását, melyre céladomány érkezett, azzal a kiegészítéssel, hogy a munkálatokra pályázatot kell hirdetni, és az elvégzett munkát kinevezett bizottság felügyelje.

8. A SHT jóváhagyja a 45/1999 sz. határozat 1. sz. mellékletének a módosítását, mely vonatkozik a köztulajdonban lévő javakról

9. A SHT jóváhagyja a megvásárlásra ajánlott, orvosi rendelőként működő ingatlanok, valamint a hozzá tartozó telkek, listáját.

10. Az egyebek napirendi pont alatt a következő témák kerültek megtárgyalásra:

· dr. Seress Klára kéri a SHT-ot, hogy hagyja jóvá az újonnan épült rendelő mögött körbekerített és kitakarított terület parkosítását, melyben többek között padokat helyeznek el, ahol a rendelésre váró betegek nyáron civilizált körülmények között várhatnának a rendelésre.

· Chereji Nicolae tanácsos szorgalmazza a telepi részen egy vízakna építését (Kásáéknál), ugyanakkor sérelmezi, hogy a fakivágások diszkriminatív módon történtek. Van, ahol nemcsak szilvafákat vágtak ki. Későbbi felszólalásában szorgalmazza a Park utca járdáinak a megöntését.

· Erdei Á. Károly tanácsos figyelmezteti a polgármestert, hogy a szüret közeledtével a Kishegyre vezető út hosszú szakasza járhatatlan.

· Kovács Z. Szabolcs tanácsos emlékezteti a SHT tagjait, hogy a 2008-as költségvetés alkalmával a szennyvízhálózat bővítésére volt elkülönítve megfelelő összeg. Kéri, hogy a meglévő összegből oldják meg a Hársfa utca szennyvíz levezetését. A lakókkal való beszélgetése során kiderült, hogy sokan még azt is vállalnák, hogy saját költséggel valamint közmunkával hozzájáruljanak a munkálatok kivitelezéséhez.

· Lucza István Attila tanácsos a lakók ismételt kérésére a polgármesteren keresztül észrevételezi Balogh Zoltán felé, hogy a Bányatelepen 4–5 családnál immár harmadik hónapja nem folyik a csapból a víz. Mihamarabbi megoldásban reménykednek.

· Püsök J. Attila tanácsos kéri a SPH alkalmazottait, hogy tájékoztassák a lakosokat arról a határozatról, amely alapján kivágják a fákat, és tájékoztassanak a határozat értelmében arról is, hogy a favágás folytatódik az egész község területén. Jónak találja a közterületek megtisztítását, de szóvá teszi, hogy vannak már a községben olyanok, akik ezt saját költségükön megtették. Kérdést fogalmaz meg annak értelmében, hogy elég lesz-e a SPH pénze és az alkalmazottak munkaideje arra, hogy az egész község területét megtisztítsák.

· Kovács Ottó tanácsos megkérdezi, hogy mikor ültetik majd be dísznövénnyel a megtisztított területeket, valamint van-e fedezet az elvégzett munkára. Ugyanakkor sérelmezi, hogy a házával szemben a hegyről lezúduló eső minden alkalommal elönti az utat és a bejáratot, és ezzel kapcsolatosan szorgalmazza a megoldást.

· Berki Edit tanácsos, gyűlésvezető elnök javasolja, hogy helyezzen ki az önkormányzat újabb kukákat a közterületre, és derítse fel azon személyek kilétét, akik nem rendelkeznek saját kukával, és kötelezze őket azok beszerzésére.

· Dombi Attila Ianos beszámol a SHT tagjainak a következőkről

o lehetőség lenne Sarmaságon pályázatból finanszírozott un. ANL tömbházat építeni, de jelen pillanatban nincs rá telek.

o a Kultúrház előtt épült, tűzoltókocsiknak fenntartott garázs tetejére javasolja néhány tetőtéri szoba kialakítását, és a mezőgazdasági kérdésekkel foglalkozó un. „Apia” kirendeltségének a működtetését. A SPH a helyet, a villanyköltséget és a telefont kellene biztosítsa.

o lehetőség nyílik Sarmaságon a csendőrség egy alegységének ( subunitate de jandarmi ) az állomásoztatására, abban az esetben , ha a SPH biztosítana helyet, fizetné az áram és telefonköltséget. Így nem kellene saját Polgárőrséget ( Politie Comunitara ) létesíteni.

o nehézségei vannak a Bányatelepi lakosokkal, akik nem akarják megérteni, hogy a tömbházuk előtt lévő kis rész az útig közterület és nem paradicsomnak, és paprikának fenntartott kiskert, és nem is kiépítendő parkolóhely

o megemlíti, hogy sok kérdésre megoldást jelentene egy, a SPH tulajdonát képező kukás kocsi.

o az illegális szeméttelepekhez tiltó- és figyelmeztető táblák felszerelését fogja kezdeményezni

o a felmerült kérdések mielőbbi megoldását ígéri, de igényeli a tanácsosok segítségét, és az emberek megértését is.

A tájékoztató nem a teljesség igényével készült, részletesebb tájékozódás végett lásd a SPH hirdetőtábláján a gyűlésről készült jegyzőkönyv kivonatát.

Rendkívüli tanácsülés Sarmaságon 2008.aug. 7- én

2008. augusztus 7- én rendkívüli tanácsülést tartott a Sarmasági Helyi Tanács.

Egyetlen napirendi pontot terjesztettek a tanácsosok elé, mégpedig határozattervezetet a helyi költségvetés módosításáról.

A helyi költségvetés bevételi oldala 30 ezer RON- nal lett gazdagabb,  összeg amit csakis célirányosan szabad elkölteni a sarmasági infrastruktúrális fejlesztési projektek dokumentációinak kifizetése céljára a következő időszakokra:

2008. évi 1. évharmadban 10 ezer lej;

2008. évi 2. évharmadban   9 ezer lej;

2008. évi 3. évharmadban 11 ezer lej.

12

Sarmasági Tanácsülés beszámoló 2008.július 29.

A tervezett napirendi pontok (klikk a nagyításhoz)

A tervezett napirendi pontok (klikk a képre)

2008. július 29.-én d.u. öt órakor kezdődött a Sarmaság Helyi Tanácsának júliusi, rendes gyűlése, mely a napirendi pontok szerint, már-már monoton unalmassággal, de ugyanakkor operatív gépiességgel gördült egyik határozattervezet elfogadásáról a másikra, mígnem elérkezett a gyűlés menete a 6.-os napirendi ponthoz, ahol előkerültek az érdekes, megvitatást igényelő kérdések.

Az egyik ilyen kérdés, amit a gyűlés elején felszólaló egyik helyi vállalkozó is sérelmezett a település utcáin dübörgő nehézgépjármű forgalomra vonatkozott, s ezen belül pedig egy bizonyos tiltó táblára, amit kétes, és ismeretlen személy(ek), ugyanilyen körülmények között, helyezett ki. Ugyanehhez a témához kapcsolódva került sor a prefektus felszólításának a megtárgyalására, melyben nyomatékosan felszólítja a Helyi Tanácsot a 34/2008.05.20 számú határozatának a visszavonására. Kiderült ugyanis a csatolt szakmai véleményezésből, hogy a nevezett határozat, melyben a teherforgalmat szándékszik a Helyi Tanács (továbbiakban H.T.) a település területén korlátozni, törvénytelen. A határozatot a H.T. visszavonta, de a következő gyűlésen egy új formában újratárgyalja.

Egy másik, kellemetlennek mutatkozó napirendi pont a Szabó Zoltán MPP-tanácsos mandátumának az „invalidálásáról” , és az ezt követő bírósági eljárás következményeiről szólt. Köztudott, hogy a júniusi helyhatósági választásokon Szabó Zoltán az MPP színeiben tanácsosi mandátumot nyert, és a párt listáján a három tanácsos közül a második helyen jutott be a H.T.-ba. A „validálás” (jóváhagyás, beiktatás, hitelesítés) alakalmával viszont a tanácsosi mandátumát a két MPP-s és az egy PSD-s tanácsos elfogadta, de a 11 tagot számláló RMDSZ frakció viszont elutasította. A bökkenő a történetben, hogy ezt a döntést (akkor, és azóta sem) semmivel nem indokolta. A bíróság felszólítására és a titkárnő kérésére ezen a gyűlésen a „Nem”-el szavazó tanácsosok utólag kellett pótolják ezt a hiányosságot, ami nem is ment olyan zökkenőmentesen, hiszen a kínos hallgatások, és kitérő válaszok után kiderült, hogy nincs is tulajdonképpeni indok. Végül a képtelen válaszok után („fara motiv” – indok nélkül; „de aia”-csak azért ) megszületett a hivatalos indoklás is: „incompatibilitate”, azaz összeférhetetlenség. A bíróság dolga lesz eldönteni hogy helytálló-e ez az indok.

Az egyebek napirendi pont között tárgyalta még a H.T. a Díszpolgári Cím odaítélését (p.m.) Erdei Ferencnek, valamint a kiemelkedő teljesítményt nyújtók kitüntetését a következők szerint:

· I. – IV. osztályos tanulók „Nap” csoportja, iskolai versenyek alatt elért eredményeiért

· Bagosi Csaba, a bel- és külföldön megrendezett galambversenyeken elért jó eredményeiért

· az „Illegetők” néptánccsoport, a rendezvényeken és versenyeken való részvételükért és fellépéseikért

· SC. TUNDE COM PROD SRL, a község gazdasági fejlődésében folytatott munkálkodásáért.

Érintőlegesen, tájékoztatás végett szó volt még, a Polgármesteri Hivatal keretében egy betöltetlen főkönyvelői állás meghirdetéséről, melyre 2008. augusztus 26.-án lehet versenyvizsgázni. Kizáró követelmény a felső végzettség és az egy éves munkahelyi tapasztalat, további infóért lásd a P.H. hirdetőtábláját.

Ugyanakkor a közeljövőben az új „organigrama” szerint a Lakossági Nyilvántartó keretében (Fehér Ház) három új munkahely kerül majd meghirdetésre: két referens és egy jogi tanácsadó.

A gyűlés végén a község polgármestere beszámolt a Sarmasági Napok előkészületeiről, kész tények és elkészített műsor, előre lebeszélt és rögzített programok könnyítették a tanácsosok dolgát, és még jóváhagyni, vagy megszavazni sem kellett semmit. Reméljük, hogy minden jól sikerül.

A napirenden kívüli hozzászólásokban többen is értékelték a Polgármesteri Hivatal ténykedését az időjárás okozta állapot helyreállítása érdekében, ugyanakkor újabb és újabb megoldásra váró gondokra hívták fel a figyelmet. Polgármesteri ígéret szerint az elkövetkezendő időszakban idő és pénz függvényében ezek is megoldásra kerülnek, csak türelemmel ki kell várni, hiszen ő sem varázsló. A jó öreg Bródy ezt így mondaná:

“Én nem születtem varázslónak, csodát tenni nem tudok,
És azt hiszem, már észrevetted, a jó tündér sem én vagyok.

Nincsen varázspálcám, mellyel bármit eltüntethetek
És annyi minden van jelen, mit megszüntetni nem lehet

Nincsen hétmérföldes csizmám, nincsen varázsköpenyem
Hogy holnapra már máshol leszünk, sajnos, nem ígérhetem.
De ha eltűnne az arcodról ez a sötét szomorúság,
Úgy érezném, vannak még csodák.

37

Csonka tanácsunk alakult

2008. június 20.- án 11.00 órai kezdettel került sor Sarmaság nagyközség helyi és egyben egyetlen döntéshozó szervének, a helyi önkormányzati Tanács alakuló gyűlésére.

Az esemény fontosságát jelzi, hogy az ülés előtt az RMDSZ frakció teljes létszámban gyülekezett az Iskolacsoportunk egyik tantermében (Törvényes- e az iskolában történő politizálás, tisztelt kollégák ???…) ahova rövidesen megérkezett a megyei elnök is.

Az ülés zártkörű volt, de a Tanács alakuló ülésén tapasztalhattuk ,,jótékony” hatását.

Először minden simán zajlott; az ülést a törvényes előírásoknak megfelelően a legidősebb tanácsos vezette, akit a két legfiatalabb asszisztált. A validáló bizottság megszavaztatása is etikus volt: mindhárom pártot egy- egy megválasztott tanácsos képviselte. Döntésük is etikus lett – jegyzőkönyvben állapították meg a megválasztott tanácsosok megszavazásának és összeférhetőségének törvényességét, javasolva a tanácsosok validálását (törvényes megerősítését- szerk.) Eddig minden szép és ünnepélyes.

A hamarosan sorra kerülő névszerinti szavazáson, ahol mindenki szavazott mindenkire, az egyik demokratikusan megválasztott tanácsosunkat minden indoklás nélkül leszavazták. Azt hogy előre eldöntött politikai megegyezésről volt szó, bizonyítja az a tény is, hogy a nyílt szavazáson mintegy ,,varázsütésre” a két validáló bizottsági tag is 180 fokos fordulattal, szintén nemmel szavazott.

Természetesen a Magyar Polgári Párt, bízva a törvényes közigazgatás erejében, az illetékes bírósághoz fordul igazságért…

A gépezet, a továbbiakban is olajozottan működött, az alpolgármester megválasztásakor is. Az előzményeket látva, nem tartottuk érdemesnek sarmasági jelöltet javasolni, így bejött a papírforma: 12 igen és 2 nem szavazattal az elkövetkező mandátum alpolgármesteri székét a már jó előre kiválasztott iilosvai tanácsos foglalja el.

Az előre megírt forgatókönyv ezzel még nem ért véget, hisz a bizottságok összeállítása is eszerint történt.

Hiába kértük hogy a három- három bizottsági elnök és titkár közül valamelyik legyen MPP-és. A többségi akarat érvényesült, a hat funkció közül ötöt RMDSZ- es és egyet PSD- és tanácsos kapott meg. Hurrá, RMDSZ- es pozitív diszkrimináció!

Mindezek után keserű szájízzel tettük le az esküt. Még ez is csonkára és felemásra sikeredett, hisz a 13 magyar nemzetiségű tanácsosból csak kettő érdemesítette az anyanyelvét, hogy magyarul is kimondja, hogy ,,Esküszöm”. Pedig fene nagy demokráciánk nem is tiltja! …

Mindahogy Végh Sándor alprefektus úrnak sem, hogy magyarul mondja el üdvözlőbeszédét. Ő sem tette… Vigasztaljon bennünket az hogy Csóka Tibor úr, a megyei Tanács és a megyei RMDSZ üdvözletét magyarul tolmácsolta. Ugyanígy köszönt és köszöntött Keresztes Zoltán volt polgármester és Dombi Attila János községünk jelenlegi polgármestere.

Köszönjük, és reméljük a legjobbakat!

A sarmasági Tanács MPP frakciója.

U.i: Előbbi igéreteinkre visszatérve, megragadjuk az alkalmat, hogy megint elmondjuk: ezentúl rendszeresen be fogunk számolni minden tanácsülés témáiról, eseményeiről, határozatairól, döntéseiről.

>