Archive

Monthly Archives: október 2013

Biró Zsolt MPP elnök október 27-I rádióüzenete, amely elhangzott a Székelyek Nagy Menetelése alkalmából.

Tisztelt egybegyültek!

Tudjuk, mekkora veszélyként tornyosul közösségünk feje felett a tervezett regionális átszervezés. Nyilvánvaló azt is tudjuk, hogy Trianon óta folyamatos a román asszimilációs törekvés még akkor is, ha ez, időről – időre különböző intenzitással érvényesül. Tudjuk azt is, hogy megmaradásunk érdekében ezt a folyamatot meg kell állítanunk. Ennek érdekében le kell győznünk a kishitűségünket, a „merjünk kicsik lenni” mentalitást és a megfelelési vagy igazodási kényszerünket. Nem vagyunk sem kevesebbek sem alávalóbbak román honfitársainknál vagy Európa más nemzeténél. Csak annyit kell elmondanunk, hogy ami jár a kontinens egyik szegletében, az természetes kell legyen másutt is. Amennyiben egységes Európáról beszélünk, egységes mércével mérjenek mindenkit! Ezt kell tudatosítani Brüsszelben és ezt kell tudatosítani Bukarestben is. A 2009. szep­tember 5.-én megtartott Szé­kelyföldi Önkormányzati Nagygyűlésen elfogadott elv­ szerint Székelyföld fel nem osztható és be nem olvasztható, csakis termé­szetes, történelmileg kiala­kult regionális határai közt, önálló, többlethatáskörökkel rendelkező autonóm közi­gazgatási egységként kép­zelhető el a jövőben, amelynek egyben különálló fej­lesztési régiónak is kell lennie. Ezt képviseljük ma itt Kököstől

Continue reading

1956

Nemzeti ünnep csak az lehet, amelyet a nemzet szívébe fogad, amely része a nemzet emlékezetének, s amelynek eseményei immár változhatatlanul rögzültek, s lettek részei a nemzeti öntudatnak. Éppen ezért, nemzeti ünnepet nem lehet hatóságilag elrendelni. Az ünnep mindig attól lesz emelkedett, hogy személyessé válik az egyének számára. 1956-os októberi  forradalom a magyar történelem egyik legfontosabb mozzanata, az öntudatra ébredés és a bátorság diadala, ami egyben példamutatás is volt.
Egységes nemzet képes arra, hogy változtasson sorsán! Ha ma van üzenete 56-nak, akkor ez az! Nemzetünk akkor lehet tiszteletben tartott, megkerülhetetlen tényező, ha erőt, egységes akaratot tud megfogalmazni és felmutatni a külvilág felé. Szabadságszerető nép vagyunk, nem tudjuk elviselni a kényszert, nem tudjuk elviselni az igazságtalanságot.
Ezt az egységet kell fölmutatnunk a Székelyek Nagy Menetelésén is. A közös fellépés és cselekvés ereje az, amivel már számolniuk kell a magyarságot asszimilálni kívánó erőknek.
A múltból kell erőt merítenünk, hogy a jelenben cselekedni tudjunk, annak érdekében, hogy jövőnk legyen!

Magyar Polgári Párt Hargita Megyei Szervezete
Salamon Zoltán
elnök
Csíkszereda, 2013. október 23.

Biró Zsolt ünnepi beszéde

„Hogyha sírunk: kiröhögnek,
Hogyha kérünk: fel is kötnek,
Hogyha küzdünk: odalöknek
Történelmi kárörömnek –
És mégis élünk”
1956. november elsején Kolozsváron, a Házsongárdi temetőben, egyetemi hallgatóként szavalta el az erdélyi szellemi nagyságok, Brassai

Continue reading

Felhívás Székelyföld polgáraihoz!

Az erdélyi magyarság akkor tud a legeredményesebben harcolni saját érdekeinek érvényesítéséért, ha egységesen tud fellépni. A Székelyek Nagy Menetelése annak a közös cselekvésnek a lehetősége, amikor világossá tehetjük a Ponta kormány számára, hogy az önrendelkezés számunkra nem kegy, hanem jog. A közös fellépés és cselekvés ereje az, ami egyértelművé teszi Románia kormánya számára, hogy az ország közigazgatási átszervezése csakis Székelyföld területi egységének megőrzésével, a székelyföldi régió kialakításával lehetséges.

A szervezők Bereck­től Kökösig gyüleke­zési ­pontokat alakítanak ki, ahová össze­gyülnek a környező települések lakói, illetve a történelmi Székelyföld szé­kei­ből érkezők. A gyülekezés 11 órakor lesz minden település központjában, ahol ökumenikus istentiszteletet tartanak. A menetosz­lopok 12 órakor indulnak minden gyü­lekezési pontból két irányba, a szomszédos települések felé.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a történelmi székely székek a Székely Nemzeti Tanács által megjelölt gyülekezési pontokat foglalják el, bármelyik személyszállítási eszközt is választják. Ettől eltérő kezdeményezés vagy rászervezés veszélybe sodorhatja annak az élőláncnak a kialakulását, amely a menetelés alapja. Nincs helye tehát a különutas politikának, különcködésnek. Az 55 kilómeteres menetoszlop az összetartozásunkat és elszántságunkat hivatott bizonyítani. Nincs kiemelt rendezvény, ezzel is bizonyítva azt a történelmünkbe gyökerező kiváltságunkat, hogy minden székely egyenlő.

A Magyar Polgári Párt székelyföldi elnökei

Kulcsár Terza József-Kovászna
Salamon Zoltán-Hargita
Kiss István-Maros

Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, Marosvásárhely 2013. október 21.
zászló
MPP-PRESS

Álláspont a törpe vízierőművek építésének ügyében

A Magyar Polgári Párt frakciója a helyszínen tájékozódott az Úz völgyében a nemrég átadott vízierőművekről. Egyik táblán a következő feliratot találtuk:
„egy zöldebb jövőért”
ÚZVÖLGYI VÍZIERŐMŰ RENDSZER; Tulajdonos: Hivatalos SRL, Csíkszereda;
Tervező: Aqua Invest SRL, Bukarest; Építő: Xindex Eco LLC, Budapest és 300 székely ember; Épült: 2012.05-2013.05
A látottak alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a felépült vízi erőmű rendszer tönkretette az Úz völgyét.(a beszédes képek a csatolmányban láthatóak) Az a technológia, amely alapján a folyó vizét csőbe fogták és ily módon juttatják el a turbinákhoz, gyakorlatilag közel 15 km hosszúságban megszüntette a folyó élővilágát. Tekintettel arra, hogy száraz esztendők járnak, a folyómederben maradt néhány centi mélységű, alig csordogáló víz alkalmatlan az élővilág fenntartására, a csőbezárt folyóban nem élnek meg a pisztrángok. Ráadásul az építők az közlekedési utat is tönkretették, gyakorlatilag járhatatlan, de ez javítható, ez a kisebbik baj.
Úgy véljük, hogy a környezetvédelmi engedélyt az illetékes hatóság felelőtlenül adta ki és a megyei tanács egy olyan típusú beruházást támogatott, amely üzleti alapon, a jól hangzó „egy zöldebb jövőért” jelszó alatt álságos természetrombolást hajtott végre, egy olyan területen, ahol érintetlen volt a természet szépsége, ahol nincsenek emberi települések és így tiltakozástól sem kellett tartaniuk. Ma már csak az a remény maradt meg, hogy egyszer, talán a természet elsepri a csöveket és a folyó visszahódítja jogos tulajdonát, visszaállítja az élővilágát és nem 300 székely ember örömére, hanem utódaink, gyerekeink, unokáink számára egész Székelyföldön.
Fontosnak tartjuk az alternatív, környezetkímélő energiatermelést, ide tartozik a nap és a szél energia kihasználása, de tiltakozunk a „bio” és „zöld” jelzők mögé bújtatott természetrombolás ellen.

2013.október 10
A Magyar Polgári Párt
Hargita megyei önkormányzati képviselői: Csillag Péter, Salamon Zoltán, Sebestyén Csaba, Thamó Csaba

MPP-PRESS

Dr. Fekete Károlyra emlékeztek

Egyperces néma csenddel emlékezett tegnap a megyei tanács dr. Fekete Károlyra. A kedden elhunyt, 67 éves állatorvos a Magyar Polgári Párt (MPP) színeiben második mandátumát töltötte megyei tanácsosként. Dr. Fekete Károly (1947–2013) a Magyar Polgári Szövetség alapító tagja, a demokrácia, a többpártrendszer híve, kitartóan küzdött nemzeti közösségünket megillető jogokért. Bejegyzésétől az MPP tagja, annak meghatározó politikusa, 2008 és 2011 között országos alelnöke, halála pillanatáig a Kovászna megyei önkormányzat tagja volt – áll a párt honlapján közzétett nekrológban. <<
E. A., Hírmondó

Postásokat alkalmaznak Háromszéken
Versenyvizsgát ír ki a Román Posta a Háromszéken megüre- sedett vidéki állások betöltésére – közölte tegnap érdeklődé- sünkre a megyei szakszervezeti bizalmi. Cornel Radu szerint a nyolc érintett település – Előpatak, Uzon, Illyefalva, Bodok, Kisbacon, Nagybacon, Bölön és Lemhény – esetében várhatóan jövő hét elején, pontosabban október 15-én lehet pályázni a postai szolgáltatási feladatok ellátására. Eddig Uzonból és Elő­patakról érkezett visszajelzés, ott volna érdeklődő az állások iránt, és reméljük, hogy a versenyvizsga idő­pontjáig a többi településre is kerül postásjelölt – jegyezte meg a szakszervezeti képviselő. Mint mondta, a kialakult helyzet ellenére nem maradtak szolgáltatás nélkül azon falvak lakói, ahol a társaság átszervezése miatt tisztségben maradt egy-egy postás nem vállalta a többletmunkát, inkább felmondott. Ugyan nem naponta, de eljutnak a kollégák az érintett falvakba – szögezte le Cornel Radu –, tegnap rergel Nagybaconba indult egy csapat. A megyeszékhelyi 2-es számú postahivatal bezárása miatt tegnap délután közel negyvenen – köztük a társaság jelenlegi és egykori alkalmazottjai – tiltakoztak a belvárosban. A Magyar Polgári Párt felhívására a kormánymegbízotti hivatallal szemközti járdán sorakoztak fel az intézkedést kifogásolók. Bálint József, az MPP sepsiszentgyörgyi szervezetének elnöke sze­rint a Román Posta döntése nem csupán a munkahelyei­ket elvesztőket, de az érin­tett lakótelep polgárait egy­aránt igen hátrányosan érin­ti. Ha postai szolgáltatásokat kell igénybe venni, ezentúl a város nagy része egy kis szűk lyukban tolong majd, amely munkahelynek is alig nevezhető. Lehetett volna más megoldást is találni, mint például a sokat hangoztatott költözés a postának készült épületbe – szólt a tiltakozókhoz Bálint.Az érintett kirendeltség bezárását kiváltó opciókat sorolta tegnap a megyei postát 2010-ig vezető Vajda András is. Mint mondta, optimális bérért biztosítani lehetett volna egy kisebb he­lyiséget a Román Postának, így érvényesült volna a lakossági érdek. A Szemerja negyedi hivatalban hárman dolgoztak, akárcsak az Ál­lomás negyediben, onnan egy főt át lehetett volna he­lyezni a 2-es számúhoz, amit munkapontként meg kellett volna hagyni – vélekedett. Az intézkedés egyébként a belvárosi pos­tahivatal szá­mára jelent több feladatot, bár onnan is elbocsátottak hét alkal­ma­zottat – jegyezte meg. Ki­fogásolta azt is, hogy értesülései szerint a leépítések aránya térségünkben az országos­hoz képest két­szeres – 35 százalék.

Demeter Virág Katalin, Háromszék

MPP-PRESS

Kérjük az MPP szervezeteket, hogy a népszavazásra , régióátszervezésre vonatkózó aláírási iveket idejében adják le a szervezeti központokba.
Köszönjük.
menet

Nekrológ – elhunyt dr. Fekete Károly

Megrendült szívvel búcsúzunk Fekete Károly, kézdivásárhelyi tagunktól.Fekete Károly a Magyar Polgári Szövetség alapító tagja, a demokrácia, a többpártrendszer híve, kitartóan küzdött nemzeti közösségünket megillető jogokért. Bejegyzésétől tagja a Magyar Polgári Pártnak, annak meghatározó politikusa, 2008 és 2011 között országos alelnöke, halála pillanatáig a Kovászna megyei önkormányzat tagja volt. A Magyar Polgári Párt tagsága és országos vezetősége nevében kívánunk őszinte részvétet és vigasztalást a családnak. Emléked megőrizzük, nyugodj békében Karcsi bátyánk!

A Magyar Polgári Párt nevében,
Biró Zsolt,
elnök

A Hargita megyébe befektetni kívánó fafeldolgozó multik ellen emelünk szót.

Ha külföldnek kell Székelyföld fája, kelljen a székelyek munkája is! Nem kiárusítani akarjuk természeti kincseinket, hanem ésszerűen használni és annyit értékesíteni belőle, amennyit a természetes növekedés biztosít. A közbirtokosságok működése és a tulajdonukba lévő területek bizonyíték arra, hogy a székelyek autonóm önszerveződése nem egy elmélet, hanem múltunkba gyökerező képesség. A magyar vezetők felelőssége és feladata segíteni a közbirtokosságokat, helyi vállalkozókat abban, hogy a fa helyben kerüljön feldolgozásra, ezáltal munkahelyek jöjjenek létre, székely családok megélhetését biztosítva. A nagy tőkével rendelkező faóriások addig érdekeltek munkahelyek biztosításában, ameddig profitot termel nekik az itt létük, aztán tovább állnak. Marad a munkanélküliség és letarolt hegyeink. Mindenkigondolja meg, hogy kivel köt vásárt, mert gyermekeink jövőjét bocsájtjuk áruba. Az erdő, az élet, megmaradás záloga. Tehát nem eladó! A Magyar Polgári Párt Hargita megyei szervezete elutasít minden erre vonatkozó tervezetet, illetve javasol egy az erdő tulajdonosok érdekeit szolgáló és érvényesítő bizottság létrehozását.

Salamon Zoltán,
megyei elnök
Csíkszereda, 2013. október 9.

Aláírásgyűjtés Népszavazásra!
Felkérjük Székelyföld polgárait éljenek a lehetőséggel és járuljanak hozzá aláírásaikkal a fenntartható fejlődés eléréséhez, hiszen ezzel is felmutathatjuk azt a közakaratot ami erősebb kell legyen az eddigi próbálkozásoknál. Csak ebben az esetben van esély arra, hogy féket szabjunk a számunkra elfogadhatatlan hat megyés fejlesztési régió ránk erőszakolására. (Nincs olyan érv amely szerint nekünk jobb lehet egy hat megyés régió Gyulafehérvár központtal, vagy egy négy megyés Brassó központtal.) A kérdés világos: Maros, Hargita és Kovászna megyék, régióközpont Marosvásárhelyen. Ez olyan előrelépés, lenne a közigazgatási átszervezést megelőzően, amely sok szempontból könnyítené dolgunkat az adminisztratív régiók és végső soron az autonómia felé vezető úton is. Partium esetében ugyanezek az érvek: három olyan megye ahol még jelentős a magyarság aránya egy fejlesztési régiót kell alkosson az adminisztratív átszervezés előtt!

Salamon Zoltán,
a Magyar Polgári Párt Hargita megyei elnöke

MPP-PRESS

A Fidelitas Nemzetpolitikai konferenciáján vettek részt a MPP-s fiatalok

A Magyar Polgári Párt csíki, gyergyói és marosszéki fiatalokból álló csapata részt vett a Budapesten második alkalommal megszervezett Fidelitas nemzetpolitikai konferencián. A Képviselői Irodaház üléstermében lehetőség nyílt döntéshozóktól kérdezni, velük vitatkozni, majd később, kötetlenebb formában a Kárpát-medence egész területéről érkező fiatalokkal megbeszélni a legégetőbb kérdéseket. A konferencián 12 ifjúsági szervezet vett részt, az anyaország mellett Erdélyből, Vajdaságból, Felvidékről, Szlovákiából, Szerbiából, Horvátországból és Ukrajnából. Henter Lilla országos alelnök, a konferencia „háziasszonyának” köszöntőjét követően Böröcz László, a Fidelitas ügyvezető alelnökének nyitóbeszéde következett. Az Európai Parlament alelnöki tisztségét betöltő Dr. Surján László (KDNP) előadásában a Trianon előtti időszakig nyúlt vissza és hangsúlyozta: bár sebeket tép fel, de a múltat elfelejteni nem szabad, hiszen az ma is támpontot ad számunkra.

Az előadást követően kerekasztal-beszélgetések zajlottak: Autonómia modellek és esélyek az Európai Unióban, illetve Mi is az a nemzetpolitika és hogyan kéne csinálni? – címmel majd Workshop következett, Riadólánc szerepe és lehetőségei (politika, kultúra, közösségépítés) (moderálta: Kővári Gyöngyi Krisztina – Budapesti Fidelitas Nemzetpolitikai Munkacsoport). A riadólánc lényege, hogy amennyiben etnikai alapú jogsértés bármilyen formáját tapasztaljuk, békés demonstráció tartható Pozsonytól Sepsiszentgyörgyig.

A konferencia résztvevői ellátogattak az Országházba és külön foglalkoztak az október 27.-re tervezett Nagy Menetelés kérdésével (ennek támogatása mellett minden szervezet elkötelezte magát) Október 6.-án, a Nemzeti Emléknapon a Batthyány-örökmécsesnél rótták le kegyeletüket a Budapesten tartózkodó ifjú erdélyi polgáriak.

MPP fidelitas

oktober 6 fidelitas
MPP Sajtóiroda

Hétvégi rendezvények

Avatóünnepség

Pénteken 14 órától kezdődik a székelykeresztúri tűzoltómúzeum avatóünnepsége a tűzoltóság székhelyén (Orbán Balázs utca 9. szám).

Szombaton 9 órakor jelzett bicikliútvonal átadását tartják a Történelmi bicikliútvonal létrehozása, Gyergyószárhegy–Güdüc” program keretében a szárhegyi Lázár-kastély előtti téren.

Színház

Elkészült az idén megalakult, székelyudvarhelyi Végvár Egyesület első színházi produkciója, a Nyírő József Halhatatlan élet című regényéből adaptált, azonos címet viselő egyszemélyes népi vígjáték. Szerkesztette és előadja Kulcsár-Székely Attila színész, az egyesület elnöke. Az erdélyi ősbemutató október 4-én, pénteken 19 órától lesz Türben, a felújítás alatt lévő Türi Magyar Házban, a település hétszáz éves fennállása alkalmából szervezett háromnapos rendezvénysorozat keretében.

Néptánc, népviselet

A hétvégén tartják a II. Székelyudvarhelyi Nemzetközi Ifjúsági Néptáncfesztivált. A fesztiválon összesen 12 udvarhelyszéki tánccsoport vesz részt, ugyanakkor a ceglédi néptáncosok és a Beszterce-Naszód megyei Almásmálom táncosai is jelen lesznek.

Zene

A hétvégén rendezik meg a IX. Nemzetközi Balázs Ferenc Kórusfesztivált Székelyudvarhelyen a művelődési házban.

A zene világnapja alkalmából szombaton kórustalálkozót szervez a Domokos Pál Péter Egyesület Gyergyószentmiklóson.

Ünnepség, megemlékezés

Szombaton 16 órától a Hargita Megyei Idősek Tanácsa az idősek tiszteletére szervez gálaműsorral egybekötött ünnepséget Csíkszeredában a Szakszervezetek Művelődési Házában.

Vasárnap délben az aradi 13 vértanúra emlékeznek Székelykeresztúron.

Fesztivál

Szombaton rendezik meg Homoródkarácsonyfalván a X. Szelídgesztenye Fesztivált.

Október 4–6. között változatos programmal várják a látogatókat Parajdra a XVIII. Nemzetközi Töltöttkáposzta Fesztivál szervezői.

Szakmai találkozó

Tájházak Hargita megyében címmel szerveznek szakmai találkozót október 4-én, pénteken, a XVIII. Nemzetközi Töltött Káposzta Fesztivál első napján.

A gyergyócsomafalvi Felső-nyírkerti Rendezvénycsűr és környéke ad otthont szombaton a gyergyócsomafalvi Gazdanapnak.

Egészség

Szombaton reggel 9 órától egészségügyi szűrést végeznek a kányádi kultúrotthonban.

Kiss István a Maros megyei MPP új elnöke

Tisztújító küldöttgyűlést tartott Marosvásárhelyen a Magyar Polgári Párt Maros megyei szervezete. A soron kívüli elnökválasztással feloldódott az ideiglenesség, amely abból adódott, hogy az elmúlt tíz hónapban Vass Imre makfalvi polgármester megbízott elnökként vezette a szervezetet. A megyei szervezet vezetése teljes embert kíván, akárcsak az önkormányzati munka, az alpolgármesterség – indokolta visszalépését Vass Imre. Kiss Istvánra a jelenlevő küldöttek (két érvénytelen szavazat mellett) egyhangúlag szavaztak.Az új elnök, mandátuma az alapszabályzat értelmében két évre szól, de „székfoglaló beszédében” a megválasztott elnök csupán az első hat hónapról szólt. „Ez a fél év elég kell legyen arra, hogy rendezze sorait az MPP Maros megyei szervezete. 54 önkormányzati tanácsosunk és közel 30 alapszervezetünk van a megyében, ezekre lehet építeni, de a munka és a bizalom mindkét fél résészéről alapfeltétele annak, hogy előreléphessünk” – fogalmazott Kiss István, aki már a Magyar Polgári Szövetség marosvásárhelyi megszervezésében is szerepet vállalt, később pedig az MPP országos alelnöki tisztségét is betöltötte.A Maros megyei gyűlésen Biró Zsolt politikai beszámolójában az MPP programjába foglalt alapelvek mentén közelített az aktuálpolitikai kérdésekhez, hangsúlyozva: „Nem üres frázis, az MPP az erdélyi magyar politikai élet lelkiismerete volt, és az is kell maradjon.” Biró Zsolt a régióátszervezéssel kapcsolatos referendum fontosságára és a Székelyek Nagy Menetelésére hívta fel a küldöttek figyelmét. Az elnök kifejtette: a mostani aláírásgyűjtés megszervezése és lebonyolítása komoly próbatétel a megválasztott elnök számára, de egyben remek alkalom bizonyítani azt is, hogy a Maros megyei szervezet mire képes.

Marosvásárhely, 2013. október 3.
MPP Sajtóiroda

Október 6. neves politikusokkal
Népszerű politikusok látogatnak Székelyföldre vasárnap, hogy a helybéliekkel együtt emlékezzenek az 1849-ben kivégzett aradi honvédtisztekre.A tizenhárom aradi vértanú kivégzésére emlékeznek Udvarhelyen a polgármesteri hivatal szervezésében délben 12 órakor a Vasszékely szobornál, a Márton Áron téren. Jelen lesznek a helyi önkormányzat képviselői, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács udvarhelyszéki, valamint az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt udvarhelyi képviselői is. Keresztúron délután fél 1-kor a Molnár István Múzeumban lesz emlékműsor, melyen Köblös Domokos alpolgármester, majd Tekeres Imola tanárnő mond beszédet. A Zeyk Domokos Technológiai Líceum diákjainak előadását a Millenniumi emlékmű megkoszorúzása követi. Szentegyházán délelőtt fél 11-től, a szentmisét követően a templom előtti hősök sírjánál gyűlnek össze a vértanúk emlékére. Beszédet mond Németh Zsolt, Magyarország Külügyminisztériumának parlamenti államtitkára, Bíró Zsolt, az MPP országos elnöke, valamint Rus Sándor, a város polgármestere. Székelyhon

FELHÍVÁS
2013. október 27-én a történelmi Háromszéken 150.000 embert várnak a szervezők a Gábor Áron szülőhelyét (Bereck, 1814) hősi halálának színhelyével (Kökös, 1849) összekötő 11-es főút 50 km-es szakaszára tervezett Nagy Menetelésre, amelyet a Székely Nemzeti Tanács a székelyföldi, magyar megyék (Hargita, Kovászna és részben Maros) közigazgatási beolvasztása ellen szerveznek. A Székely Nemzeti Tanács felhívásához csatlakozva a Székelyföldért Társaság felkéri mindazokat, akik Székelyföld történelmi hagyományokon alapuló önállóságát fontosnak tartják, hogy az október 27-i háromszéki Nagy Menetelés költségeit anyagilag is támogassák. Az SZNT egyetértésével ehhez felajánlottuk az egyesületünk bankszámlaszámát: CIB Bank 10700574-67740040-51100005, melyre forintban várunk adományokat. Adományozásra lehetőség lesz október 27-én a budapesti Hősök terén, illetve a tüntetés helyszínén is. Azoknak, akik a Nagy Menetelésre Magyarországról Háromszékre terveznek utazást azt javasoljuk, hogy inkább a budapesti szimpátia-tüntetésen vegyenek részt, és az utazásra szánt összegből a Székely Nemzeti Tanács által a helyszínre szervezett székelyföldi autóbuszok költségének fedezését támogassák.
Felkérünk ugyanakkor minden résztvevőt, hogy hozzon magával a budapesti rendezvényre 100 forintot, amit jelképes adományként felajánl. Ennek a kis összegnek a segítségével egyrészt meg tudjuk határozni a tüntetésen résztvevők létszámát (amit a sajtó mindig hajlamos alábecsülni), másrészt besegítünk a székelyföldi Nagy Menetelés költségeiben.
ÉN SZÁZAS, HOGY OTT LESZEK!”NSKI meghívó_elektronikus

MPP-PRESS

Tanfelszerelést adományoztak

Átadták a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceum igazgatóságának azokat az adományokat, melyeket a helyi MPP-szervezet a városnapok alkalmával gyűjtött össze. A tanfelszerelést – füzeteket, írószert, táskákat – Fülöp Csaba országos alelnök és Ferencz Botond városi elnök adta át Becsek Éva igazgatónőnek. „A gyűjtés félsikerrel járt, nem volt nagy az adakozó kedv. De minden kicsi jól fog a rászorulóknak” – mondta el érdeklődésünkre Ferencz. A közeljövőben nem terveznek további gyűjtést, minden erejükkel az október 27-i nagy menetelés megszervezésén dolgoznak. (bokor) Háromszék

Többé-kevésbé szeretik a magyarokat a románok

Egy hétfőn este közzétett közvélemény-kutatás szerint Romániában ugyanannyian tartják jónak, mint rossznak a román-magyar viszonyt. A bukaresti román-magyar labdarúgó-mérkőzés után, szeptember 10. és 17. között 1050 ember megkérdezésével készített, háromszázalékos hibahatárú felmérést az Adevarul című napilap felkérésére végezte el az INSCOP Research közvélemény-kutató intézet. A lap internetes oldalán foglalta össze a felmérés eredményeit.A megkérdezettek 29,2 százaléka tartotta jónak, 29,1 százaléka rossznak a román-magyar viszonyt, 37,3 százalék pedig a “sem jó, sem rossz” válasszal írta le a kapcsolatokat. Amint a kutatásból kiderült, a vélekedésnek történelmi háttere is van. A megkérdezettek 59,7 százaléka látta úgy, hogy az idők során rossz volt a két nép kapcsolata, csak 27,2 százalék látta jónak a múltbeli viszonyt. Arra a kérdésre azonban, hogy milyen tényezők befolyásolják a két nép kapcsolatait, a válaszadóknak csak 27,3 százaléka utalt a történelmi nézeteltérésekre, 43 százalékuk a román és magyar politikusok szavazatszerzési szándékkal elkövetett provokációit, 18,6 százalékuk pedig a sajtó túlzásait okolta.A felmérés szerint a romániai többség elutasítja a székely zászló használatát. A megkérdezettek 54,9 százaléka vélte úgy, hogy nem kellene megengedni a székely zászló használatát, és csak 6,1 százalékuk tenné ezt lehetővé bármilyen körülmények között. A válaszadók 18,2 százaléka csak a román zászlóval együtt engedné meg a székely zászló kitűzését, 11,8 százaléka pedig csak a középületeken nem látná szívesen az aranysávos kék lobogót. A kutatásból kiderül, hogy azok a válaszadók, akik ismernek magyar nemzetiségű embereket, lényegesen nagyobb arányban vélik jónak a kapcsolatokat. Remus Stefureac, a kutatást végző intézet igazgatója jó osztályzatot adott a felmérés alapján az 1989 utáni romániai politikai “osztálynak”. Hozzátette, hogy a “máig is ködös” 1990-es marosvásárhelyi fekete márciust leszámítva Romániában nem mérgesedett el úgy az etnikumközi viszony, mint például a volt Jugoszlávia területén.
(mti)
MPP-PRESS

K Ö Z L E M É N Y

Tőkés László adja vissza a Románia Csillaga Érdemrendet!

Nem nevezhető dicsőségnek olyan ország legmagasabb szintű állami kitüntetését viselni, melyben a magyar közösség jogegyenlőségét megtagadják, ahol nem jár az államilag finanszírozott önálló egyetem, vagy az önrendelkezéshez való jogunkat vitatják el. Magyar ember ne viselje annak az országnak az állami kitüntetését, ahol nyelvünket és szimbólumainkat nem használhatjuk szabadon, ahol a magyaroknak nem jár a személyi elvű autonómia, ahol a magyar közösségnek nincs területi autonómiája, ahol rossz utakon járunk, ahol hátrányos megkülönböztetésben van részünk a költségvetés megtervezésekor, sőt olyan régióátszervezésre készülnek, amely csak fokozza közösségünk elszegényedését és az asszimilációt.

Ha sokak számára egyértelmű volt, hogy méltóságon aluli magyar állami kitüntetést elfogadni Gyurcsány Ferenctől, egyértelműen vissza kell adni és vissza kell utasítani minden román állami kitüntetést mindaddig, ameddig közösségi jogainkat ez az ország nem garantálja!

Marosvásárhely, 2013. 09. 26.

Biró Zsolt,

a Magyar Polgári Párt elnöke
MPP-PRESS

Felhívás!

A Magyar Polgári Párt támogat minden olyan lépést, amely céljaink megvalósítása érdekében történik. Meggyőződésünk, hogy a mostani népszavazás kezdeményezés jelentős lépés lehet mind a székelyföldi, mind a partiumi régió kialakítása felé vezető úton. A népszavazás eredményeként világosan kirajzolódnak majd azok a területek, amelyek együvé tartóznak – fogalmaz az MPP közleménye melyet a csatolt állományban olvashatnak.

Minden MPP tag, önkormányzati képviselő és tisztségviselő figyelmébe!

A Magyar Polgári Párt támogat minden olyan lépést, amely céljaink megvalósítása érdekében történik. Programunkban megfogalmazott alapelv, hogy az aszimmetrikus regionalizmust (minden régió saját maga dönt mennyi hatáskört tart magánál a kötelező „állami” feladatokon kívül) és a történelmi régiók visszaállítását tekintjük Románia számára a területi-politikai közösségek legmegfelelőbb keretének. Továbbá a régiókat politikai egyeztetéssel, népszavazások útján történő konzultációval, a létező történeti, kulturális és kisebbségi identitások tiszteletben tartásával és az Európai Unió regionalizmusának, valamint regionális politikáinak figyelembe vételével kell kialakítani. Ezért meggyőződésünk, hogy a mostani népszavazás kezdeményezés jelentős lépés lehet mind a székelyföldi, mind a partiumi régió kialakítása felé vezető úton. A népszavazás eredményeként világosan kirajzolódnak majd azok a területek, amelyek együvé tartóznak! Az aláírások területi elosztása arra is rávilágít, hogy a kommunista diktatúra idején egyértelműen tudatos asszimilációs célt követtek, amikor a megyék létrehozásával megszüntették a Magyar (Maros-magyar) Autonóm tartományt.

Az aláírásgyűjtés egyben remek alkalom felhívni a figyelmet a Székelyek Nagy Menetelésének jelentőségére, toborozni az október 27.-i eseményen való részvételre!

Marosvásárhely, 2013. szeptember 26.

Biró Zsolt
A Magyar Polgári Párt elnöke
MPP-PRESS

1

Az MPP-vel közösen szervezik az aláírásgyűjtést Háromszéken

Számottevő változás állt be az RMDSZ által a régióátszervezés kapcsán szervezendő helyi referendumok tekintetében. A szövetség vezetői kedden egyeztettek a Magyar Polgári Párt háromszéki vezetőségével arról, hogy szerdán elindítják az aláírásgyűjtéstA mostanra végsőnek mondható elképzelésről Antal Árpád, az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezetének vezetője, valamint Tamás Sándor, a szövetség területi szervezetének elnöke számolt be szerdán. Mint kiderült, Kelemen Hunor szövetségi elnök augusztus végén elhangzott bejelentésétől eltérően nem településenkénti lesz a népszavazás. A Sepsibesenyőn ismertetett kérdéslehetőségek közül egyik sem érvényes, hanem egy, a közigazgatási átszervezéshez közvetlenül kötődő kérdésre kell majd válaszolniuk a szavazópolgároknak. Tamás Sándor elmondása szerint kedden egyeztettek a Magyar Polgári Párt háromszéki vezetőségével, valamint az RMDSZ polgármestereivel arról, hogy szerdán elindítják az aláírásgyűjtést annak érdekében, hogy a megyei önkormányzat népszavazást írhasson ki Hargita, Kovászna és Maros megyék egyetlen fejlesztési régióként való működésére. A két elöljáró egyébként elsőként írta alá az íveket. Tamás Sándor kihangsúlyozta, az EMNP a jelek szerint nem csatlakozik a kezdeményezéshez, ennek ellenére azokon a településeken, ahol néppárti vezetés van, lebonyolítják a folyamatot. A háromszéki önkormányzathoz hasonlóan a másik két megyében is elindítják ezt a folyamatot. A politikus továbbá elmondta, a törvényes előírások értelmében elviekben a megyei önkormányzat elnöke is dönthet referendum kiírásáról. Ugyanakkor a testület tagjainak egyharmada is kezdeményezhet referendumot, de a jelenlegi általános politikai hangulatot véve alapul úgy döntöttek, aláírásgyűjtésbe is kezdenek. A forgatókönyv szerint a szignóknak október 14-ig kell beérkezniük az önkormányzathoz, majd ezek alapján is kezdeményezni lehet a vonatkozó tanácshatározat beterjesztését – a törvény harminc napos határidőt ír elő. A testületi ülésre november 14-én kerül sor, majd amennyiben a prefektus nem támadja meg az előírások által biztosított húsz napon belül, sor kerülhet a népszavazásra. A tanácshatározat szövege egyébként elkészült, és ezt szerdán be is mutatták a sajtónak, egyben a kérdést is ismertetve. Mind Antal Árpád, mind Tamás Sándor úgy vélik, jelen pillanatban ez az egyetlen olyan demokratikus eszköz – az utcai megmozdulásokon kívül –, amely révén az erdélyi magyarság képviselői esetleg hatni tudnak a bukaresti döntéshozókra. Antal annak kapcsán, hogy miért éppen a fejlesztési régiókra kérdeznek rá a kezdeményezők, elmondta, jelen pillanatban ez az egyetlen olyan kérdéskör – mármint a fejlesztési régiók átszervezése –, amely még napirenden van, hiszen a közigazgatási átszervezéshez alkotmánymódosítás szükséges. Ez 2014 előtt nem fog megtörténni, sőt meggyőződése, hogy az elkövetkezendő pár évben sem. Ezért Sepsiszentgyörgy elöljárója szerint borítékolható, hogy a fejlesztési régiókat fogják felruházni közigazgatási hatáskörrel. Erre fel kell készülni, és amennyiben a törvényhozás még az év végéig döntést hoz ebben a kérdésben, a rendelkezésre álló demokratikus eszközökkel hatást kell gyakorolni – hangsúlyozta a polgármester. Antal ugyanakkor úgy látja, ez a kérdéskör nem csak a magyarságot foglalkoztatja, így a Maros megyei románság egy részét is az ügy mellé lehet állítani. A referendum esélyeit illetően Antal elmondta: ötven százalékos lehet, ugyanakkor tisztában vannak azzal, hogy sikerességét elsősorban a kormánybiztosok akadályozhatják meg a határozatok megtámadásával. Emellett a parlament is leseperheti az asztalról a „népakaratot”. Tamás Sándor felhívta a figyelmet, hogy ez lenne az első regionális referendum, ami akár paradigmaváltozáshoz is vezethet. Mindkét politikus ugyanakkor úgy véli, a realitás talaján kell maradni, hiszen hiába írnak ki „nagy” kérdéseket hozó népszavazást, ha annak a hatása teljességgel elmarad avagy alkotmányelles. Háromszék Tőkést megfeddték Budapestről Feszültség támadt a Fidesz és legfőbb romániai szövetségese, az Erdélyi Magyar Néppárt között – legalábbis a Magyar Hírlap publicistája szerint. Bayer Zsolt Tőkés Lászlótól és a Jobbik erdélyi térhódításától félti Orbán Viktor választási sikerét – derül ki a hétfői lapszámból. Írásában az Erdélyi Magyar Néppárt vezető politikusát korholja. Bayer Zsolt publicista hétfői írásában nehezményezi, hogy a Fidesz-szövetséges Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) vezető tisztségviselői felszólalási lehetőséget biztosítottak a Jobbiknak az erdélyi magyar ifjúsági (EMI) táborban. A Jobbik szerinte „a magyar kormány elleni fellépésében, a gyűlöletkeltésben és alpári demagógiában” a balliberális médiával vetekszik – írta Bayer a Tőkés László „RMDSZ-es politikusnak” és Borbély Zsolt Attilának, az Erdélyi Magyar Néppárt és „a Jobbik tagjának” szóló nyílt levelében. Bayer Zsoltot az dühítette föl, hogy az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke, Toró T. Tibor nemrég arról beszélt, hogy a Jobbik visszahozta a tiszta beszédet a politikába. Holott egy héttel korábban Tusnádfürdőn Toró még Orbán mellett ült, és mindent megtett, nehogy lemaradjon a magyar miniszterelnökkel közös fotókról. Ráadásul arról a Jobbikról beszélt, „amelynek az elmúlt években a legfőbb nemzetpolitikusa Szegedi Csanád volt” – fogalmaz. Tőkést Bayer azért feddi meg, mert a függetlenként elnyert EP-mandátumát felcserélte a Fidesszel nem szövetséges RMDSZ listavezető helyével, szövetséget kötve Markó Bélával. „Képzeld el, László, mi lett volna, ha Márton Áron vagy Mindszenty József »plurális egységre« lépett volna Ceauşescuval vagy Rákosival, vagy mi lett volna, ha 2008-ban például Orbán Viktor »nemzeti összefogásra« lépett volna Gyurcsánnyal” – vázol föl Bayer egy szerinte hasonló forgatókönyvet. „Én eddig azt hittem, barátja akarsz lenni Orbán Viktornak, és nem az ellensége” – írja Tőkésnek Bayer. „Pontosan tudod, milyen erők részéről milyen vesszőfutásnak van kitéve Magyarország, milyen célkereszteket rajzoltak már Orbán Viktor szívére és homlokára” – korholja Tőkés Lászlót a publicista. Szerinte Tőkés „mintha egy pohár pálinkát kérne”, úgy kért Orbántól védhatalmat. Szerinte ez a kérés annyira rosszkor jön, hogy azzal Tőkés azok érdekét szolgálja, „akik Orbán Viktor bukásában érdekeltek”.„Tételesen hamis állítás, hogy a Jobbik tagja volnék. (…) A kétezres évek közepén több évig vezettem a szervezet nemzetpolitikai kabinetjét, és a 2009-es választásokon Vona Gábor kérésére elvállaltam pártfüggetlen erdélyi közszereplőként a párt Európai Parlamenti listáján egy nem befutó helyet. Megjegyzem, 2010 előtt még nem kezdődött el a ma is zajló totális háború a két nemzeti párt között. (…) Mindazonáltal, miként múltkori eszmefuttatásomban jeleztem, nem tudom (a Jobbik – sz. m.) politikáját teljes mértékben felvállalni, éppen azért, mert olyan esetekben is támadja a kormányt, amikor erre nem lenne oka. (…) nyiro sznm Székely Hirmondó MPP-PRESS

>