21

Tőkés László újabb fellebbezése a Királyhágómelléki Egyházkerülethez

[ 2010. augusztus 17., 15:29 ] [162]

2010. július 21-i Nyilatkozatomban tételes formában idéztem a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Választási Szabályzatának az egyes egyházi tisztségekre való jelölést kizáró előírásait, és önkéntes visszalépésre szólítottam fel azokat az – egyházmegyei – jelölteket, akikre a Szabályzat 2. szakaszának idézett megszorításai vonatkoznak.
Annak láttán, hogy a személyeskedést kerülő, elvi felvetésemnek nem sok foganatja volt, és kilenc egyházmegyénk területén több olyan lelkészi és világi személy is jelölést nyert és fogadott el, akikre nézve a Szabályzat vonatkozó előírásai világosan kimondják és meghatározzák, hogy „egyházi tisztségre nem jelölhetők”, vagy jelölésük „nem ajánlott”, – 2010. július 3-án újabb, ez alkalommal az előbbinél jóval konkrétabb Nyilatkozatot tettem közzé, melyben az érintett személyek jelöltetésének a megfellebbezését, valamint a választási bizottságok felelős, szabályos és következetes eljárását szorgalmaztam az óvások elbírálása tekintetében.
A sajtóból vett tájékoztatás szerint: „Minden óvás elutasítva!” (Bihari Napló, 2010. augusztus 14.) – vagyis a fellebbezések törvényszerű és felelős elbírálására irányuló figyelmeztetés is hatástalan maradt. Az Egyházkerületi Választási Bizottság – rosszul felfogott – erejének, valamint határozatai megfellebbezhetetlenségének tudatában még bár szemszúrásból sem, egyetlen egy benyújtott óvásnak sem adott helyt, és ezáltal minősített, illetve minősíthetetlen esetekben engedett szabad utat az egyes egyházmegyei jelölteknek.
Cinikus szabálytalankodásra vall az a kirívó körülmény, hogy az EVB döntéshozatalának még a saját jelöltetését elbíráló részében is részt vett és szavazott Szilágyi Péter EVB-tag, olyannyira, hogy még a jelöltetésének megóvását visszautasító 2/2010. számú EVB-határozatot is saját kézjegyével látta el.
A sajnálatos szakszerűtlenséggel és szokványos hivataloskodással határozatokat hozó EVB egész munkájára a következők a jellemzők:
• Szinte teljességgel figyelmen kívül hagyja a KRE Választási Szabályzatának mértékadó előírásait (lásd VSZ 2. szakaszának 3. és 4. bekezdései).
• Ügyet sem vet a fellebbezéshez mellékelt bizonyító dokumentumokra, melyeket nem is mellékel az egyes eseteket elbíráló határozatokhoz, illetve amelyeket teljességgel elhallgat.
• Sem az Országos Átvilágító Bizottság (CNSAS), sem az Egyházkerületi Átvilágító Bizottság (EÁB) bizonylatait és határozatait nem veszi figyelembe, noha ezt az Egyházkerületi Közgyűlés kötelező módon előírja.
• Egyetlen jogász, egyházi jogtanácsos segédletét sem veszi igénybe, illetve a jogi szakvéleményezés érvényesítését teljességgel mellőzi.
• Döntései nem a fellebbezési indokok cáfolatán alapulnak, hanem puszta – szavazattöbbséggel alátámasztott – tekintélyelvű kinyilatkoztatások.
Az elmondottaknak megfelelően az EVB:
1. A Mikló Ferenc bihari esperesjelöltnek a román titkosszolgálattal való együttműködését igazoló P 4901/07/15.05.2008, valamint p 4901/07/05.02.2008 számú CNSAS-dokumentumokat teljességgel figyelmen kívül hagyja; másfelől a nevezettre vonatkozó EÁB-határozatot nem igényli (lásd az EVB 2/ és 3/2010. számú határozatát).
2. A Berke Sándor egyházmegyei missziói előadó-jelölt – egykori – kollaboráns voltát tartalmazó P 3457/08/02.12.2008. számú hivatalos CNSAS-iratot hasonlóképpen figyelmen kívül hagyja, azt állítván, hogy „A jelenlegi szabályozások szerint (?!) nincs bizonyíték arra, hogy – nevezett – együttműködött-e a volt titkosrendőrséggel”. Itt úgyszintén hiányzik az EÁB elbírálása (lásd EVB 3/2010. számú határozatát).
3. Úgyszintén felmenti Nagy Sándor nagykárolyi esperesjelöltet, akiről nem csupán a CNSAS DJ/2790/05.10,2009. számú bizonylata (lásd mellékelve: Adeverinţă) ismeri el, hogy mindösszesen 48 (azaz negyvennyolc) informátori jelentés fűződik nevéhez, hanem ráadásul az EÁB és az Egyházkerületi Igazgatótanács is megállapítja róla, hogy „szervezett és titkos formában, aktívan együttműködött a kommunista titkosszolgálattal, annak ügynöke/ informátora volt” (lásd az EÁB 26/210. határozatát). Mindezek ellenére, az EVB azzal indokolja felmentését, hogy az EÁB „terhelő bizonyítékok hiányában (?!) nem vonja meg választhatósági és választói jogát” (lásd az EVB 6/2010. számú határozatát).
4. Szilágyi Péter egyházmegyei presbiteri főjegyzőjelölt esetében az EVB szintén a saját Anyaszentegyházunk írott – és erkölcsi – törvényeit veszi semmibe, amikor is nevezett 2007-ben történt „minden egyházkerületi – és zsinati – tisztségéről” való „önkényes és elfogadhatatlan” lemondását (lásd az Igazgatótanács 684/2007. és a PH 416/2007. számú iratait) figyelmen kívül hagyva, gyermeteg módon azzal menti őt, hogy „nem a presbiteri tisztségéről mondott le” [sic!] (lásd az EVB 3/2010. számú határozatát).
5. Seres Dénes zilahi jogtanácsosjelölt esetében minden bizonnyal az – RMDSZ-es – politikumé volt a döntő szó. Ezt az embert annakidején éppen az egyházmegyei jogtanácsosi tisztségétől fosztották meg hűtlen szolgálata miatt – attól a tisztségétől, melyre most újrajelölik. Közismert továbbá a feleségével, Seres Magdolnával közösen folytatott, áldatlan – hatalmi – harca a Zilahi Református Wesselényi Kollégium ellenében, és ezzel együtt – világi peres eljárásai Bogdán Zsolt mostani esperessel, valamint Püsök Csaba és Oláh Mihály lelkipásztorokkal szemben. Az EVB szerint – mindezek ellenére – „a vád nem felel meg teljesen a valóságnak, inkább személyi konfliktusok állnak a háttérben” (lásd az EVB 5/2010. számú határozatát).
6. Visky István, Kondor Endre és Fazakas Ferenc bihari lelkipásztorok, valamint Mike Pál érmelléki esperesjelölt esetére nézve a VSZ valóban nem tartalmaz kizáró jellegű rendelkezést – viszont határozott értelemben nem találja ajánlatosnak a CE-s „szektás irányhoz” tartozó lelkészek jelölését. Így hát az ő jelölésük lelkiismereti kérdésnek minősül – és legfeljebb a választók lelkiismerete tiltakozhat az ellen, hogy – belülről bomlasztó – „szektás” elemeket állítsanak felelős egyházi tisztségekbe.
Érdekes viszont elgondolkodni azon, hogy az EVB tisztelt tagjainak „lelkiismerete” miért fordul szembe a Választási Szabályzatot elfogadó közgyűlési atyák lelkiismeretével… (lásd az EVB 3. és 4/2010. számú határozatait).
Mindent egybevetve, mérlegelve és megfontolva, a következőket állapíthatjuk meg és mondhatjuk ki:
• A volt nacionál-kommunista rezsim, illetve a Ceauşescu-féle diktatúra hírhedt és félelmetes erőszakszervezete volt a Szekuritáté. A kommunizmus által elkövetett gonosztettek elleni harc magába foglalja a volt román titkosszolgálat elleni küzdelmet. Volt kollaboránsok és ügynökök nem méltók arra, hogy egyházi tisztséget töltsenek be. Akik reájuk adják szavazatukat, azok akaratlanul is cinkosaikká válnak.
• 1989-ben Temesváron kezdődött el a Ceauşescu-diktatúra bukása. Akik fegyvertelenül szembeszálltak az istentelen parancsuralmi rendszerrel – az ő áldozatuk, Temesvár szelleme kötelez bennünket: királyhágómellékieket!
• „Tudatában voltak-e a jelöltlistákat állítók, hogy minek vetették meg a melegágyát, amikor pártkatonákat jelöltek a tisztségekre?” – teszi fel a kérdést Pártegyház című írásában Gábor Ferenc köröstárkányi Testvérünk (lásd Reggeli Újság 2010. július 27.). Tudatában vannak-e tettüknek azok a CE-s bűnpártolók, akik Visky Istvánnal az élen „elfogadhatatlannak, értelmetlennek és megbotránkoztatónak” minősítik az egyházi átvilágítást (lásd erdon.ro, 2010. március 9.), és „imádságos szentségükkel” azonképpen igyekeznek legitimálni a volt ügynököket vagy a jelenlegi pártkatonákat, miként – mutatis mutandis – tette ezt az SZDSZ, majd utóbb az elkorcsosult MDF az utódkommunista MSZP-vel?!
Nem szabad felednünk: az ateista kommunizmus az Anyaszentegyház létére tört; azon problémáink legtöbbje, melyekkel húsz év óta viaskodunk: közvetve vagy közvetlenül a diktatúra átkos öröksége. Azért: „ne legyen közösségünk a sötétség gyümölcstelen cselekedeteivel”! – int bennünket az Apostol (Ef 5,11).
Illesse őszinte elismerés azokat a fellebbezőket, akik a sötétség erői ellenében védik az Egyház becsületét!
Az Egyházkerületi Közgyűlés sem mehet el szótlanul a történtek mellett – és egyházkerületi különbizottságot kell megbíznia az EVB működésének és döntéseinek a felülvizsgálatával.
Az egyházmegyei választógyűléseken az óriási – lelkiismereti és erkölcsi – felelősség, hogy 2010. augusztus 27-i üléseiken saját szavazataikkal bírálják felül a szakmai és erkölcsi mélypontra süllyedt EVB munkáját és határozatait!

Tőkés László, erdely.ma

admin
 

 • szilágysági református szerint:

  Mint vallásomat gyakorló hívő ember, szégyellem magam a más vallású ismerőseim előtt: teljes egészében átpolitizálódtak a Szilágyság egyházmegyéinek választásai.
  RMDSZ-es jelölő listák forognak közkézen, amelyekre a megvásárolt, félrevezetett presbitériumok gondolkodás nélkül rábólintanak.
  Úgy a zilahi mint a szilágysomlyói egyházmegyék listáin egytől egyig elkötelezett eremdéeszes pártkatonák viszik a prímet.
  Összehasonlítva ezeket a jelölési listákat a 2008-as helyhatósági választászi listákkal, bárki meggyőződhet arról, hogy különböző szintű tulipános pártfunkcionárusok akarnak rátelepedni egyházmegyéink vezetőtestületeire.
  Ébresztő, szilágyságiak!

 • egy presbiter szerint:

  Ki kerem magamnak az altalanositast!!!!
  Mik, a sarmasagi presbiterek nem vagyunk se eladok se ferevezetve.
  Mik nem bolintottunk ra semijen listara.
  Nekunk van sajat fejunk amivel tudunk gondolkozni es nem dolunk be semijen kampanyoloknak.
  Azok szegyejek meg magukat!!!!!
  Tugyuk mik hogy kire kell szavazni.

 • Pianista szerint:

  A legutóbbi nagy “egyházi fesztiválok” is csak
  erről szólnak: Együtt az “otonomiáért!”
  A többieknek pedig kuss legyen”

 • somjai szerint:

  A sarmasagiak csak ne ugraljanak.
  A szilagysomlyoi egyhazmegye jelollo listajanak elso harom helyezettje eppen sarmasagi foeremdeeszes.
  1.Szonyi Levente>lomperti RMDSZ elnok, sarmasagi tanacsos
  2.Lucza Istvan>sarmasagi Rmdsz alenok. sarmasagi tanacsos
  3.Szekely Csaba>sarmasagi tanar, sarmasagi tanacsos
  Akkor mirol beszelunk?????

 • Pianista szerint:

  Szóval ez van:”Együtt-tovább”

 • Pianista szerint:

  De Lukács József volt esperes sem kutya-ő többre vitte,mert Szilágy megyei UDMR-tanácsos,akire
  jogos hazzaffyas büszkeséggel tekintünk fel!

 • sarmasagi szerint:

  somjainak
  Bar maradt volna mind a ketto-Szonyi is meg Lucza is Somlyon. Vagy hivjatok haza oket. Nem sirunk utanuk.

 • autokereskedo szerint:

  Igazad van sarmasagi ez a ket ember nem valo az egyhaz berkeibe.Foleg Luca nem.Aki fovadaszkent tobszor is megserti a tizparancsolatot,aki a menyecskek utan lovoldoz,az ne jelotesse magat ijen hejekre.

 • ?,?,? szerint:

  Ha ezekből al-meg főesperesek lesznek, Seres atyuskájok lesz a fő-fő püspök?

 • ?,? szerint:

  Igaz, hogy szavazni csak rmdsz-tagságival lehet?

 • ? szerint:

  Engem nem tesztek fel a listára?
  Naaa,legalább a pótlistára. Csajozásban én is jó vagyok!

 • primarias szerint:

  Nekem is van egy reklamaciom Lukacs esperes ur fele: nem tette fel a listara a sarmasagi kedvencet Dombi primar urat.
  Pedig o is megfelel a kondicioknak: udemerajos is meg jo csajozos is!

 • udemerajos szerint:

  kikerem magamnak,dombi nem udemerajos hanem pdl-es vagy pnl-es.dombibol rmdszest a szekus seres denes csinalt belole azert hogy primart csinaljanak sajat maguknak

 • admin szerint:

  Off- topikoltok emberek, sürgős korrekciót kérek !

  Köszönöm.

 • cien szerint:

  Igazad van admin!Ezeknek az utolso hozaszolasoknak lehet hogy off topik szaga volt , de ne feledd hogy a sarmasagi prezsbitervalasztason is ugyan ezzel a modszerrel dolgoztak a judemerajosok.Ha akkor nincs az a par tokos ember aki nem FEL, akkor most mas a felalas.Az a judameraj akar iranyitani a reformatus egyhazban aki tobb izben is elarulta a magyarsagot.Elobb Neptunon csufosan,aztan meg egy jonehanyszor,s legutobb egy par napja az ensz nel. Szerintem egy reformatusnak sincs szuksege ijen kepviseletre.

 • sarmasági szerint:

  Örömmel látom, hogy a nyári uborkaszezon vége felé megint megelevenedett az élet a sarmasági blogon.
  Nyári szabadság ide vagy oda, komlyan hiányérzetem volt.
  Na nem a mocskolódásokat, személyeskedéseket hiányoltam, hanem a sarmasági híreket, informácókat, az ügyes, szellemes kommenteket, amelyeket csak itt, a sarmasagi.ro-n lehet olvasni.
  Az aktuális topic-nak is inkább a hírértékét díjazom, mint a beírások többségének gyűlölködő hangnemét.
  Viszont azt is be kell látnom, hogy az ilyen-olyan hozzásokból tudom kihámozni a szűkebb közösségünkkel kapcsolatos legújabb infókat.
  Annak is örülök, hogy a beírók nem veszítették el a nagy kánikulában a humorérzéküket, amivel igen-igen telibe találnak.
  Bár jelen esetben-egyházmegyei választások-jobban illene a hozzászólókhoz a komlyabb hangnem, de ezúttal teljes mértékben egyetértek a sarmaságiakkal, megértem a felháborodást a jelölő listával kapcsolatban.
  Mi nem egy nagy világvárosban élünk, így hál’istennek elég jól ismer mindenki mindenkit, tudjuk egymásról ki hány pénzt ér.
  Én is osztom azok véleményét, akikben visszatetszést kelt az önjelölés, a könyökölés.
  Főleg ha egyházi személyekről, egyházvezetői tisztségekről van szó!
  Nem vitatom senkinek a politizáláshoz való jogát, még azt is lenyelem, hogy egyesek zsonglőröket meghazudtolva ügyeskednek a mocskos politikát és az őszinte vallásosságot elválasztó keskeny pallón.
  De azt már tiszta szívből megvetem, aki egy közösség véleményét semmibe véve, kézze lábbal kapaszkodik az ugorkafára.
  Érthetőbben: a szilágysomlyói egyházmegye jelöltlistájára felpofátlankodott két olyan személy is-a bányatelepi reormátus pap és az iskola egyik tanára-akiknek magatartása összeegyeztethetelen a református erkölccsel.
  Üzenjük a Szilágysomjói Egyházkerület Választóbizottságának, hogy azok a sarmasági reformátusok, akiknek erkölcsi mércéjük a Tízparancsolat, nem támogatta ennek a két személynek a jeöltlistára kerülését, és ellenzi megválasztásukat bármiféle egyházmegyei tisztségbe.

 • Pianista szerint:

  De amikor Lucának Marko Bella a nagy fesztiválon letette a táska pénzt-lásd a telepi templomszentelésen-kettő milliárd lejt-senki nem utasitotta vissza!Pedig legtöbben tudták,hogy ez már
  a bekövetkező kampány része.Te nem “tartottad volna oda”
  ennyiért?Ejnye,bejnye,barátom,olyan sok már a fa,hogy nem látod az erdőt?

 • sarmasági szerint:

  Pontosan erről folyik a purpárlé: aki megvásárolható, aki eledta a lelkét, az bújjon el, rendezze le az adományt a saját lelkiismeretével, de ne tolakodjon egyházi tisztségekért.
  Aki “odatartja”…segge rajta!
  Szőnyi esperes jelölt is odatartotta egy milliárdért, amiből kisikeredett egy gyenge ravatalozó Szilágylompérton.
  Sarmaságon viszont egy modern ravatalozót sikerűlt épitenünk, pedig a mi tiszteletesünk nem “tartotta oda” senkinek.
  Nehéz becsületesen élni, de emberileg megéri: Püsök tiszteletes úr emelt fejjel és egyenes derékkal állhat az egyházmegyei választó közgyűlés elé.

 • hmm szerint:

  Ja persze mindenki vedi a magaet.Szerintem Pusok tiszteletesnek sem felhotlen a karierje!!El kell menni Mocsojara erdeklodni,

 • hö-hö szerint:

  …vagy Kisdobára, megérdeklődni, hogy mi volt a jele az ovodában.
  Hagyjuk már a manipulációt, kis szolgálatoskám!

 • zsozso szerint:

  Neked is csurrant a milliardokbol, hummogo????

 • >