Tőkés László pünkösdi üzenete

Lelkipásztor és Pap Testvéreimnek, valamint Gyülekezeti Közösségeiknek
Erdélyi Egyházaink ökumenikus közösségében

Kedves Szolgatársaim! Krisztusban szeretett testvéreim!

Idén a közelgő európai parlamenti választások szinte egybeesnek Pünkösd ünnepével. Ez a különleges körülmény indít arra, hogy a kettő együttes vonatkozásában keresselek meg levélbeli üzenetemmel.

A különböző nyelveken szólók tolmács nélkül nem értik egymást, vagy csak akkor igen, hogyha egymás nyelvét megtanulják.

Ugyanez a szó átvitt értelmében is igaz: nem értjük egymást, hogyha csak egymás nyelvén meg nem tanulunk beszélni, hacsak valaki egymás megértésére nem juttat bennünket.

Pünkösd szent ünnepén ez a kivételes csoda ment végbe: „a minden nép közül valók… mindegyike a maga nyelvén hallá” az Apostolt szólani (Csel. 2,5-6).

Profán – világi – értelemben ez a „csoda” megy végbe az Európai Parlamentben. Minden nép fia a saját nyelvén szól és ír, és – az egymás iránti tiszteletnek, no meg a nagyszerű tolmácsolási rendszernek köszönhetően – mindenki a saját nyelvén hallja és olvassa a beszédet.

Súlyos és sokrétű válság sújtotta világunkban nem értjük egymást, nem értjük helyzetünket. Az Unióban egységesülő Európa célja a megértés munkálása – a kölcsönös türelem és elfogadás és a népek, nemzetek közötti szolidaritás szellemében; másfelől a válság leküzdése, a kialakuló kritikus helyzetek kezelése és a valamennyiünket érintő gondok, problémák és ellentétek megoldása érdekében. Ezt elősegíteni Európa Egyházainak nemes hivatása és szent kötelessége.

Valamennyi válságjelenség közül Európa erkölcsi válsága a legsúlyosabb, mely – egyebek mellett – keresztény örökségünknek az Unió általi kiiktatásában mutatkozott meg. A kommunizmus korszakából szintén ezt a fajta válságot örököltük.

Erdély nagy püspökének, Márton Áronnak a példáját követve jelenlegi helyzetünkből a kiutat Krisztusba vetett hittel kell keresnünk. Makkai Sándor püspök megfogalmazása szerint Erdély ügye nem annyira politikai, mint inkább erkölcsi kérdést jelent számunkra. Erdélyi magyarságunk szolgálata, érdekeinek védelme és felemelkedésének előmozdítása ugyanis – elsőrenden – hitbéli, erkölcsi kötelességünk.

Mindezeket szem előtt tartva és Egyházaink népének javát keresve – nemzeti közösségünk ügyének európai képviselete semmiképpen sem lehet közömbös számunkra. Éppen ezért, a küszöbön álló európai parlamenti választások eredményes lebonyolításának, illetve az erdélyi Magyar Összefogás európai képviselő-jelöltjeinek a hathatós támogatására kérem fel Lelkipásztor- és Paptestvéreimet, valamint Gyülekezeti Közösségeinket – nem utolsósorban Egyházaink jól felfogott érdekeinek a méltó képviseletét is fontosnak tartva.

Az első Pünkösd napján, Isten Szentlelkétől megteljesedve és Péter, valamint a többi apostol szavától meghatva, a sokaság ezt kérdezte: „Mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak?” (Csel. 2,37)

A cselekvő hit szellemében, azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok Hozzátok, hogy jó lelkiismerettel legyetek segítségünkre a közelgő európai parlamenti választásokon. Arra kérünk, hogy Gyülekezetetek minden szavazójogú Tagját mozgósítsátok a 2009. június 7-i európai választáson való, öntudatos részvételre – ezáltal is hozzájárulva a példás erdélyi magyar összefogás mostani és jövőbeli megvalósulásához.

Kegyelem Néktek, és békesség Istentől!

Nagyvárad, 2009. május 25.

Tőkés László
európai parlamenti képviselő

admin
 

>