Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének állásfoglalása

A romániai magyar civil összefogás eredményeként létrejött Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége (MCSZESZ) Igazgató Tanácsa aggodalommal követi és elfogadhatatlannak tartja azt a politikai játszmát, látszat-tárgyalást, amely a 2008-as parlamenti választások előtt a romániai magyar politikai pártok – RMDSZ és MPP – között folyik/folyt, s ezzel kapcsolatosan az alábbiakat tartja szükségesnek nyilvános-ságra hozni:

– Figyelembe véve az erdélyi/romániai magyarság természetes igényét a demokrá-ciát biztosító pluralizmusra;

– Tudatában annak, hogy a küszöbön álló parlamenti választások sokkal fontosab-bak annál, hogy bizonyos „parlamenti matematika” jegyében a biztos bejutást – az alternatív küszöbre való hivatkozással – önmagának bárki megelőlegezheti, de nem tekintheti a másik magyar politikai erőt nem létezőnek;

– Kifejezve a MCSZESZ-t alkotó szervezetek hitét, hogy a civil szféra felelősségének és áldozatvállalásának eddigi példái meggyőzőek voltak a romániai magyar közösség önépítkezésében és jövőjének biztosítását illetően

a MCSZESZ-t alkotó több mint száz szervezet nevében kifejezzük aggodalmunkat, elégedetlenségünket és egyet nem értésünket a romániai magyar-magyar politikai párbeszéd alakulását, pontosabban zátonyra futását, érthetetlen lezárását illetően.

Szükségesnek tartjuk hangsúlyozni és kérjük:

1. mindkét politikai alakulat vezetősége mérje fel azt a kárt, amelyet a belső demokratizáció első lépései után a parlamenti választások előtti pártok közötti megállapodás elmaradása jelent;

2. a felek fogadják el és tartsák tiszteletben azt az elvet, hogy nem pártérdekek, hanem a romániai magyar közösség érdekei legyenek meghatározóak az országos szintű, az egész magyar közösséget érintő lépéseik előkészítésénél;

3. a magyar pártharcok részévé váló romániai parlamenti képviselet veszélybe sodrása akkora felelősség, amire mandátumot a pártoknak soha senki nem adott, tehát cselekedjenek a közösségi elvárásnak megfelelően.

A fentiek ismeretében elvárjuk, hogy az RMDSZ és az MPP vizsgálják felül ál-láspontjukat, és a párbeszédet eddig is szorgalmazó és elősegítő Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács bevonásával alakítsanak ki olyan politikai egyezséget a 2008-as parlamenti választások előtt, amely összhangban van mind magyar közösségünk demokrácia-igényével, mind azzal az elvárással, hogy a lehető legjobb eredményt ígérő jelöltállításra kerüljön sor.

A civil társadalom elvárja, hogy politikai képviselete szubjektív (párt)érdekek ellenében csakis a romániai magyarság érdekeit tartsa szem előtt.

Kolozsvár, 2008. augusztus 10.

A MCSZESZ Igazgató Tanácsa nevében
Dr. Bodó Barna elnök

Forrás: http://www.erdely.ma/dokumentum.php?id=40218

admin
 

>